Foundation for Local Government Reform
Общинска стратегия за устойчиво развитие

Общинска стратегия за устойчиво развитие

Възможности 21 век - Асеновград и Велинград

Белин Моллов

Програмата Възможности 21 век е инициатива на ООН, чрез която различни страни в света се подготвят да реализират на практика принципите на Дневен ред 21 за устойчиво развитие. Общите цели за населените места, респективно на общините, произтичащи от определението на ИКЕ за Устойчиво развитие на общината в документа Дневен ред - 21 век , са:

Да се подобрят социалните, икономическите и екологичните условия в населените места и условията за работа и живот на всички хора, в частност на бедните граждани и селяни. Подобряването трябва да се осъществи в сферата на техническото сътрудничество, съвместните мероприятия на държавния и частния сектор и общините, както и на участието в процеса на вземане на решения на обществени групи и групи по интереси като жените, коренното население, възрастните хора и инвалидите. Тези подходи трябва да залегнат в основите на принципите на националните стратегии за населените места. . . (Устойчивото развитие е развитие, което обезпечава нуждите на сегашното поколение, без да прави компромиси с възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени нужди);

***

Общовалидните принципи за водене на политика за устойчиво развитие са:

 • балансирано взаимоотношение между естествената и изкуствената среда;
 • глобална взаимозависимост;
 • отказ от централизиран подход и политически диктат;
 • широка хоризонтална интеграция и координация между ведомствата и отделните заинтересовани групи;
 • партньорство на всички равнища;
 • ангажиране на местната общественост, неформалните организации и бизнеса в процеса на установяване на принципите, подходите и политиките за устойчиво развитие на общината като цяло и на населените места в частност;
 • стремеж към интегриране и взаимно проникване на икономическите, социалните, екологическите измерения на устойчивото развитие, което означава икономично използване на природните ресурси, опазване на биоразнообразието, постигане на справедлива равнопоставеност между хората от различни поколения и социални групи;
 • интеграция и хармонизация на функциите, което означава, че обитаването, отдихът, трудът, движението и социалните дейности са максимално обвързани;
 • балансиране на частния и обществен интереси;
 • отчитане на историческата и културна приемственост.

Включването на България в Програмата Възможности 21 век е потвърждение на поетите ангажименти към принципите на устойчивото развитие, формулирани и развити по време на конференциите на ООН в Рио де Жанейро - 1992 (устойчивото развитие), Копенхаген - 1994 (борбата с бедността), Пекин - 1995 (жените и развитието), Истамбул - 1996 (населените места), Ню Йорк - 1997 (Рио +5).

Изпълнението на проекта Възможности за устойчиво развитие на национално и общинско ниво , разработен в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Представителството на ООН в София, започна през март 1997 год. Неговата продължителност е две години. Основната цел на проекта е създаването на условия за обединяване на приоритетите на икономическото и социалното развитие и опазването на околната среда в обща стратегия за устойчиво развитие на България.

Непосредствените задачи на проекта са :

- разработване на модели за устойчиво развитие на общинско ниво, които да послужат като база за подготовка на национална стратегия;

- реализиране на демонстрационни проекти като част от общинските стратегии за устойчиво развитие в общините Асеновград и Велинград;

- активизиране на работата на Националната комисия за устойчиво развитие;

- създаване на стратегия за включване на концепцията за устойчиво развитие в образователната програма на българските държавни училища, която ще бъде реализирана чрез специално подготвени уроци, видео материали и други помагала;

- развитие на възможностите на българските журналисти да подпомагат устойчивото развитие и да мотивират обществеността за участие в този процес.

***

Разработването на общинска стратегия е част от отговорностите на местната власт за осигуряване на устойчиво развитие чрез упражняване на законниòå é функции. Задачите на проекта и на създадената за целта работна група от експерти са да бъдат подпомогнати общинските власти в Асеновград и Велинград в техните усилия да формулират свои стратегии за устойчиво развитие. Действията на работната група са насочени към:

 • засилване на способността на местните власти сами да решават своите проблеми;
 • повишаване на общественото разбиране за същността на проблемите и активизиране на гражданското участие в процеса на вземане на решения;
 • създаване на подходящи граждански и административни структури и процедури за осъществяване на планираните действия;
 • ефикасно прилагане на средства и методи на управление, които изискват всички решения да бъдат вземани на възможно най-ниското ниво и по този начин по-близко до хората, за които се отнасят;
 • превръщане на общината в пример за разумна и успешна практика, открита към гражданите и към други общини.

*****

Преди да се започне работата по стратегията, необходимо е всички, които са решили да отделят част от своето време и интелектуални усилия, да обсъдят помежду си и с възможно най-широк кръг хора следните въпроси:

 • Защо ни е необходима общинска стратегия за устойчиво развитие?
 • Как да се определят приоритетите?
 • Какви реформи са необходими да бъдат направени в политиката на общината?
 • Можем ли да изградим по-добри институции в рамките на общината?
 • Какви контакти и сътрудничество са ни необходими в рамките на общината, областта, страната и извън нея?


С какви собствени ресурси разполагаме и как най-ефективно можем да ги използваме?

Друго важно условие на подготвителния етап е да си изясним и формулираме добре кои са предпоставките за разработване на Стратегия за устойчиво развитие към днешна дата. Това означава да сме напълно наясно при какви специфични условия на момента ние предприемаме тази отговорна стъпка. Съществуващите предпоставки към м. март 1998 г. могат да се охарактеризират накратко така:

 • променена обществено-политическа и икономическа обстановка;
 • ускорена динамика на процесите;
 • възстановяване на частната собственост върху земята;
 • развитие на частната строителна инициатива;
 • преструктуриране на икономиката;
 • остри инфраструктурни проблеми.

***

За да се насочи вниманието на обществеността върху потенциала на общината и да се създаде реалистичен и изпълним стратегически план за икономическо развитие е необходимо да се дефинират следните последователни стъпки:

- формулиране на концепция;

- определяне на стратегическите цели;

- анализ на съществуващото положение и тенденции;

- установяване на отправни точки и стандарти;

Всичко това в крайна сметка се прави за постигането на икономически растеж, без да се нарушава баланса на ресурсите; за увеличаване на броя на работните места; и, най-общо казано, за подобряване качеството на живота на гражданите.

Как може да се събуди интерес у гражданите на общината за необходимостта от създаване на концепция и разработване на общинска стратегия за устойчиво развитие? Защо изобщо е необходимо общинското ръководство да се ангажира с този дълъг процес на обществени дебати, анализи, проучвания, политически спорове и рискове във вземането на решения при изграждането на една отговорна стратегия за бъдещето? Не е ли планирането остатък от миналото, не са ли това само купища папки, без практическо приложение? Отговорът е прост: НЕ! Защото планирането за бъдещето е първостепенна задача и отговорност на местната власт и защото, ако не отделите време да подготвите своята стратегия за развитие сега, ще ви се наложи да направите това по-късно, но при много по-усложнени обстоятелства и влошени изходни позиции. Ако оставите тази работа за по-късно, рискувате да изгубите контрол върху процесите, някой ще се възползва от това и без необходимите проучвания и анализи ще разпредели погрешно все по-оскъдните общински ресурси. Ще мине време, обществото само ще потърси нуждата от планиране и контрол, но тогава дебатът ще бъде по-болезнен, желаните резултати - силно видоизменени или напълно неосъществими, а първоначалните стратегически цели ще могат да бъдат само частично реализирани.

***

Вече няколко месеца в общините Асеновград и Велинград активно се работи по реализацията на проекта. Беше създадена инициативна група от общински служители, представители на граждански организации, на местния бизнес и отделни граждани, които, съвместно с експертите, назначени като консултанти към програмата на ООН, разработиха рамката на стратегията на общинско ниво и започнаха да събират необходимата информация за формулиране на индикаторите за устойчиво развитие. В подкрепа на действията за формулиране на местна стратегия за устойчиво развитие се анализира състоянието на съществуващите проблеми и започнаха да се търсят прагматични решения за тяхното преодоляване. В съвместната работа с общинските служители и обществеността възникнаха много интересни идеи за демонстрационни (пилотни) проекти, които, след като се разработят, ще бъдат представени на финансиращите организации. Беше възприет колективният подход към работата. Изясни се процесът на стратегическо планиране.

Трите основни етапа на стратегическо планиране са:

- формулиране на концепцията;

- анализ на съществуващото положение и тенденции;

- изпълнение.

В етапа на формулиране на концепцията участието е на широка основа:

- обсъждат се нуждите на общината;

- дефинират се концепцията и мисията;

- определят се стратегическите цели.

В етапа на анализ се прави:

- оценка на икономическата дейност;

- детайлизиране на стратегическите цели;

- стратегически анализ на икономическата структура на общината;

- стратегически анализ на ресурсовата база;

- определяне на бариерите и възможностите;

- формулиране на отделни стратегии по направления;

- установяване на отправните точки и стандарти за измерване на напредъка.

В етапа на изпълнението се извършва:

- определяне на средствата, които са необходими за изпълнението;

- подробно разработване на планове за действие с определяне на задачи и фиксиране на срокове;

- определяне на организационната структура;

- разработване на процес за постоянно наблюдение и оценка на резултатите.

Какво успяхме да извършим до сега и какъв е нашият план за действие?

След обсъждане на общата рамка на стратегията бяха определени областите за работа и групите участници, с които ще се изгражда бъдещата разработка.

ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА ПО СТРОТЕГИЯТА:


Екологична система, състояние на основните компоненти на средата, приоритетни проблеми и необходими действия;

 • Икономическа система и икономическа политика с оглед осигуряване на устойчиво развитие;
 • Социална среда и социални проблеми, ориентирани към идеите на устойчивото развитие;
 • Жилищен проблем и насоки на жилищната политика;
 • Инфраструктурни системи, насоки и приоритети за тяхното развитие;
 • Земеползване, физическа и градоустройствена структура, насоки и приоритети за тяхното развитие;
 • Приоритетни проблеми на самоуправлението и необходими действия.


Общинските ръководства в Асеновград и Велинград определиха свои отговорни служители и експерти, които са в състояние да ръководят изследванията в определените седем области на стратегията. Тези експерти поеха задължението да сътрудничат на координаторите по проекта и да се съобразяват с изискванията на програмата и определените срокове за изпълнение на задачите.

**

СРЕЩИ С РАБОТНИТЕ ГРУПИ, ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:

 • запознаване с общовалидните принципи за водене на политика за устойчиво развитие;
 • инвентаризиране на наличната информация и разработки, които биха послужили като база за разработване на стратегията;
 • приемане на организационни правила за съвместна работа и график за изпълнение на задачите.


През този етап местните координатори организират участието на представители на общините, отговорни за разработването на отделните области на стратегията, съвместно с гражданските инициативни групи. Експертите от Първа работна група подсигуряват необходимите помощни материали и ръководят срещите и дискусиите.

***

РАБОТА ПО ПЪРВАТА АНАЛИТИЧНА ФАЗА ОТ РАЗРАБОТКАТА НА СТРАТЕГИЯТА

 • анализ на сегашното състояние на изследваните области и определяне на тенденциите за развитие;
 • разкриване на проблемите и причините за негативните тенденции;
 • запознаване и анализ на всички налични до момента разработки, използване на актуалната информация;
 • запознаване с подобни разработки на други общини, обмяна на опит и информация


През този период работните групи работят на място в общините, като се поддържа непрекъснат контакт с местните координатори с консултантите от Първа работна група. При нужда се привличат допълнителни консултанти по специализирани проблеми, установяват се връзки с необходими институции и инстанции (държавни учреждения, академични среди, НПО и др. )

***

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВУДНЕВНИ СРЕЩИ ЗА СЪПОСТАВКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ СРАВНИТЕЛНИЯ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ИНДИКАТОРИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ТЯХНАТА ИНТЕГРАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

 • характеристика на социалноикономическото равнище и екологично състояние на общината;
 • анализ на възможните индикатори за устойчиво развитие

- икономически,

- социални,

- екологични;

 • интегриране на показателите относно състоянието и потенциала на устойчивото развитие.

***

ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ВЪВ ВСЯКА ОТ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ОБЛАСТИ СЪОБРАЗНО ОБЩИЯ СТРЕМЕЖ НА ОБЩИНАТА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НЕЙНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • разглеждане на целите като формулировки на конкретни резултати, към чието постигане се стреми общността;
 • определяне на това, което трябва да се направи за промяна от неустойчиво към устойчиво развитие;
 • формулиране на вероятни хипотези за бъдещо развитие;
 • изследване на прогнозни варианти за развитие на отделните системи
 • прогнозни периоди:

- хипотези за развитие (30-40 год.);

- стратегия (20 години);

- непосредствени задачи (3 - 5 год.).

***

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ:

 • финансови;
 • технически;
 • интелектуални;
 • организационни.

***

ОРГАНИЗИРАНЕ НА КРАТКИ ДВУДНЕВНИ СЕМИНАРИ С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНОТОР И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОСТАНАЛИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВАТА ФАЗА НА РАБОТАТА ПО СТРАТЕГИЯТА.


Това е обобщаваща среща, на която трябва да се приеме график по втората фаза от разработката на стратегията, посветена на конкретния план за действие през следващите 3-5 години.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА:

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ:

 • определяне на отговорните служители;
 • определяне на бюджети;
 • изпълнение на програмите.

ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА:

 • критерии на оценка - екологични и икономически;
 • оценка на успеха; съпоставяне на целите с резултатите; непрекъснатост на процеса към устойчивост. Целият процес представлява една непрекъсната спирала. Не кръг, защото с всяко завъртане трябва да се постига известен напредък към достигането на крайната цел - устойчиво развиваща се община.

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

 • Необходимо е внимателно да се формулират приоритетите на базата на сравнение между разходите и ползите. Наличните ресурси на общината през следващите пет - десет години вероятно ще бъдат строго ограничени. Много важно е ограничените ресурси да бъдат насочени към най-спешните проблеми.
 • За да постигне устойчиво развитие, общината трябва да се ориентира към прилагането на политика и инвестиране в проекти, които носят екологични и икономически ползи. Така наречените двойно печеливши инвестиции включват тези, които са насочени към пестенето на енергийните и водните източници, към ниско енергийни и ниско замърсяващи технологии, както и към по-добро стопанисване в промишлеността.
 • Стимулиране на пазарните механизми с цел да се упражнява контрол върху замърсяването на околната среда. Пазарните средства от рода на такси върху замърсяването, такси за гориво и складиране на отпадъци могат да спомогнат за постигане на желаните резултати на много по-ниска цена, отколкото с традиционните правни мерки.
 • Приоритетното решаване на местните проблеми ще бъде от голяма полза за здравето и благосъстоянието на хората.
 • Общинският съвет трябва да приеме реални и приложими местни наредби и стандарти и да подсигури тяхното спазване от страна на всички институции и гражданите.
 • Необходимо е местните жители да бъдат максимално въвлечени в уточняването на приоритетите и вземането на решенията.
 • Необходимо е да се обърне достатъчно внимание на обучението, обменът на информация, организирането на проучвания, които да улесняват тези, които определят приоритетите и вземат решения.
 • Намирането, финансирането и изпълнението на решенията изисква създаването на нови контакти и партньорства както вътре в рамките на общината, така и на регионално, национално и местно ниво.

***

За осъществяване на стратегията е необходимо да се осигури управление, базирано на следните принципи:

- управление чрез прецизни нормативни актове;

- управление чрез гъвкаво планиране на намеренията;

- управление чрез координация на интересите и програмите на публичния и частния сектор на всички инвестиционни нива;

- управление чрез добра воля;

- управление чрез добри идеи;

- управление чрез собственост.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]