Foundation for Local Government Reform
ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ - ПЪТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ - ПЪТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Инж. Венелин УЗУНОВ,

Кмет на Община Разград

През последните години една от приоритетните задачи, които неотстъпно стоят на вниманието на местната власт в Община Разград, е разширяване обхвата и ангажирането на все по-широк кръг от обществото за решаване проблемите на региона. Местното ръководство вижда в изграждането на обществени съвети по различни проблеми и сфери доказана положителна форма за постигане на този ефект. Аксиома за мен като кмет, за екипа, с който работя, и за началниците на управления и отдели в общинската администрация е, че колкото повече специалисти, обществени организации, неправителствени формации и граждани участват в решаването на тези проблеми, толкова по-кратък става пътят към изграждане на гражданско общество у нас.

Особено полезна в това отношение бе ролята и съвместната ни работа с Американската агенция за международно развитие (ААМР). Разград е една от десетте общини, които вече пета година работят плътно с представители на агенцията. Заедно с тях реализирахме няколко проекта, един от които е свързан с разширяване публичността и гласността за работата на общинската администрация и на възможностите, които имаме при изграждане структурите на гражданското общество. Същността на проекта бе изграждане на обществени съвети за работа с различни слоеве на населението. Неколкократно, в продължение на месеци, общината бе своеобразен терен за проучване, изследване и предлагане на нестандартни подходи от страна на уважавания професионалист и консултант на ААМР г-н Джим Бъдс. В обстойния си анализ той ни откри тесните , неизползвани места в местното ни самоуправление за отварянето му към гражданските формирования. А от там - за приобщаването на обществеността, за превръщането й в активен участник в процесите на местно ниво. Не на последно място по важност - и за обединяването на различните слоеве от населението около кардинален за него проблем, за оказване на граждански контрол и стимулиране на гражданското участие в процесите на вземане на решение и определяне на местните приоритети.

Постигнатото в общината през последните години все повече затвърдява у нас философията, че обществените съвети и тяхната ефективна работа са един от основните акценти и щрихи във визитната картичка на местната изпълнителна власт. За нашата община това са изградените обществени съвети по проблемите на образованието, на свободното време на младите хора и участието им в управлението на кметството, на културата, физкултурата и спорта, по социалните проблеми, здравеопазването.

Елемент от тази програма-проект е и учреденият съвет по градоустройството и благоустрояването на общината. Във връзка с него Разград бе разделен условно на 26 микрорайона, за всеки от които пряко отговаря служител от общинската администрация. Нашите представители съвместно с домоуправителите и представителите на домсъветите по места установяват на място проблемите на микрорайона и с помощта на общинските звена търсят пътища за решаването им. Освен ежедневните си срещи след работно време, всички отговарящи имат открити приемни в определени дни от месеца, което позволява на общинската администрация и нейното ръководство да бъдат близо до проблемите на гражданите. Възможност не само да общува с населението, но и да го поставя в активна съпричастност и партньорство на местната власт.

Трябва да признаем, обаче, че това партньорство и перманентно общуване са нож с две остриета. То задължава общината не само да изслушва и регистрира проблемите на гражданите, но и да бъде активен фактор за решаването им. Стараем се, въпреки обективните финансови проблеми на самата община, да бъдем коректни и толерантни към тях. Че успяваме засега, говори фактът, че приемните на общинските пълномощници в 26-те микрорайона винаги са добре посетени.

От това, как се грижим за нашите деца днес, зависи какви ще бъдат утре стопаните на Разград. Затова особено внимание отделяме на работата на Обществения съвет по образованието и на Съвета за работа с децата. Чрез тях имаме възможност да се доближим до светогледа, потребностите и идеите на младите хора, да откликваме активно на желанието им за социална ангажираност. Всички специалисти, които членуват и работят в тези съвети, оценяват по достойнство отговорността и значимостта на проблемите, с които се сблъскваме в тях.

Общественият съвет по образованието, например, в зависимост от проблема, който разглежда, варира от 20 до 50 души. Привличайки обществеността на града в лицето на родители, бизнесмени, представители на неправителствени организации и пр., ние активизираме и координираме усилията им за решаването на проблемите на образованието в общината. Под ръководството на кмета в заседанията на Общински съвет участват синдикатите и членовете на Градския младежки съвет към Център Отворено образование . Само за година и половина Съветът създаде няколко програми. На сесия на Общинският съвет бе приета неговата програма за задържане в училище на децата, подлежащи на задължително обучение. Програмата се отнася за периода до 1999 година.

Програмата за свободното време на учениците е разработена съвместно с Градския младежки съвет, в който са включени представители на ученическите съвети и с помощта на специалисти от извънучилищните звена.

В дейността на Съвета за работа с деца особено място заема ефективно функциониращата вече трета година Ученическа трудова борса. Тя е особено търсена от юношите заради заплащането на труда им. Главно през летните месеци младите хора с желание се включват в бране на плодове, в археологическите разкопки в историческия резерват Абритус край Разград. За осмислянето на свободното време на децата много спомагат организираните от общината и неправителствена организация екологични експедиции, заниманията им във формите и клубовете по интереси. За тези инициативи бяха заангажирани и дежурни учители.

С интерес очакваме резултатите от стартиралата през миналата година програма ПРОНАР , пряко насочена срещу наркоманията сред младежта. За наша радост засега този проблем не е надвиснал застрашително над общината, но това не ни успокоява. Предстои интересно изследване съвместно със специалистите от Регионалния център по психиатрия, предвидили сме срещи с родители и ученици. Надяваме се на добри резултати, след като направените от нас изводи и предложения директно се разглеждат от общинската комисия за борба с наркоманията, ръководена от зам. кмета д-р Б. Димитрова.

През миналата година в Разградска община бе изграден един от първите в страната Градски младежки парламент. Това не е бутафория и изкуствена реминисценция от обществено-политическия живот в страната. Предизборната подготовка на младите ни парламентаристи, изборните платформи, самият процес на агитация и гласуване още веднъж ни отвори очите за пренебрегваната истина, че сред нас живее младо поколение, което е мотивирано за сериозни дела.

И именно тук е отговорното място на Обществените съвети по образованието и за работа с децата, на общинското ръководство. Ние с всички сили и средства се стремим да насърчаваме тази мотивираност, да подкрепяме и генерираме раждането на нестандартни идеи. Не се отнасяме към тях като с деца, а като с партньори. Затова активно контактуваме не само с двадесетте млади парламентаристи, които участват и в заседанията на Общинският съвет, но и с цялата млада армия от представители на ученическите съвети.

Сериозно сме си поставили задачата да внедрим положителния опит на побратимения с Разград град Армаа, Северна Ирландия, и на неговия Център за работа с децата. За съжаление, в тази съвместна работа и обмяна на опит ние ще бъдем поставени в положение да преоткриваме колелото! При ирландските ученици са валидни всички ритуали и форми на ученическо самоуправление, които ние изхвърлихме преди няколко години от българското училище.

Както навсякъде в страната, така и в Община Разград особено болезнени са проблемите в социалната сфера. Изграденият Обществен съвет в социалната сфера освен своите социално-защитни функции има за цел постигането на максимална социална справедливост и прозрачност при разпределянето на помощите. За това спомагат изградените съвети за контрол по разпределянето на социалните помощи от ЕС и за оказване на съдействие, помощ и контрол по приложение Правилника за социално подпомагане. Организацията и функционирането на двата съвета става под председателството на зам.-кмета д-р Б. Димитрова. И двата съвета са доказателство за постигане на по-добро взаимодействие между местната власт и гражданските сдружения.

До средата на тази година предстои изграждането и на новия Обществен съвет по екология под председателството на зам.-кмета по стопанските въпроси инж. Л. Цонев. Чрез него ще обединим усилията на сега съществуващите неправителствени организации и клубове, които имат желание да работят по проблемите на опазване на околната среда. Общественият съвет по екология чрез своята многостранна дейност ще бъде в помощ на общината за изготвяне на програма в изпълнение на Стратегическия ни план по опазване на околната среда в региона.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]