Foundation for Local Government Reform
Принципите на устойчивостта

Принципите на устойчивостта

Устойчивият град има четири основни характеристики: силна икономика, чиста околна среда, социално равенство и гражданско участие.

принцип

по-малко устойчив подход

по-устойчив подход

силна икономика

състезателно начало; привличане на големи индустриални производители; целенасочена политика за създаване на условия за запазване на съществуващите бизнеси на местно ниво; данъчни облекчения; инвестиции в обществената структура; преустановяване действието на някои норми и събирането на определи такси;

стратегически връзки;

стратегически; повишаване уменията на работната сила; инфраструктурна и информационна база; споделяне на данъчната тежест; създаване на привлекателна среда за работа и инвестиции;

чиста околна среда

използването на огромни ресурси;

използване на най-добрите и най-полезните инструменти;

разделение на ползите;

разпростиране

консервиране на ресурсите;

превенция на замърсяването на околната среда и неговото прекратяване;

използване на различни инструменти

координация с транспортната система;

построяването на паркове и резервати;

установяване граници на растежа;

постигане на чиста околна среда в определени райони;

социално равенство

нарастващо несъответствие между групи с различни доходи и от различни раси;

предоставяне на специфични услуги на отделни клиенти;

стратегически инвестиции в работна сила и създаване на възможности за обществени и индивидуални отговорности и задължения;

предоставяне на пакет услуги на семейства и групи от хора;

гражданска ангажираност

минимално гражданско участие,

централизирано управление


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]