Foundation for Local Government Reform
Възможности за участие на обществеността при формиране на общинската политика за приоритетно и компетентно решаване на проблемите

Възможности за участие на обществеността при формиране на общинската политика за приоритетно и компетентно решаване на проблемите

Доц. д-р Апостол Апостолов,

Председател на Асоциацията на бургаските граждани

Българското общество се намира в сложен и мъчителен преход от тоталитарно към демократично гражданско общество. От тук възниква необходимостта за усвояване на демократичните ценности и активна гражданска позиция срещу социалната инертност, апатия и незаинтересованост към властта и управлението на обществото.

Процесът на демократизиране на обществото включва засилване на ролята както на отделните граждани, така и на техните доброволни сдружения за защита на гражданските права и интереси. Една от проявите на тази нарастваща роля са по-големите възможности за граждански контрол и гражданско участие при формиране на местната политика на общините в различните сфери на обществения живот.

Истинското демократизиране на местната власт е свързано с укрепване и усъвършенстване самостоятелността на местните органи на власт при активна обществена подкрепа, изразена в оценка на решенията, взети от общинския съвет или общината. Ето защо развитието на местната демокрация е немислимо без участието на населението, живеещо на територията на дадена община.

Каква е действителността в настоящия момент на преход към гражданско общество? Трябва да признаем, че на настоящия етап взаимоотношенията между местните общински администрации и гражданството не са на нужната висота. Обществеността не е ангажирана активно при формиране общинската политика, което води до непълноценно използване на богат и професионално доказан местен човешки потенциал. Формирането и разработването на общинската политика остава извън полезрението на обществеността. Населението не разполага с достатъчна информация за работата на органите на местната власт - общински съвет и общинска администрация. От тук възниква недоверие към местната администрация и взетите решения. Това недоверие се поражда и от политическите пристрастия, липсата на доверие към местните политически лидери и слабата гражданска активност.

Увеличаване възможностите за активно участие на гражданите в процеса на формиране на общинска политика и вземане на решения по приоритетни за общината въпроси може да се постигне чрез неправителствените организации. Като представители и защитници на интересите на обществото, те могат да съдействат за повишаване информираността на населението по отношение на техните права и задължения, както и да координират взаимоотношенията между местната изпълнителна власт и населението. Така неправителствените организации могат да активират гражданите за търсене самостоятелни решения на местни проблеми от първостепенно значение.

За да се изпълни тази празнота във взаимоотношенията между гражданското население и местната администрация, представители от различни сфери - интелектуалци, представители на бизнеса, на академичните звена, на медиите и изтъкнати и утвърдени специалисти - подеха инициативата за учредяване на нова нестопанска организация, която да даде възможност за активно участие на обществеността в управлението на общината. На 18 септември 1996 година в Бургас бе учредена Асоциацията на бургаските граждани като независима, неполитическа обществена организация, чиято основна цел е да проучва и популяризира общественото мнение на бургаските граждани, с което да бъдат създадени предпоставки за тяхното участие в управлението на общината.

Водещи принципи на Асоциацията са изграждане на партньорство с общинския съвет, диалог с местната власт в лицето на общинската администрация, партньорство с всички неправителствени организации. За успешното реализиране на целите и задачите си Асоциацията разчита на високо квалифицирани професионалисти в различни области.

Асоциацията е отворена и неин член може да стане всяко юридическо или физическо лице, което приема устава и има готовност да съдейства за демократизиране на местното самоуправление и компетентно решаване на регионалните проблеми.

Участието на асоциацията в управлението и вземането на решения от общинския съвет се изразява в съпричастност към работата на постоянните комисии в общинския съвет, изразяване на мнения и становища, даване на експертни оценки по даден проблем или решение и тяхното изпълнение. Резултатите от първите контакти с постоянните комисии към Общинския съвет са обнадеждаващи. Недоверието и усещането за контрол или намеса в работата на общинския законодателен орган постепенно се преодолява благодарение на декларираната добронамереност на Асоциацията да бъде помощник на общинския съвет, както и на първите практически резултати. Утвърдените професионалисти в различните области - строителство и архитектура, здравеопазване, образование и култура, екология и транспорт - вече са търсени за консултации и съвети при обсъждане на специфични въпроси и вземане на решения.

Механизмите за постигане на този успех се заключават главно в добрите резултати от първите срещи с ръководството на общинския съвет. Асоциацията като неправителствена обществена организация си е поставила основна цел да съдейства на местния парламент да решава компетентно и в интересна обществото всички въпроси без с това да се стреми да упражнява контрол под каквато и да е форма. Тази позиция на Асоциацията се потвърждава и от поведението и действията на специалистите, които участват в работата на отделните комисии. По този начин е изградено доверие между представителите на Асоциацията и общинските съветници - членове на комисиите. Особено полезни са взаимодействията по въпросите на териториално-устройствените планове и изграждането на инфраструктурата на населените места.

Асоциацията е мобилизирала професионалния потенциал на града за разработване на цялостна Програма за въздействие върху околната среда в община Бургас , както и на Възможности за използване на законовата база за управление на чистотата на въздуха . Разработването на тези стратегически планове ще даде възможност на общината да формира правилна и далновидна екологична политика, както и да ранжира приоритетно екологичните проблеми.

Информацията за нерешените проблеми, за трудностите или нежеланието на общинската администрация да реши проблемите на общината ще стават достояние на населението чрез местните медии и информационен бюлетин. Всички алтернативни предложения, преди да бъдат внесени в общинския съвет, се обсъждат публично.

Разбира се, не всичко и винаги се постига лесно. Срещат се трудности, главно от организационен характер. Не винаги се намират достатъчно компетентни специалисти, готови всеотдайно да работят за каузата на Асоциацията. На първо място трябва да отбележим необходимостта всеки да търси допълнителни начини и средства за оцеляване, което много често води до отказ за участие в експертните групи. Това е обяснимо, като се изхожда от жизненото равнище на населението и борбата за оцеляване. И въпреки това много специалисти и граждани са готови да подпомагат работата на Асоциацията на обществени начала, без хонорари и заплащане на вложените знания и труд.

Като приоритетна задача пред Асоциацията стои добрата информираност на населението за проблемите на общината, възможностите за граждански инициативи. Разработени специализирани предложения и проекти ще бъдат предоставяни на общинския съвет за утвърждаване.

Проведеният първи работен семинар през ноември 1996 година потвърди интереса на обществеността към проблемите на общината и града. На семинара бяха разгледани два важни за Бургас въпроса.

  • Обществената оценка на териториално- и селищно-устройствените програми и проекти и възможностите за оценка;
  • Въздействие на обществеността и нестопанските организации при формиране на екологичната политика на местната власт.

Този семинар показа, че населението все още не познава своите права и задължения и пътищата за получаване на необходимата информация и документи от местната администрация. Нещо повече. Силно е занижено участието на населението чрез свои организации във формирането на местната политика. Този въпрос е предоставен изцяло на общинските съветници, които в повечето случаи не са специалисти и не са компетентни в определени области. Тук гражданските формирования могат да бъдат полезни с мнения и предложения на утвърдени специалисти. Такава мисия определяме и на Асоциацията на бургаските граждани.

Прякото участие на обществеността в процеса на взимане на решения може да улесни местната власт. Използвайки професионалните умения и познания на специалистите, местната администрация получава повече информация, с което намалява риска от вземането на неправилни решения, които биха нанесли допълнителни поражения. Гражданите могат да бъдат привлечени и в упражняването на контрол върху производства, с което ще отпадне необходимостта от разкриване на специализирани контролни звена. Така местните жители ще могат да реагират бързо при всяко нарушение. В много от случаите участието на гражданите в решаване на даден проблем може да допринесе за спестяване на средства именно защото решението е взето при наличие на повече информация и зад него стои цялата общественост. Участието на Асоциацията в работата на общинския съвет укрепва принципите на местното самоуправление и позициите на изпълнителната и законодателната местна власт. За съжаление, местната администрация много рядко се вслушва в аргументите и възраженията, направени от обществеността. Така се появяват конфликтните ситуации между местната власт, взела решението, и гражданите. В демократичното общество гражданските формирования имат важна роля за гарантиране на ефективен контрол върху решенията на местните администрации и са сигурно препятствие срещу произвола и некомпетентността. Публичното обсъждане гарантира изразяването на становища от всички страни, с което се намалява социалното напрежение. Това дава допълнителни гаранции на местната власт при изпълнение на дадено решение.

Не така гладки са отношенията и с изпълнителната общинска администрация. Наложеният от сегашният кмет стил на управление, политическите пристрастия и страхът сред служителите не дават възможност за делови контакти. Такова негативно отношение общинската управа има не само към Асоциацията. То се демонстрира и към останалите неправителствени организации. Проблемът е там, че не само липсва желание за съвместна работа, но в някои случаи има и явен стремеж към омаловажаване на работата на неправителствените организации, създаване на трудности и лишаване от достъп до информация или материали.

Политизирането на проблемите и конфронтацията с обществените организации никога не са били в услуга на местната администрация. Напротив, това е недооценяване на сегашния етап от демократичните промени в обществото и всеки, който не се съобразява или работи против обществените организации, е обречен на провал. Добър пример в това отношение е община Бургас, където конфронтацията между общинския съвет и общината са ясно изразени. В крайна сметка потърпевши са гражданите, населението на общината.

Въпреки тези трудности Асоциация и при предишното, и при сегашното ръководство на общинския съвет има добри позиции и работи активно за постигане на своите цели.

Все още нерешен остава въпросът с финансирането на Асоциацията. Макар и малки, тези разходи са неминуеми. За нормалното функциониране на Асоциацията е необходимо да бъдат осигурени помещение и средства. На този етап въпросът с помещение не стои, тъй като такова е предоставено в общинска сграда. Постоянните разходи за съобщения и кореспонденция, както и за възнаграждение на един постоянен координатор, който да организира работата на отделните групи и да осъществява връзката с общинския съвет, все още търсят своето постоянно финансиране.

Макар съпроводена с някои трудности и неуспехи, идеята, реализирана в Бургас, разкрива големи възможности за демократизиране на местната власт. Целенасоченото използване на творческия и интелектуален потенциал на града и общината и включването му в работата на общинския съвет при формиране на общинската политика ще окажат положително въздействие при решаването на важни и приоритетни проблеми на града. Надяваме се, че добрите резултати и опитът на Асоциацията на бургаските граждани могат да послужат като пример и за останалите общини, които желаят да демократизират местното самоуправление, като привлекат обществеността към подготовката и взимането на решения. За съжаление, местните администрации трудно приемат обществената активност. Това в много от случаите поражда конфликт между местната власт и гражданите.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]