Foundation for Local Government Reform
Нормативна база за сътрудничество между неправителствените организации и местните власти за опазване на околната среда

Нормативна база за сътрудничество между неправителствените организации и местните власти за опазване на околната среда

Белин Моллов

Хартата на REC, подписана през юни 1996 година, поставя пред страните от Централна и Източна Европа нови важни задачи за решаването на екологични проблеми чрез активно сътрудничество между неправителствените организации (НПО), правителствата и местните власти, бизнес-средите и други екологични организации за свободен обмен на информация и гражданско участие в процеса на вземане на решения по опазване на околната среда.

Изпълнението на тези задачи поставя като важен приоритет търсенето на възможности за съвместна работа и изяви между НПО и местните власти - общините. Ето защо все по-ясно изпъква необходимостта от добро познаване на националното и местно законодателство, регламентиращо правата и задълженията както на общините, така и на обществените организации, за ефективно участие в опазването на околната среда.

Според конституцията и приетите през последните години Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за опазване на околната среда на общините са възложени широки, нови отговорности за решаване на множество остри екологични проблеми като контролиране изхвърлянето на опасни отпадъчни вещества, управление на битовите отпадни води и твърдите отпадъци, осигуряване на чиста питейна вода, разработване на програми за опазване на околната среда и други.

Същевременно основният закон и специализираните закони формулират най-важните параметри на гражданското общество и участието на обществеността в решаване на местните проблеми от общ интерес. Неправителствените организации, макар и да не са споменати в текстовете на законите директно, като представители на обществеността могат лесно да открият своите права и възможности да въздействат върху процеса на вземане на решения и по този начин активно да сътрудничат с местните власти.

Още в Конституцията са гарантирани правата на гражданите да се сдружават за постигане на стопански и социален напредък - чл.14 (4);

Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес - чл.41 (2);

Гражданите имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа - чл.42 (1) ;

Гражданите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат - чл. 120 (2).

Тези права на гражданите са права и на неправителствените организации, чиято мисия е да подпомогнат отделния гражданин да защитава своите и обществени интереси.

Общините у нас се нуждаят от помощ за това как в рамките на своята отговорност, дадена им от закона, да определят въздействието на екологичните проблеми върху човешкото здраве, околната среда и икономиката и как да определят кои проблеми носят най-големи рискове. Общинските служители трябва да се научат да разработват и прилагат програми за опазване на околната среда, да работят ефективно в комисии и да вземат решения в демократично общество, ефективно да изразходват своите бюджети и да разработват планове за действие, да събират средства и приходи за финансиране на екологични проекти и да привличат гражданите в процеса на решаване на екологичните проблеми.

Неправителствените организации могат да окажат такава помощ. Те са естествен съюзник на общината в решаване на местните проблеми. От своя страна, НПО се нуждаят от добро познаване на законите, устройството и дейността на общината, за да могат точно да намерят и да окажат ефективно сътрудничество.

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) очертава големите отговорности на общините, отнасящи се до съхраняването и устойчивото развитие на околната среда. Общинските съвети са упълномощени:

  • да определят конкретни изисквания към предприятията и фирмите за събиране на твърдите отпадъци;

  • да конкретизират условията за използване на общинската инфраструктура;

  • да въвеждат местни такси;

  • за издават разпореждания за опазване на околната среда;

  • да налагат санкции за нарушения и неспазване на наредбите и разпорежданията.

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) възлага на общините отговорността за разработване на свои собствени програми за опазване на околната среда в сътрудничество с други държавни органи, включително районните инспекции и Министерството на околната среда, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието. Освен това общините са длъжни да информират обществеността за състоянието на околната среда и за основните проекти за развитие, които подлежат на оценка за екологичното им въздействие. Законът постановява, че всички лица имат достъп до наличната информация за състоянието на околната среда.

Новото значение, което тези закони отдават на общинския контрол, предоставя големи възможности на гражданите и НПО да участват активно в процеса на вземане на решения, защото те най-добре познават местните проблеми и нужди. Това се отнася както до устойчивото развитие и опазване на околната среда, така и до местното икономическо развитие и използване на природните ресурси.

Могат да бъдат формулирани няколко принципа при подпомагане на общините за разработване на ефективна програма за действие:

  • Програмата трябва да се основава на широко участие на обществеността при вземане на решения по екологични проблеми.

  • Общинските съвети, гражданите и НПО трябва да имат достъп до информация за общинските екологични проблеми.

  • Определянето на екологичните приоритети трябва да бъде първата стъпка при разработването на дългосрочна стратегия.

  • НПО трябва да играят решаваща роля за образованието и издигането на екологичното съзнание на местното население.

  • Представителите на местния бизнес трябва да бъдат убедени в необходимостта да подпомагат общините и неправителствените организации във финансирането на програмата.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]