Foundation for Local Government Reform
Отношение на варненци към районното административно деление и районите органи на власт

Отношение на варненци

към районното административно деление и районите органи на власт

(резултати от представително социологическо проучване на АПЕА - GALLUP - Варна)

Това изследване дава представителна информация за града и петте района и отразява общественото мнение, регистрирано през май

(Община Варна има 5 съставни административно-териториални единици - райони: Одесос , Приморски , Младост , Владислав Варненчик и Аспарухово .)

GALLUP - Варна) 96 (7 месеца след въвеждането на новото райониране на града и провеждането на местните избори през октомври 95). В този смисъл информацията е първа по рода си.

Отношение към районирането на града

Като цяло за град Варна преобладават жителите, които одобряват административното деление на града и съществуването на районни органи на местна власт (34,8% - да, изцяло, 33,3% - да, донякъде), а всеки пети варненец не може да прецени (22%). Видимо по-малък брой варненци не одобряват новото районно деление. В някои райони отношението на жителите към проучвания проблем контрастира с отношението за Варна като цяло. Например най-голямо е одобрението (46,4%) в район Владислав Варненчик , а най-малко - в район Аспарухово . В последния район за сметка на това почти два пъти повече са хората (40.8%) отколкото общо за Варна, които нямат мнение по поставения въпрос.

Одобрявате ли административното деление на Варна и съществуването на районни органи на местна власт?

(в %)

Да-изцяло

Донякъде

Не

Не могат да преценят

Общо за Варна

34.8

33.3

9.8

22.1

Приморски

36.6

31

10.2

22.1

Младост

38.8

34.6

8.3

18.3

Одесос

29

36.3

12.4

22.3

Владислав Варненчик

46.4

30.2

3.9

19.5

Аспарухово

19.2

30

10

40.8

Отношение към проблемите на районите и града

Характерно е, че преобладаващият брой варненци имат мнение по въпроси, засягащи условията, в които живеят. Въпреки регистрираните проблеми и на фона на състоянието на големите градове в страната, жителите демонстрират умерен оптимизъм и удовлетвореност от благоустрояването на града:

 • 30,9% смятат, че градът е по-скоро чист;

 • 48% смятат, че градът е по-скоро тих;

 • 50,5% смятат, че градът е по-скоро озеленен;

 • 55,5% смятат, че градът е по-скоро осветен.

Благоустройствената картина на районите е различна. Спрямо сравнително доброто състояние на града по-замърсени, неосветени и неозеленени са районите Владислав Варненчик и Младост , а по-шумен е Одесос .

Като цяло жителите на града, които са удовлетворени от обществения транспорт, са повече от неудовлетворените. Обратна е картината в някои райони ( Младост , Владислав Варненчик ), изненадващо голям е броят на жителите на район Одесос , които въобще не ползват обществен транспорт (53%).

Жителите на града като цяло и по райони са удовлетворени от броя детски градини и училища, но навсякъде се констатира липсата на достатъчно места за игра на деца (най-вече в район Владислав Варненчик ), както и липсата на достатъчно паркинги за автомобилите (най-вече в Одесос , Приморски , Владислав Варненчик и Младост - т.е. на практика в целия град, което несъмнено е свързано и с нарасналия брой лични и фирмени МПС на територията на града през последните години).Отношение и информираност за работата на органите на местната власт

Отношение и информираност за работата на органите на местната власт

Не са информирани за работата на органите на местната власт жителите на града съответно:

 • 19,2% - за работата на районния съвет;

 • 23,7
 • 22,7% - за работата на общинския съвет;

 • 35,4% - за работата на кмета на Варна.

При информираните за работата им наблюдаваме нарастване в същата посока:

 • 3,3% - за работата на районния съвет;

 • 4,9% - за работата на кмета на района;

 • 3,9% - за работата на общинския съвет;

 • 6,5% - за работата на кмета на Варна.

От една страна тези данни говорят за необходимостта да се работи върху популяризирането и прозрачността на работата на органите на местна власт, както и върху задълбочаването на обратната връзка с избирателите и жителите на районите и общината. Но при оценката им не трябва да се забравя съвсем краткия срок на действие на новоизбраните органи на местна власт (само 7 месеца) към момента на провеждане на изследването.

От друга страна информираността на гражданите за работата на органите на местна власт се обуславя и от проявения от тяхна страна интерес към тази сфера. Интересът към управлението се определя от редица обективни народо-психологични и социално-демографски характеристики, присъщи на варненци, както и от цялостната политико-икономическа ситуация в страната днес, включително и от социалните очаквания на хората за близкото и по-далечно бъдеще. Интересът към управлението се засилва с повишение на възрастта и на образователния ценз. Най-безразлични към управлението са младите хора, по-слабо образованата част от населението, често пъти и партийно неангажираните.

Интересен е отговорът на варненци на въпроса: Съгласни ли сте с твърдението, че Варна се управлява по-добре в сравнение с държавата? . Вероятно отговорът не съдържа характеристика и оценка на работата на общинската и районните управи само за последните месеци, а крие в себе си и самочувствието на хората, градено през последните няколко години. Изцяло или частично не приемат тази теза само 31,9% от жителите на Варна, докато 22,6% от тях са напълно или частично убедени, че Варна се управлява по-добре от държавата като цяло.

% - за работата на кмета на района;

Степен на интереса на варненци към управлението на града и районите (в %)

Варна

Одесос

Приморски

Младост

Владислав Варненчик

Аспарухово

Силен

6.8

13

6.9

4.4

3.2

6.8

Най-общ

37.4

26.8

38.8

44.6

41.4

25.2

Слаб

34.2

35.8

35.5

33.9

32

28.4

Липсва

18.6

23.1

15.8

13.1

21.4

31.6

Без отговор

3

1.3

3

4

1.9

8

Фондацията за реформа в местното самоуправление запознава читателите на информационния бюлетин с проучването на отношението на варненци към районното административно деление и районните органи на власт в град Варна с убедеността, че резултатите от подобни изследвания дават възможност за реален анализ на проблемите и вземане на разумни и обективни решения за разпределение на средствата от общинския бюджет по райони и дейности.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]