Foundation for Local Government Reform
ПРОЕКТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПРОЕКТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Павел Несторов, Главен специалист "Жалби", Община Хасково

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се оптимизира обслужването на гражданите на община Хасково и се подобрят изцяло всички административно-технически услуги в общината, чрез пълна информираност и прозрачност на обслужващите дейности.

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКТА:

Да се съкрати времето за прием и отговор на жалбите и оплакванията, чрез въвеждане на нова технология на обработка и контрол.

 1. Да се подобри обслужването на гражданите, чрез осъвременяване на обстановката и дизайна на всички гишета, които да са удобни, прозрачни и разположени на възможно най-удобните за хората места.
 2. Създаване на система за административно обслужване, в която да са включени не само определени отдели в общината, но да се добавят и крайните квартали на града, където могат да се осъществят основните административни услуги на място.
 3. Пълно индексиране на всички работни места в общината, чрез изготвянето на табели, указателни табла и главно чрез постоянна информираност за разположението на стаи, услуги и необходимата за всяка услуга документация.
 4. Издаване на брошури, справки, инструкции и други справочни материали, които да информират гражданите и да им помогнат по-бързо да се ориентират в многобройните административно-технически услуги и периодично излизащите нормативни документи от общинско значение.
 5. Оформянето на информационни табла с постоянни рубрики, на които ще се изнасят решения, обяви, предложения и други подобни дейности свързани с управлението.
 6. Изнасяне в крайните квартали постепенно на жалбите и оплакванията, паспортното обслужване и някои административно-технически услуги, които предполагат това.
 7. Проучване проблемите на населението през различни периоди и търсене на възможности за тяхното решаване.

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 1. Етап:
 • изграждане на информационно гише, оборудвано с информация за всичките възможни услуги, които могат да се извършват от общината и необходимите за това документи;
 • изграждане на модерно и удобно за гражданите гише на Деловодството , където хората ще могат да бъдат обслужени по-добре;
 • Отделянето на жалбите от общия поток на документи и пренасочването му към отдел Връзки с обществеността .
 • свързване на квартал Хисаря с мрежата на Общинска администрация;
 • изграждане на система за следене и контрол на жалбите и оплакванията.

Следващи етапи

Ремонт и техническо доокомплектоване на Управление ГРАОН .

Включване в системата на кварталите: Болярово , и Република .

Разширяване обема на предлаганите услуги в кварталите.

Проучвания за основните проблеми и желания на хората.

Разширяване масива с информация интересуваща гражданите, като постепенно се добавя и друга информация

, интересуваща гражданите, която би ги улеснила в голяма степен, независимо дали се касае за услуга в общината или извън нея.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]