Foundation for Local Government Reform
Партньорство между местните власти и гражданите

ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНИТЕ

Гинка Капитанова

Изпълнителен директор

Фондация за реформа в местното самоуправление

Противно на някои схващания, здравото демократично общество съвсем не е арена, където всеки преследва само личните си цели. Демокрацията процъфтява под грижите на граждани, които са готови да използват трудно спечелената си свобода, за да участват в живота на обществото - да се включват в обсъждането на обществените проблеми, да избират свои представители, които отговарят за действията си, да приемат необходимостта от търпимост и компромис в обществения живот. Гражданите на демократичната държава се радват на лична свобода, но имат и задължението да участват заедно в изграждането на бъдеще, дълбоко свързано с основните ценности на свободата и самоуправлението.

Демокрацията се крепи на грамотното, добре осведомено гражданство, чийто достъп до най-широка информация му дава възможност да участва пълноценно в живота на обществото. Невежеството поражда апатия. Разцветът на демокрацията зависи от енергията на гражданите, подхранвана от свободния обмен на идеи, информация, мнения и мисли.

В последните години освен за демократично общество все по-често се говори за гражданско общество. Политическата наука все още не е дала еднозначно определение на гражданското общество. Може би защото точен модел за него няма. То е в постоянна динамика и самоусъвършенстване, където инициативността, предложенията и решенията тръгват отдолу нагоре. Гражданите се обединяват около конкретен свой проблем, около проблем на общността

Преходът към демократично управление наред с многото трудности създаде вакуум в общественото управление по отношение на наличието на организации, които по един или друг повод биха изслушали проблемите на отделни граждани или група с такива с общи интереси. Впоследствие те биха направили опит за съдействие за установяване на контакт и разрешаване на проблема от кметската администрация или общинския съвет.

Гражданските организации могат да изпълнят тази функция и да станат партньор на местните власти в разрешаването както на значими за цялото гражданство проблеми, така и на специфични проблеми, касаещи определена група хора.

Неправителствените организации и местните власти ще бъдат успешни партньори в процеса на местното (общинско) развитие, ако успеят да преодолеят взаимната си подозрителност и недооценяване на значимостта и ефекта от дейността, която те извършват за разрешаване на проблемите. Взаимното уважение и респект, както и убеждението,

Поради своя характер и начин на работа нестопанските организации имат определени предимства при определянето и решаването на различни проблеми на общинско равнище. В повечето случаи те стоят по-близко до проблемите и могат да предложат нови, нестандартни подходи и методологии за тяхното разрешаване. Могат да организират и мотивират участието в този процес на големи групи хора, които са обединени единствено от желанието да разрешат максимално добре даден проблем. По този начин могат да бъдат туширани всякакви опити за политическо противопоставяне при разрешаването на проблема, към което се прибягва понякога от органите на местната власт.

Преодоляването на синдрома пасивна консумация и тотална критика ще активизира участието на гражданите в местното самоуправление и ще ги превърне в партньори на местната власт в процеса на разрешаване на проблемите.

За да стане това реалност, представителите на местните власти трябва да възприемат отделния гражданин не само като потенциален избирател, който ще бъде ухажван само по време на предизборната кампания, а като постоянен участник в диалог за разрешаване на проблемите, като генератор на идеи и предложения.

Местните власти трябва да отворят своето управление към гражданите и гражданските организации, да позволят тяхното участие в процеса на анализ на ситуацията, идентифициране на проблемите, подреждането им по приоритет, в процеса на вземане на решение и неговото реализиране. По този начин гражданите ще бъдат съпричастни към общинското развитие и обективно ще оценят възможностите за разрешаване на конфликтите.

Колкото по-отворени са местните власти към взаимодействие с граждански формирования, толкова по-успешна е тяхната политика. Гражданите от пасивни и вечно недоволни наблюдатели се превръщат в активни участници в процесите на местно ниво. Те забравят политическите си пристрастия и се обединяват около проблем, интерес или събитие, изразяват своята гражданска позиция и, заедно с избраните от тях личности, които пряко участват в управлението, изграждат и развиват гражданското общество в нашата страна.

През последните месеци се наблюдава тенденция на нарастващ интерес от страна на неправителствените организации към съвместна работа с органите на местна власт. Повечето от финансираните проекти от Фондация Развитие на гражданското общество и Програма Демократична мрежа целят постигане на прозрачност в управлението на общинските управи, граждански контрол върху тяхната дейност, стимулиране на гражданското участие в процесите на вземане на решение, и не на последно място партньорство в разрешаването на спорове при определяне на местните приоритети.

Неправителствените организации биха могли активно да сътрудничат във взаимен интерес с органите на местната власт в процеса на формиране на гражданско общество в нашата страна и постигане на гражданска

За конституиране на това сътрудничество е важно първите стъпки да бъдат предприети след обстоен анализ и да доведат до успешни резултати, при проява на взаимен респект и толерантност.

Голяма част от неправителствените организации имат натрупан опит в стимулиране на гражданския интерес и участие в обществения живот, в проучване и насочване на общественото мнение, в обединяване на интереси и разрешаване на спорове и конфликти. Не всички

От друга страна, някои общински управи поддържат пълно информационно затъмнение, нямат изградена практика да популяризират своята дейност и да търсят обществена подкрепа. Проявяват недоверие към дейността на нестопанските организации и считат, че партньорството с тях само ще забави разрешаването на проблемите.

Гражданското участие в местното самоуправление е тема, широко дискутирана и в страните с установена демокрация, поради факта, че това е непрекъснат и водещ към усъвършенстване процес.

Споделянето на опит и успешни практики от различни страни в Европа и Съединените щати ще убеди представителите на местната власт и неправителствените организации, че като процес гражданското участие на местно ниво е осъзната необходимост и ще ги стимулира да извървят успешно пътя едни към други.

Скъпи приятели,

Искрено се надяваме, че с организирането на настоящата международна конференция Гражданското участие в местното самоуправление Фондацията за реформа в местното самоуправление успешно ще подпомогне партньорството между местните власти и гражданите.

Настоящият информационен наръчник, отразяващ положителния опит и практики в България, Източна и Западна Европа и САЩ доказва по неоспорим начин, че прозрачността на управлението, използването на гражданската активност и потенциал и търсенето на обществен консенсус са характеристики на успешното управление.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]