Foundation for Local Government Reform
Потребителските съвети в Дания

Потребителските съвети в Дания

Ханс Силвест, началник отдел, Национална асоциация на местните власти в Дания (NALAD)

Законодателната власт в Дания наложи правила за създаването на потребителски и родителски съвети в училищата и детските градини, като им даде възможност да влияят пряко върху управлението на училищата и детските градини.

По подобен начин, посредством надзорните съвети за възрастните хора, хората на възраст над шестдесет години получиха възможност за влияние върху услугите, предоставяни на възрастните хора.

Системата от основни училища се регулира чрез приет от парламента закон. Министерството на образованието изработва общите правила в образователната система. Отговорността за тяхното изпълнени носи местната власт. Общините покриват всички разходи, свързани с функционирането на основните училища, наемат и освобождават учителите и гарантират, че преподаването отговаря на критериите, определени от парламента и Министерството на образованието.

Директорът на училището отговаря за ежедневното управление, но определена отговорност за управлението на училището има и училищният съвет.

Задачите на училищния съвет са:

 • приемане на училищния бюджет;
 • одобряване на образователните материали;
 • коментари, свързани с наемането или уволняването на учители;
 • предложения за учебните планове;
 • коментари пред общинския съвет по всички свързани с училището въпроси;
 • организиране процеса на преподаване;
 • сътрудничество между училището и родителите на учениците;
 • предоставяне на родителите информация относно ползата от образованието за учениците;
 • разпределяне на задачите между учителите;
 • организирането на лагери;
 • преподаване в свободното време.

Състав на училищния съвет:

 • 5 - 7 родители;
 • 2 административни служители в училището;
 • 2 ученика.

Членовете на съвета се избират за период от 4 години, като директорът на училището е секретар на съвета.

Надзорният съвет за възрастните хора е най-новият в системата от потребителски съвети в Дания. Той датира едва отпреди няколко години. Общинският съвет носи отговорност за всички услуги, предоставяни на възрастните хора на територията на общината. Членовете на общинския съвет съставят плановете за разработването на услугите, но имат нужда и от предложения от страна на потребителите на тези услуги. По тази причина в Дания бяха създадени надзорните съвети за възрастни хора.

Задачата им е да съдействат на общинския съвет в следното:

 • осигуряване на жилища за възрастните хора;
 • планиране на дейности за възрастните хора;
 • доставка на храна за възрастните хора;
 • домакинска помощ;
 • наемане на служители;
 • транспорт;
 • информация;
 • превантивни мерки.

Съветът се състои от поне 5 души, като могат да бъдат избирани хора навършили 60 години, които са постоянни жители на съответната община. Местната власт провежда изборите и изпълнява ролята на секретариат на надзорния съвет.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]