Foundation for Local Government Reform
Самоинициатива за развитие - Хииумаа, модел Дневен ред 21 Айвар Пере, ръководител проект, Агенция за развитие и предприемачество, Хииумаа - Тууру

Самоинициатива за развитие - Хииумаа, модел Дневен ред 21

Айвар Пере, ръководител проект, Агенция за развитие и предприемачество, Хииумаа - Тууру

1. ИСТОРИЯ

Хииумаа е вторият по големина остров в Естония, разположен в Балтийско море. Територията му е 1023 кв. км. Към 1 януари 1995 година населението на Хииумаа е 11 817 души, от които 7 577 живеят в селските райони, а 4 240 в град Кардла. Фериботна линия с дължина 27 км свързва острова с континента. През последните години островът нямаше въздушна връзка с Талин.

Хииумаа има своите икономически особености. Хииумаа е остров, има относително малко население и е относително отдалечен от икономическите центрове на Естония и най-вече от Талин. Наличието на местни природни ресурси, които формират значителен дял на глава от населението, както и скъпия и отнемащ твърде много време транспорт, дават на хората на Хииумаа силно чувство за съпричастност едни към други. От друга страна, големият износ на риба, дървен материал и други продукти, вносът на основните стоки за потребление и необходимото оборудване, туристическият потенциал и благоприятното разположение в близост до основните морски пътища в Балтийско море са предпоставки, които създават отвореност към външния свят.

През последните няколко години както в Естония, така и на Хииумаа станаха много и големи промени. Възвръщането на независимостта на Република Естония позволи бързо и динамично подобряване на много области от живота. Въпреки това, за пълната интеграция в световната икономика и демократичната организация на света, е необходимо да се вземат под внимание всички процеси и тенденции, които са част от него. Днес пред Хииумаа стои задачата да преустрои цялата си социално-икономическа система според изискванията на пазарната икономика. Развитието на местната промишленост и туризъм стои в основата на разрешаването на проблемите на Хииумаа.

В момента съществуват няколко фактора, които възпрепятстват устойчивото развитие на острова. Някои от основните проблеми са:

1. социални проблеми - липса на работни места, повишен стрес поради страха на хората от бъдещето;

2. икономическа реформа - ниска конкурентноспособност на местните фирми, проблеми с приватизацията на държавната собственост (земя) и реституцията й на предишните собственици;

3. обществено участие - липса на опит в самоуправлението;

4. изграждане на институциите - слабо взаимодействие и сътрудничество между обществото и властите, ниско ниво на екологична и икономическа култура.

2. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Знаем, че под устойчиво развитие се разбира подобряването и поддържането на благосъстоянието на хората и екосистемите. За постигането на тази цел се изисква още много работа.

Ние искаме икономическото развитие да се извършва в съответствие с капацитета на екосистемата.

Хората трябва да подобрят взаимоотношенията помежду си и с екосистемите, които ги поддържат, като променят или засилят своите ценности, познания, технологии и институции.

Разбира се, опитите за интегрирано планиране и действия в икономическата, социалната и екологичната област не са нещо ново. За нас първият опит беше Концепцията за развитие на Хииумаа, Кардла, 1993 година .

Поради различната си история, стратегиите имат различни имена: стратегия за опазване на околната среда; план за екологично действие; план за екологическа политика; стратегия за устойчиво развитие; национален Дневен ред 21 , и др. Те могат да бъдат обединени под общото название стратегии за устойчивост .

В Естония, както в много други страни, икономическите и екологическите стратегии не са интегрирани и се изпълняват паралелно една на друга.

Въпреки че процесът на интеграция се задълбочава и се наблюдава необратима тенденция в тази посока, засега не съществува нито една стратегическа програма за постигане на устойчиво развитие.

3. ПРОЦЕСЪТ НА РАЗВИТИЕ НА СЕГАШНИЯ ЕТАП

През 1993 год. новосъздаденият в Хииумаа Изследователско-образователен център ТУУРУ , заедно с Центъра за опазване на биосферния резерват Западно-естонски архипелаг и специална работна група изработиха Концепция за развитие на Хииумаа. За първи път в Естония един регион разработи собствена концепция за развитие и стратегия за устойчиво развитие.

Според началната програма за изпълнението на концепцията за развитие беше необходимо създаването на групи за действие (организация за развитие, работна група, фонд за развитие и др.). Тяхната основа задача е прилагането на концепцията и неговото улесняване.

Принципите и областите, които определят дейността на групите за действие дават начало на общия процес на развитие, както и на разработването на специфични проекти на Хииумаа.

Организиране разпространението на информацията, улесняването на работата на предприятията, образованието, консултантските услуги, приемането на граждански инициатива и популяризирането на общите правила бяха основните акценти в процеса на развитие на Хииумаа.

В обобщение на ситуацията в момента може да се каже следното:

Основните принципи за действие според описаната схема бяха:

- в основата на всички проекти са залегнали стратегията за устойчиво развитие и Концепцията за развитие на Хииумаа от 1993 година;

- демократични процедури за определяне и легализиране на основните принципи на развитието и приоритетните области на развитие;

- ръководителите на проектите на всички нива едновременно с това работят и като консултанти по други проекти, както и като преподаватели в образователния център.

Досега тези принципи гарантираха единство и добро сътрудничество, които са необходими предпоставки за успешното развитие.

През периода 1993 - 1997 година бяха организирани проучвателни групи, семинари, работни срещи и бяха публикувани информационни бюлетини. Беше организирано и събирането и обработката на първоначалните данни.

ТУУРУ проведе 24 семинара за обучение. Научни работници участваха в срещи с представители на населението на Хииумаа.

4. ХИИУМАА 2010

Още веднъж ще повторим, че ние, населението на Хииумаа, сме заинтересовани от постигането на по-добра организация на Хииумаа и от благосъстоянието на хората. Така както един предприемач трябва да състави бизнесплан, за да получи финансиране за осъществяването на своите идеи, така и Хииумаа трябва да състави програма за действие, в която да обоснове нуждите си и необходимите действия за тяхното задоволяване.

Проектът Подкрепа за процеса на развитие на Хииумаа - Хииумаа 2010 беше започнат през 1995 год. Една от целите на този ориентиран към бъдещето проект е да осъществява подкрепа за процеса на демократично развитие на Хииумаа.

Основната дейност по осъществяването на този проект се извършва от няколко работни групи. Започнахме и поддържаме работата на местните групи на общинско равнище. За съжаление, не успяхме да се вместим в първоначалния график. Ние се опитваме да бъдем все по-практични партньори на общините, които започнаха работа в края на 1996 год. и сега осъвременяват своите планове за развитие.

Работните групи са отворени. Членовете на местните групи, сформирани в общините, са активни жители на населените места, които са заинтересовани от планирането на дейността в съответното населено място. Задачата на местните групи е да осъвременяват плановете за развитие на общините. Основна задача на ориентираните към определен сектор работни групи е да анализират всички основни проблеми, отнасящи се до съответния сектор, и да публикуват анализа си. Малката работна група отговаря за координирането и управлението на проектите, както и за осигуряването на консултанти при осъвременяването на плановете за развитие. Голямата работна група е обществен форум, който дава възможност на всички участници в проекта да координират общата политика и да определят приоритетите за развитието на Хииумаа посредством открита дискусия. За осигуряването на непрекъснат обмен на информация за политиката на държавната и местната власт, управата на окръг Хииумаа и общините провеждат общо събрание. Понякога обаче има нужда от експертен съвет, или от местни или от външни експерти.

В подкрепа на процеса на развитие проектът Хииумаа 2010 участва в организирането и финансирането на няколко обществени събития в окръг Хииумаа. Бихме искали да споменем някои от тях:

- чрез Съюза на фермерите - семинари, работни срещи и дни на фермера в подкрепа на развитието в селските райони;

- чрез интернет доставчика Хайнет - създаване на уеб-страница на Хииумаа в Интернет с цел популяризиране на Хииумаа и разпространяване на информация;

- Дни на туризма в Хииумаа, подкрепа за образователните асоциации в Кардла и Касари, публикуване на проучванията върху сътрудничеството на Хииумаа в Центъра за опазване на биосферния резерват;

- семинари в сътрудничество с Фондацията за отворено образование;

- Седмица на преприемача Хииумаа 96 и икономически форум;

- Естония 2010 - семинар по естонска регионална политика и планове за развитие;

- конференция Хииумаа - вчера, днес и утре .

В сътрудничество с шведската община Готланд бяха проведени образователни семинари и работни срещи по териториално планиране. Проектът беше финансиран от SIDA.

На 4-5 декември 1996 г. бе дадено началото на шестмесечен проект Допълнително образование за участниците в процеса на развитие на Хииумаа . В проекта участва и Центърът за проучвания към Университета Тууру в Република Финландия. Основните участници в процеса на развитие на Хииумаа получиха общо 35 дни обучение по мениджмънт, от които 15 дни във Финландия и 20 дни на Хииумаа. Проектът беше финансиран от програма Партньорство на PHARE.

Ние получихме информация за проблемите на Хииумаа; доклади от различните работни групи; мнения, необходими за започването на проектите; положителни оценки от политиците и членовете на кабинета относно регионалната политика; проучване на все още недостатъчното сътрудничество между окръжната управа и общините; разбиране и подкрепа за формирането на организация за развитие на Хииумаа - ТУУРУ. Модернизирана беше средата, която осъществява подкрепа за дейностите в процеса на развитие.

5. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - Моделът Хииумаа Дневен ред 21

Целта е не да бъде създаден нов или отделен процес на развитие, а да се подобри съществуващият процес на планиране и вземане на решения Хииумаа 2010 . Влизането в действие на Дневен ред 21 включва по-нататъшното развитие на осъществяващата се вече регионална стратегия План за развитие на Хииумаа 2010 .

Много трудности по изпълнението на националния, регионалния и местния Дневен ред 21 се дължаха на липсата на опит и подходящи модели.

Налице са повечето от условията, необходими за осъществяването на Дневен ред 21 .

От една страна, адаптираният Модел Дневен ред 21 осигурява основата за разбирането на изброените по-горе елементи и организирането им за постигане на по-ефективно ръководство и подобряване процеса на вземане на решения.

Моделът очертава взаимовръзки и предлага практично решение за ръководители/хора за ефективно справяне със сложността на промяната. Целта е да се създадат структури и процеси, които да действат така, че да осигурят най-голяма интеграция между нуждите, свързани с оцеляването на региона, личните нужди на населението и способностите на околната среда.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегашния етап е изключително важно да бъдат продължени дейностите по Хииумаа 2010 , тъй като институционална основа и подготвителен етап бяха преминати успешно. Хииумаа 2010 , която обединява най-вече местните власти и населението, показа най-голям ентусиазъм в следването на дългосрочната Програмна стратегия за устойчиво развитие Хииумаа ДНЕВЕН РЕД 21 .

Хииумаа ДНЕВЕН РЕД 21 сама по себе си не е магическо лекарство за всичко. Осъвременяването на плановете за действие може да доведе до пораждането на пречки, които не са били забелязани в самото начало. Особено важни фактори са разбирането и придобитият по време на процеса на осъвременяване опит за работа в екип.

Участници в определянето и прилагането на стратегиите за Хииумаа казват, че е важен не толкова документът, който определя стратегията (тъй като той остарява още в момента, в който бъде публикуван), колкото процесът на създаване на стратегията.

Участието във формулирането на политиката и в процеса на планиране създава чувство за съпричастност у участниците и ги ангажира в изпълнението на Хииумаа ДНЕВЕН РЕД 21 .


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]