Foundation for Local Government Reform
Партньори за демократична промяна

Партньори за демократична промяна

Нели Георгиева - координатор на проект към Младежки център Образование за демокрация , гр. Пловдив

От началото на 1996 година екипът на Младежки център Образование за демокрация - гр. Пловдив работи за реализирането на идеята за създаване на Младежки съвети в града. Много млади хора бяха привлечени от възможността за активно присъствие в обществения живот, за участие в решаването на местни проблеми, свързани с тях самите. Необходимостта от проекта бе продиктувана от ограничените възможности за ефективно използване на способностите и идеите на младите хора. Основният проблем, към чието разрешаване бе насочен проектът, бе как младите хора да станат активни партньори за демократична промяна. Подходът ни включваше, от една страна, разглеждане и търсене на възможности за решаване на важни обществени проблеми, а от друга - на конкретните проблеми на младежите. Основната идея бе младите хора да имат достъп до информацията за проблемите, стоящи на вниманието на местните органи на властта - Общински съвет, Районни съвети - и на тази база да участват при анализа на проблемите и да дават предложения за решения.

Въз основа на новата териториална и административна структура на гр. Пловдив формирахме шест Младежки районни съвети. Активни участници бяха ученици от горен курс и студенти. Тези съвети си сътрудничеха с Младежки градски съвет, създаден няколко месеца по-рано (януари 1996 година). Структурата, създадена от младите хора на Пловдив, функционира по подобие на Районните съвети и Общинския съвет в града, но съществена специфична характеристика е идентифицирането и използването на силните страни на всеки един от участниците.

Една от целите на проекта Партньори за демократична промяна бе формирането на умения за използване на различни подходи за гражданско участие при решаването на местни проблеми. За постигането на тази цел младежите бяха обучени във водене на работни срещи и съвещания и публичен диалог. Последва обучение по стратегическо планиране, което ще даде възможност за консолидиране на дейността през втората половина на проекта.

Представители на Младежките съвети посетиха парламента на нашата страна и предизвикаха интерес със стремежа си за диалог с местната власт. Дейността си младежите имаха възможност да отразяват не само в местните медии, но и във вестник, издаван от тях самите. Инициатива на младите съветници бе благотворителна акция за децата от Дом за деца и юноши Рада Киркович - гр. Пловдив, както и лагера за деца в неравностойно социално положение, където те имаха мъзможност да преминат обучение за умения за водене на спор.

Младите хора на Пловдив, участници в младежките съвети, показаха, че имат желание и възможности за гражданско участие и могат да поемат отговорности за своето бъдеще.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]