Foundation for Local Government Reform
Общинска комуникативна стратегия

Общинска комуникативна стратегия

Община Стара Загора

Татяна Ганчева,

Главен специалист "Връзки с обществеността и медиите"

Пресцентърът на Община Стара Загора е създаден и работи вече втора година. Той е плод на новия начин на мислене, маниер на работа и политическо поведение на настоящото ръководство на общината, оглавявано от проф. Цанко Яблански. Неговото изграждане се наложи и от съвременните изисквания за откритост и прозрачност, от необходимостта и законовото право на хората да знаят повече - своевременно, обективно, изчерпателно.

Практиката показва, че добрата информираност стимулира гражданите да бъдат съпричастни към проблемите на нашата община, нашия град, активизира чувството им за отговорност. Този процес подтиква обществеността да се включи във вземането на важни управленски решения, прави хората заинтересовани, подпомага изграждането на демократично гражданско общество. Създава се нов обществен климат, изгражда се ново съзнание у гражданите, основано на чувството за съпричастност и ангажираност при обсъждане на важни обществени въпроси.

Основните методи, които използва общината при комуникацията си с гражданите са информиране, убеждаване сверяване, консултиране и обединяване.

Информирането става по традиционния начин, като за това използваме средствата за масово осведомяване и познатия инструментариум: съобщения до пресата, информационни справки и обяви, пресконференции и брифинги. Целта ни е прозрачност в работата на общинското ръководство и администрация, прецизност и изчерпателност при поднасянето на информацията, която достига до гражданите чрез масмедиите, защото те в случая са проводници на общественото мнение. Те са средството, което може да фокусира вниманието на хората върху едно събитие повече, отколкото върху друго и по този начин да формира определено мнение или отношение по даден проблем.

Един от важните моменти, който стои пред нас, е как да накараме гражданите да се включат активно в процесите на местното управление, да станат съпричастни, да осъзнаят необходимостта от своето участие при вземането на важни за града и общината решения. първата стъпка в тази насока направихме когато, по предложение на кмета, на доброволни начала бе изграден граждански консултативен съвет. В него бяха поканени изявени старозагорци с доказан авторитет в обществения живот на града и с изявени професионални качества в областите, в които работят. Задачата им бе да разгледат разработената от общината (с помощта на Американската агенция за международно развитие) програма за развитие на централната градска част и да дадат своите становища и препоръки. Потърсихме и компетентното мнение на Съюза на българските архитекти. Чрез местните издания, радио и телевизионни канали програмата беше предложена на вниманието на гражданите, а в пълния й вид беше представена във фоайето на общината. След като бяха събрани всички препоръки и предложение, програмата беше преработена и подложена на гласуване от общинския съвет. По този начин Програмата за развитието на централната градска част се превърна в документ, одобрен от старозагорци на всички нива. Формите на убеждаване, сверяване, консултиране и обединяване, които използвахме, доведоха до създаване на тясна връзка между управляващите и гражданството. Предстои реализирането на тази програма. Ако нейното изпълнение не бъде финализирано от настоящия кметски екип, то ще стане морално задължение на следващия и така ще се реализира приемствеността в политиката и управлението на града.

В момента общинската администрация разработва стратегическа програма за развитие на общината до 2001 година. ще използваме същите методи, за да представим пред обществеността нейното съдържание за обсъждане и консултиране, така че тя да получи обществена подкрепа и приемане.

Известен на всички старозагорци е фактът, че тече процес на газификация на града (по проект, разработен от общината и ААМР и финансиран от американска страна), в резултат на който 21 общински обекта бяха преоборудвани към отопление с природен газ. За редовите граждани имаше много въпросителни около тома как ще се извърши този процес, какви са икономическите, социални и екологични предимства на употребата на природен газ. След конвертирането на първите обекти взехме решение за провеждането на официална церемония. бе създадена работна група, която планира и подготви реализирането й. В нея участваха представители на общината и на ААМР. Привлякохме представители на неправителствени организации, ученици от няколко гимназии с отношение към обществено значими прояви, които разработиха обществен дебат на тема "Природен газ". Церемонията се проведе в първия газифициран обект - ЦДГ 31. Взеха участие и децата от самата детска градина, екипът педагози в нея. Общината от своя страна за целта подготви дипляни, плакати, листовки, прес-листове и други информационни материали, които разпространихме в града. Ангажираността на много хора в проявата доведе до популяризиране на проекта и разбиране на необходимостта от него. Добрите форми на информираност и разяснителна кампания доведоха до формиране на положително отношение в обществото. Според социологическо проучване, направено от Фондация "Отворено общество", проектът "Газификация" и церемонията по откриването на първите обекти бяха номинирани за събитие 1 на 1997 година.

В нашата комуникативна стратегия се залага на няколко основни демократични принципа:

  • прозрачност;
  • доверие;
  • откритост в работата на общинската администрация;
  • активно и достъпно присъствие в медийното пространство;
  • поддържане на тесни връзки и партньорство с неправителствения сектор;
  • широко обществено обсъждане на важни общоградски въпроси и търсене на обратна връзка.


Всичко това осъществяваме чрез регулярни тематични срещи с различни обществени и браншови групи, директни телевизионни и радио-предавания, изграждане на граждански консултативни съвети от експерти и временни приемни по различни въпроси.

Изхождайки от всичко това и от модерните разбирания за демократично управление, ние представихме пред гражданите проекто-бюджета на общината за 1998 година и поискахме мнението им относно приоритетите в инвестиционната политика на общината през настоящата година. Считаме, че подобен подход има изключително значение за демократизация на местното самоуправление и оказва конкретна помощ на общинската администрация и общинския съвет при вземането на правилни решения, съобразени с желанията и изискванията на нашите граждани.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]