Foundation for Local Government Reform
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СРЕДИЩЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

Пламен Чингаров - Изпълнителен директор на Център за развитие на община Златоград

В процеса на своето функциониране Център за развитие на община Златоград се утвърди като нестопанска организация, която допринася по своеобразен начин за местното развитие на регион Златоград и която предлага на гражданите информационни, консултантски, образователни, посреднически (по отношение на местните власти) и други. актуални и качествени услуги. В тази насока особено ползотворно за Центъра е участието му като партньор в Инициатива Местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие. Членският състав на сдружението, включващ местни предприемачи и бизнесмени, инициативни граждани с разностранни интереси и оригинални идеи, както и индикираните потребности определиха основните цели на Центъра:

 • стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
 • създаване предпоставки за икономическо развитие в общината и региона;
 • подпомагане образованието, здравеопазването и културата.

За изпълнението им се прилагат следните основни програмни дейности:

фунциониране на информационен център (представящ информация за местни общински и граждански програми, прояви и инициативи; възможности за ефективна комуникация, специализиран библиотечен фонд, обмен на идеи и положителен опит, ефективна обратна връзка за реакцията от провежданото местно управление );

дейност на образователния център (организиране на срещи и семинари, работа с ученици и студенти, подпомагане и насочване на граждани при оформяне на искания до местното управление; учебно-квалификационни, езикови и други курсове);

бизнес център (подсигуряващ местните бизнеси с консултации и помощ за изготвяне на бизнеспроекти, кандидатствуване за финансиране, обмен на бизнесоферти, разнообразни офис услуги);

дейности по конкретни субсидии, проекти и програми.

Изградената система за обмен на положителен опит по отношение на ефективно местно самоуправление с други общини и подобни граждански организации ни помага в няколко направления - позволява да популяризираме своите резултати и да се запознаем с постиженията на останалите, а по-важното - съвместно да работим в области, където е направено малко и където следва да бъдат насочени съвместни усилия за ефективно и отговорно местно самоуправление отразяващо потребностите на гражданите.

Ролята на Центъра виждаме и във възможността му да бъде обединител и изразител на голяма част от идеите на гражданите чрез граждански групи, инициативи и комисии, представянето им в мотивирани разработки, стимулиране участието на гражданите в такива прояви. Такава форма за участие в демократичните процеси е изградената от Центъра за развитие гражданска инициатива Бъдеще за Златоград . Тази инициатива провокира местните изпълнителни и законодателни органи към ефективна, прозрачна и гъвкава дейност, с отчет на местните и граждански приоритети, осветлява и стимулира дейността на местните органи на власт и управление чрез различни форми на гражданско участие. Резултатите в тази връзка могат да бъдат отразени в увеличаване степента на гражданска ангажираност и съпричастност към проблеми от местен характер, оптимизиране на обществените възможности за въздействие, изразено чрез участие в организирани прояви, създаване на по-вярна картина за реакцията от провежданото управление .

Като постижение на Центъра за развитие на община Златоград би могло да се посочи създаването съвместно с община Златоград и Горубсо ЕАД на Дружество за заетост и структурно развитие . Чрез това дружество освен създаването на алтернативна заетост за 120 безработни лица за първата година от дейността му се насърчава местното предприемачество. То спомага за структурни промени на предприятията в региона, за подобряване на стопанската и социална инфраструктури, за изграждане на обекти от социалната сфера, за подготовка на обекти за приватизация, за извършване на дейности с обща полезност за населението от региона.

В рамките на последната година от Сдружението бяха осигурени или чрез него се администрираха значителни по размер безвъзмедни помощи, насочени към определени социални групи в регион Златоград. Дейността на Центъра в тази връзка доведе до извода, че предоставяните помощи в много случаи се явяват жизнено необходими за своя обект на предназначение. Но за устойчиво решаване на проблема с финансовите дефицити е далеч по-ефективно създаването на програми от типа Помощ за самопомощ , чрез които да бъдат стимулирани определени групи и категории граждани за развитие на конкретна дейност, явяваща се източник на доходи. Такива програми Център за развитие на община Златоград прилага по отношение на:

 • земеделски стопани - чрез изработен механизъм за производство на елитно картофено семе и картофи за консумация в течение на три години чрез закупени елитни картофени семена от Холандия;
 • тютюнопроизводители - чрез предоставяне на торове за 800 традиционни тютюнопроизводители от региона
 • ученици - в стимулирането им за организиране на блатогворителни акции за детските заведения в региона;

През изтеклата година Центърът за развитие реализира успешно някои микропроекти, като:

 • Екологията - необходимото настояще и неизбежното бъдеще (определени огнищата на замърсяване в общината, създаден модел за екологично възпитание на млади хора)
 • Подобряване системата на здравеопазване в община Златоград (масов скрининг на населението от общината за белодробни заболявания, подобрена система от профилактика чрез създаването на социално-здравна консултация )

В момента Центъра за развитие работи по проекти, свързани с

 • Стимулиране на гражданското участие и отчитане на обществените виждания при разработване на стратегия за местно икономическо развитие на община Златоград;
 • Устойчиво подпомагане на местния бизнес с услуги и информация.

В процес на кандидатствуване са проекти за:

 • Подпомагане на продължително безработни младежи;
 • Създаване на информационен пулт - в услуга на гражданите, стопански и нестопански организации;
 • Туристически потенциал за подпомагане на местното развитие и др.

С набора си от действия и вече натрупани възможности, Центърът за развитие на община Златоград е изразител на степента на удовлетвореност на гражданите от работата на местните власти и спомага за подобряване резултатността в работата на общините по предоставяне услуги и информация за граждани. Тази насока, както и подпомагане на стопанските субекти, действащи на територията на общината, съдействат за създаване на условия за устойчиво развитие на региона, което би било главен атестат за резултатна работа на Сдружението.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]