Foundation for Local Government Reform
Правни механизми на взаимодействие между местната власт и организациите с нестопанска цел

Правни механизми на взаимодействие между местната власт и организациите с нестопанска цел

(план на изказване)

Десислава Бижева

Секретар, Правна програма,

Център за изследване на демокрацията

1. Обхват на правомощията на местната власт. Фокус - социалната сфера. Чл. 11 и чл. 21 от ЗМСМА.
2. Взаимодействие между организациите с нестопанска цел и местната власт в широк смисъл - участие на обществеността, и в тесен смисъл - правни механизми на взаимодействие.
3. Форми на взаимодействие - съществуваща правна уредба:

- Закон за народната просвета
- Закон за народното здраве
- Закон за висшето образование
- Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
- Закон за паметниците на културата и музеите
- Подзаконови нормативни актове

4. Финансиране - съществуваща правна уредба:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 1998 г.
- Закон за възлагане на държавни и общински поръчки
- Закон за народните читалища
- Други видове - примери

5. Данъчни аспекти - правна уредба:

- Закон за корпоративното подоходно облагане
- Закон за местните данъци и такси
- Закон за данък добавена стойност
- Други

6. Предвиждани механизми на взаимодействие и финансиране -Проекто-закон за социално подпомагане
7. Общи разпоредби за пряко договаряне съгласно Закона за задълженията и договорите.
8. Национално сдружение на общините и Регионални асоциации на общините.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]