Foundation for Local Government Reform
Работа за бъдещето

Работа за бъдещето

Младежки Културно-Информационен Център - Габрово

Младежкият Културно-Информационен Център (МКИЦ) е открит от Община Габрово на 24.06.1996 г. Чрез програма Инициатива Местно самоуправление Американската агенция за международно развитие предоставя на Община Габрово целева помощ за обзавеждане, оборудване и текущи нужди средства за дейността на центъра.

МКИЦ проучва и предлага систематизирана информация за младите хора в Габрово, като подпомага стремежа им за по-добро образование и професионално развитие. Центърът инициира дискусии и изяви по социални и културни въпроси.

Две поредни години - 1996-а и 1997-а - МКИЦ организира и провежда Балкански Младежки фестивал Младостта на Балканите под мотото Младежта на Балканите днес - бъдеще за Европа утре . Основна цел на фестивала е да осигури на младите хора, представители на градове от балканските държави, възможност да се опознаят, да обменят информация, да разширят контактите си в областта на културата, младежкия туризъм, спорта и бизнеса.

Във фестивала са включени следните изяви: младежка кръгла маса на тема, фестивални фолклорни програми, международен конкурс за карикатура Весели Балкани , изложба фотографии на участниците във фестивала и неизбежните при младежките прояви улични веселия, пикници, дискотеки. Като резултат от провеждането на двете Кръгли маси започна издаването на Балкански информационен бюлетин, чиято цел е да информира младите хора за живота на техни връстници от Балканския полуостров, да обменя адреси за реализиране на съвместни проекти на младежки организации и сдружения.

Друга изключително важна и нужна инициатива на МКИЦ - Габрово са срещите на младежките неправителствени организации в града. Провеждането на тези срещи работи за утвърждаване ролята на неправителствените организации в изграждане на гражданско общество. Те се провеждат веднъж месечно в сградата на МКИЦ, като първата се състоя през ноември 1996 г. В срещите вземат участие както студентски организации (например на студентите, изучаващи икономика, публична администрация и др.), така и младежки организации към различни партии, скаутски и туристически организации, обществото Бъдеще без диабет и др.

На всяка среща символичен домакин и организатор е една от участващите организации, като МКИЦ предоставя помещения и издава информационен бюлетин, който проследява предприетите до този момент и предстоящите инициативи, планирането на общи инициативи, обсъждането на общи проблеми, обмен на информация. С цел по-ефективен диалог се провеждат тренинги, на които участниците открояват най-важните за организациите си проблеми и набелязват стъпки за решаването им. Съвместна акция на МКИЦ и няколко младежки сдружения от града бе проведената в началото на декември 1996 и 1997 г. Анти СПИН седмица . Съвместен екип издава на справочник на младежките организации в Габрово.

Една от инициативите на МКИЦ - Габрово е разпространяването на информация и подпомагането на попълване на формуляри за участие на всички желаещи от града на възраст 15 - 25 години в специализираната младежка програма на Европейския Съюз Младежта за Европа . Центърът проведе разяснителна кампания в местната преса и във всички учебни заведения в Габрово по отношение възможностите за кандидатстване с проекти и размяната на посещения с учебна цел и работни срещи в търсене на партньори с акцент върху междукултурните знания и европейското измерение на програмата.

Ръководителката на МКИЦ г-жа Емилия Маринова смята, че трябва да се разшири сферата на работа на младежките домове, така че базата им да бъде използвана от максимален брой млади хора, които да могат да намират там отговори на най-актуалните въпроси за ежедневието си - къде да намерят работа, как да се реализират най-добре. Съществуват и идеи за работа със семейните и с над 25-годишните, бяха създадени консултативен кабинет и информационно-трудова борса, която предлага не само сезонна работа на безработните.

Най-забележителното в активната работа на МКИЦ - Габрово е, че общината е заделила средства за ремонт на сградата, а всички дейности на центъра се осигуряват чрез средства за одобрени проекти и спомоществователство..

За повече информация:

МКИЦ - Габрово

Емилия Маринова

тел./факс: 39190, тел.: 33117,

ел. поща: [email protected]


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]