Foundation for Local Government Reform
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА - С ПРИМЕРИ ОТ ГРАД ТУН

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА -

С ПРИМЕРИ ОТ ГРАД ТУН

д-р Мелхиор Букс, Заместник кмет на гр. Тун, Швейцария

Началник Дирекция Строителство и архитектура


Град Тун е десетият по големина град в Швейцария, наброява около 40000 жители, разположен е на Тунското езеро на около 30 км югоизточно от столицата Берн и е своеобразна врата към световно-известния ваканционен регион Бернер Оберланд с градовете Интерлакен, Гстаат, Айгер, Мьонх и връх Юнгфрау.

На всички нива - конфедерация, кантони и общини - гражданите могат на използват множество директни инструменти за изразяване на собственото мнение. Вие сигурно вече сте запознати с факта, че на конфедерално ниво швейцарците наред с политическите изборите биват поканвани пред избирателните урни да изразят волята си и по определени конкретни въпроси - например промяна на конституцията, народни инициативи и референдуми. Далеч по-непознати са обаче различните демократични възможности за оказване на въздействие и участие на гражданството извън гласуването пред урните, преди всичко на общинско ниво. Бих желал да ви посоча с помощта на конкретни примери от град Тун някои такива инструменти.


Общинска автономия

Автономията на общината е широката основа в конфедералната структура на Швейцария. Зад нея стои убеждението, че обществените задачи трябва по възможност за се решават според степента на тяхното значение. Или казано по друг начин: Защо е необходимо политически решения, които засягат населението само на една отделна община, да се вземат централизирано? Когато решенията се вземат на принципа на степенуването на значението им, гражданите ги приемат с повече разбиране, като тези решения в качествено отношение винаги са по-добри. Наред с делегиране на компетенциите за вземане на решения на общинско ниво общината има и правото да събира от гражданите си данъци. Правото за събиране на данъци е неотменна част от общинската автономия.

Типични задачи на общината са:

 • планиране на строителните работи и облика на населеното място;
 • даване на разрешителни за строеж;
 • снабдяване с питейна вода;
 • канализация;
 • сметосъбиране и унищожаване;
 • строителство и поддръжка на шосета и улици;
 • обществен транспорт;
 • болници;
 • училища;
 • местна полиция;
 • други.

Много обществени задачи се осъществяват в тясно сътрудничество между общината и кантона. Наред с това общината при изпълнението на конкретните си задачи е длъжна да спазва и редица разпореждания на конфедерацията и кантона. Общинската автономия се осъществява в строго дефинирана рамка.

Преимуществено от частния сектор се поемат следните задачи:


селско стопанство;

 • фирми за услуги;
 • промишленост;
 • занаятчии и дребни предприемачи;
 • хранителни стоки;
 • търговия;
 • профсъюзи;
 • спорт, свободно време;
 • други.

Освен това има задачи, които се осъществяват в съвместна работа между общините и частния сектор:

 • туризъм;
 • изкуство, култура;
 • образование, училища;
 • грижи за инвалидите;
 • осигуровки и грижи за болни и възрастни хора;
 • други.

Както вече посочих, общините също събират данъци и такси и чрез това свое неотменимо финансово право имат възможност да реализират своите задачи. Затова гражданите участват при вземането на решения за размера на общинския бюджет, разпределянето на парите и размера на данъка в своята община.

С четири примера бих желал да ви покажа, как населението може да участва при вземане на политически решения на общинско ниво или дори да изпълнява задачи по поръчение на общината.


Пример 1: Работа в комисии - Училищна комисия

Вземайки примера с училищата, следва да уточним, че общината е компетентна по отношение на народните училища (детски градини, образование от 1-ви до 9-ти клас) за изграждането и стопанисването на училищните сгради, за назначаването на училищните кадри, за учебния процес и създаване и разпускане на учебни класове. При учебното дело общината е длъжна да се съобразява с редица разпоредби и предписания на кантона. Така например кантонът определя размера на учителските заплати, а градът ни трябва да ги плаща чрез своята сметка.

Контролът/надзорът на общината над училищата е предоставен на Училищните комисии. Общинската управа на град Тун (изпълнителната власт) избира членовете на училищните комисии. В други общини често законодателната власт (общинският парламент) и дори населението са тези, които избират членовете на училищните комисии. Град Тун е разделен на седем училищни района с по няколко училища и детски градини. Начело на всеки район стои една училищна комисия. Четири от училищните комисии имат по 11 члена, три - по 7 члена.

Според Училищния правилник на град Тун училищните комисии са непосредствените контролни и ръководни органи на детските градини и училищата. В своя училищен район те имат следните правомощия:

 • назначаване на учителите;
 • назначаване на училищното ръководство;
 • изработване и приемане на Вътрешен ред по поръчение на Учителската конференция;
 • приемане на разработените от училищното ръководство бюджети с препращането им до градската управа;
 • насрочване и избор на Родителска конференция.

Наред с това Училищната комисия има окончателен глас при вземане на решенията за дипломиране на учениците, отсъжда при дисциплинарни случаи или неразрешени спорове между ученици и учители, оказва съдействие при провеждане на училищни празници и т.н.

Членове на училищната комисия са само частни лица, т.е. в тях няма представители на изпълнителните общински власти или на управителните им органи. Следователно населението работи активно в областта на образованието и има право в рамките на предоставените му компетенции свободно да участва в сформиране и вземането на решения. Съвместната работа в комисиите се базира на принципа на доброволност на положения труд. Изплащат се единствено скромни суми като заседателни. Местата в комисиите се разпределят в съответствие с разпределението на местата в Общинския съвет сред различните политически партии. Това разпределение се базира на доброволната уговорка между политическите партии и никъде не е предварително предписано. По принцип всеки може да кандидатства за място в една от училищните комисии.

Училищните комисии допринасят за добрата връзка между училищата и населението. По този начин населението може директно да оказва влияние върху работата на училищата.


Пример 2: Факултативен референдум - Младежки парламент

Минимум три процента от гласоподавателите на град Тун могат да поискат чрез подписка да бъдат предложени за гласуване от цялата община (народен референдум) някои от решенията на Градския съвет (решения на законодателната власт). При нас този инструмент се нарича (факултативен) референдум. Подписката трябва да бъде връчена в рамките на 30 дни след публикуване на съответното решение. Решенията на Градския съвет се публикуват в Thuner Amtsanzeiger, вестник, който всяко домакинство в Тун получава безплатно.

Докато на конфедерално и кантонално ниво населението доста често прибягва до референдуми, населението на гр. Тун борави с този инструмент по-скоро предпазливо. Поради близостта на политическите власти до населението, по въпроси, към които населението в преобладаващата си част се отнася отрицателно, въобще не стигат до вземане на решение в Градския парламент. Тъй като референдумът винаги е насочен срещу решения на Градския съвет, той има консервативен, възпрепятствящ характер. Противоположност на това е инициативата, която дава възможност да се правят нови предложения, идващи от населението или групи от заинтересовани лица сред гласоподавателите.

През пролетта на 1997 г. в град Тун проведохме факултативен референдум, който имаше широк отклик в цяла Швейцария и предизвика всеобщ интерес. През 1996 г. Градският съвет взе решение с 24 на 4 гласа да въведе в град Тун Младежки парламент. Младежите на възраст между 14 и 20 години трябваше да получат обществен рупор, за да могат да представят общите си проблеми и интереси чрез политически диалог/дискусия. Също така се надявахме да включим младежите по-удачно в политиката, за да се научат да поемат задължението за политическа отговорност. Срещу това решение на правото на референдум се позова комитет от представители на деснобуржоазни партии. Техните аргументи против бяха високите разходи (в порядъка на 46.000 швейцарски франка годишно) и слабият интерес на младежите към политиката. Изненадващо и за много хора доста разочароващо гласоподавателите последваха аргументите на комитета за провеждане на референдума и отхвърлиха създаването на младежкия парламент с болшинство от над 60 % от гласовете. Общинският съвет и Градският съвет, а и всички големи и важни партии подкрепиха младежкия парламент - изтрезняването след това беше още по-мъчително. Също и много политически ангажирани младежи не можаха да разберат този отказ. Във всеки случай това решение не подобри климата в младежката политика на гр. Тун. Вие виждате, че правото на вземане на решение от страна на населението води и до разочарования за политически отговорните лица и понякога може да спъне прогреса. По-специално за противниците на дадено предложение често не е никакъв проблем чрез най-прости аргументи да спечелят симпатията на населението.

Редица въпроси се представят на гласоподавателите за решаване чрез задължителен референдум. По-специално тук става въпрос за проблеми, които се отнасят до промяна на Общинския правилник, кредити за инвестиции, които надхвърлят определена сума, по-големи планови проекти и най-вече годишния бюджет и определянето размера на данъците. Следователно гражданите сами вземат решението колко данъци да плащат.


Пример 3: Съвместна работа при грижите за стари и болни хора извън болничните заведения (SPITEX)

Грижите за стари и болни хора извън болниците е добър пример за това как градът заедно с частния сектор може да поема определена обществена задача.

През 1991 г. женските съюзи на Тун-град и Тун-Щретлинген, а също и Общинският съвет на гр. Тун взеха решение да обединят своите подразделения в Съюз за амбулаторни услуги в Tун (VADIT), считано от 1 януари 1992 г. за пробен срок от три години. В края на 1993 г. единодушно бе решено да се съкрати пробния срок и от 1 януари 1994 г. окончателно да се въведе новата организационна форма.

В договора, който бе представен на гласоподавателите, град Тун възлага на Съюза за амбулаторните услуги на град Тун (VADIT) организирането и поемането на грижите и подпомагането на възрастните и болни хора извън болничните заведения, в това число грижи за болните, грижи и помощ за домакинството, както и вземане на превантивни мерки. Общинският съвет регламентира в допълнение към този договор възлагането на други поръчки на града на организацията VADIT. Същият служи като документация за възложеното поръчение и отношенията, породили се от този договор между града и VADIT. При изпълнение на тези поръчения VADIT получава определен заплащане от град Тун. В рамките на градската поръчка VADIT има пълна свобода на действие, за да може да реагира бързо и небюрократично при актуални проблеми и променени нужди.

Преимуществата на SPITEX са по-ниските разходи за обслужване на стари и болни хора в сравнение с болничното лечение, високото и отговарящо на нуждите на клиентите качество на услугите, предприемаческият дух и ефективната организация. Съвместната работа между града и частния сектор представлява също така ориентиран към бъдещето модел на взаимодействие по смисъла на New Public Management.

Съюзът за амбулаторни услуги в Тун (VADIT) предлага и предоставя интегрирани услуги с цел според възможностите да се подобри качеството на живота на хората, които са ограничени в жизнените си функции, да го запази на същото ниво или да ограничи влошаването му. Тук се стремим да осъществим добър баланс между разходите и ползата от услугите за потребителите им и за град Тун. Право да ползват услугите на VADIT имат всички жители на община Тун, при които е установена необходимост от тях и при които не е целесъобразно стационарно лечение или болнични грижи. Услугите на VADIT по принцип са безплатни, при което социално слаби пациенти задължително плащат по намалени тарифи. Във VADIT понастоящем работят 200 души, които са на пълен или частичен работен ден.


Пример 4 - Строителство на съоръжение за изгаряне на отпадъци в Тун

Според законодателството на конфедерацията горимите отпадъци след 2000 година не могат да се депонират в сметохранилищата, а трябва да се изгарят в специално съоръжение. Тук е задължително спазването на строги разпоредби за опазване на околната среда.

Град Тун унищожава отпадъците си понастоящем заедно с 149 общини от региона в сметохранилище в близост до Тун. Сметохранилището е поето от предприятие, образувано специално с тази цел, а именно от Акционерното дружество за обработка на отпадъци (AVAG). В това акционерно дружество участват като акционери 150 общини и различни частни физически и юридически лица. Частните лица притежават мнозинството в капитала.

С цел съобразяване с разпоредбите на конфедерацията, според които в сметохранилището в бъдеще не бива да се депонират горими отпадъци, акционерното дружество AVAG в Тун е планирало строеж на съоръжение за изгаряне на отпадъците. За да се получи разрешително за строеж е необходимо изпълнението на редица предпоставки.

Така например за мястото/местността, където ще се строи съоръжението за изгаряне на отпадъци, трябва да се изготви Разрешение за надземно строителство. С това разрешение се определя в частност как определени общински парцели се надстрояват, оформят, охраняват или пазят от достъп на гражданството. Конкретно това означава: с разрешението за построяване на съоръжението за горими отпадъци се показва, как това съоръжение ще се впише на посоченото място в околната среда. При издаване на разрешения за застрояване населението може да окаже влияние на различни етапи. Като първа стъпка му се дава правото на активно участие. Участието според Кантоналния строителен закон може да се изрази в следното:

 • като се поставят на обсъждане пред Общинското събрание или специални ориентировъчни събрания първоначалните планове;
 • като документацията с плановете се изложи на обществен достъп за подходящ срок от време за оказване на влияние върху тях;
 • при предвидени промени в Основния правилник или в някое разрешение за надземно строителство, които не са от общ интерес, също и при подаване на писмени възражения.
 • На този първи етап на активно участие населението има право да изкаже възраженията си и да представи свои идеи. Тези трябва да се представят на компетентните власти по издаването на разрешението за надземно строителство под формата на обобщен доклад. Общественото участие по правило функционира като барометър на настроението на общественото мнение по отношение на даден проект.

В конкретния случай на проектираното съоръжение за изгаряне на отпадъци населението участва в мероприятия, както следва:

 • обществено мероприятие за ориентиране на населението за намеренията за строителство;
 • запознаване на населението с проекта чрез медиите;
 • изпращане на проспект с много детайли по проекта до всички домакинства в град Тун;
 • обществена изложба, на която бе представен проспектът.

Към проспекта бе приложена картичка-отговор, с която населението имаше възможност да изрази мнението си за проекта и да даде нови идеи. През определения период бяха получени около 400 отговора, които впоследствие бяха разгледани и оценени и действително допринесоха отчасти за промяна на проекта. Това показва, че при съвместната работа добрите идеи на населението наистина могат да бъдат използвани за подобряването на даден проект.

При разрешителните за надземно строителство населението има право да изкаже мнението си не само на този първи етап на активно участие, но и непосредствено след това в процеса на изразяване на възражения. Според Кантоналния строителен закон всяко разрешение за надземно строителство трябва да бъде изложено на обществен достъп в продължние на не по-малко от 30 дни. Конкретно това означава, че плановете и другите принадлежащи към проекта документи трябва да бъдат изложени на обществено достъпно място за запознаване на гражданството с тях. През този срок могат да бъдат подавани писмени възражения, като тези следва да са обосновани. Тук е важно да се знае, че за разлика от първия етап на активно участие кръгът на лицата и организациите, които имат право да отправят писмени възражения, е ограничен. На първо място право на това имат лицата, чиито лични интереси са директно засегнати с издаването на разпореждането за надземно строителство. Подаването на писмено възражение следователно не е възможност за изказване на собствено мнение за цялото население. Това право в голяма степен е ограничено до кръга на директно засегнатите лица. Затова пък възраженията в правно отношение са по-обвързващи в сравнение с изказването на идеи и мнения по време на първата фаза на активно участие. Съответната служба, издаваща разрешенията за надземно строителство, е длъжна основно да проучи посочените във възражението аргументи срещу проекта, който ще се осъществи с издаване на разрешението за надземно строителство, за това дали тези аргументи са правно обосновани.

При конкретния случай: Срещу разрешителното за надземно строителство на проектираното съоръжение за изгаряне на отпадъци бяха внесени над 100 възражения. Обработката им изисква много време. Освен това възражения, които компетентните власти са отхвърлили, по правило могат да бъдат предявени от подателя си на по-висша инстанция за повторно разглеждане. Инструментът възражение в известна степен води до продължително протакане при реализирането на даден проект. Поради това в политическо отношение той е подложен на много спорове и критика.


Заключителни забележки

 • Принципи за демократичното включване на населението в работата на общината:
 • Общината може да изпълнява поставените си задачи единствено с помощта и съдействието на своите жители.


Жителите на общината ще й съдействат само тогава, когато те са информирани за работата на общинската управа и администрация и се интересуват от своята община.

Как можете да постигнете това? От една страна, общината работи с обществеността посредством официални информации, респективно административни съобщения. От друга страна, вие търсите контакти с населението във вашите градове и села, излизате извън кабинетите си и говорите със своите съграждани и преди всичко се изправяте срещу тяхната критика. Третата и най-отговорна степен е конкретната съвместна работа на общината с населението, т.е. с частни лица и организации. Чрез примерите от град Тун ви представих различни модели за това. Нашето население в Тун се интересува от общината, информрано е за нея и поради това използва предоставените му възможности за сътрудничество и участие.

Този принцип е централен и за вас, най-отговорните представители на общините в България. Информация за гражданите, комуникация с гражданите и активното участие на гражданите са необходимите стъпки в един логичен процес.


Сърдечно ви благодаря за вниманието!


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]