Foundation for Local Government Reform
2014: Обобщение

През 2014 г. екипът на ФРМС проведе 4 интернет-базирани обучителни курса като част от Програма MERI:

>        Борба с бедността на местно равнище

Курсът се състои от 5 теми и тестове към тях. От 48 записани успешно бе завършен от 35 участници.

>        Интеграция на ромите в България в областта на образованието

Курсът се състои от 5 теми и тестове към тях. От 67 записани успешно бе завършен от 57 участници.

>        Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност

Курсът се състои от 3 теми и тестове към тях. От 56 записани успешно бе завършен от 43 участници.

>        Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни политики

Курсът се състои от 2 теми и тестове към тях. От 98 записани успешно бе завършен от 72 участници, двамина от тях завършиха с максималния бал и в двата теста.

Участници в курсовете бяха общински експерти, представители на общински институции, читалища, академични среди от цялата страна.

Успешно завършилите курсовете получиха сертификати.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]