Foundation for Local Government Reform
Разработване на система за предоставяне на социални услуги за населението в Букурещ, Румъния

Разработване на система за предоставяне на социални услуги за населението в Букурещ, Румъния


Тъй като социалните грижи изобщо не са развити в Румъния, Фондацията за социални услуги и грижи има за цел да развива този вид грижи в Румъния.

Целите на демонстрационния проект Надомни грижи за възрастните в Букурещ са:

- популяризиране на нов модел на румънските системи за здравеопазване и социални грижи;

- създаване на имидж на този модел пред хората, медиите и политиците;

- осигуряване на избор от различни услуги за населението вместо само институционални грижи;

- създаване на условия за придобиване на опит, при които новият модел се изпитва и споделя от все по-голям брой неправителствени организации;

- създаване на работни места (безработните жени търсят особено много такъв вид работа).

Демонстрационният проект Надомни грижи за възрастните в Букурещ включва създаването на работна група по проекта, обявяването на работни места, подбор и наемане на домашни помощници, ефективно осигуряване на услуги, оценка на целесъобразността на разходите и качеството на услугите, продължително популяризиране на проекта и лобиране за развитие на социалните услуги и грижи пред националното правителство и местната власт, парламента, медиите.

В резултат от проекта в рамките на една година бяха полагани грижи за 70 възрастни хора, бе създаден модел за социални грижи, бе създадена нова категория професионалисти, както и революционен вид организационно поведение предвид доминиращата култура в пост-комунистическите държави (насочена към клиента, хоризонтални връзки между служителите), разработени бяха специфична методика и умения по програма за обучение по осигуряването и управлението на социални грижи и услуги.

Проектът ни позволи да научим, че:

търсенето на социални грижи и услуги е огромно;

познанията и уменията, необходими за развитието на социални услуги и грижи по домовете, съществуват в зародиш и е налице огромен потенциал за придобиване на знания;

една неправителствена организация е в състояние да докаже, че един принципно нов проект може да бъде реализиран и устойчив;

усилията, необходими за извършване на промяна са огромни; инвестицията във време и усилия, необходима за постиганата на желаната цел е невероятно висока;

неправителствените организации могат да действат като водачи на промяната, да определят нови услуги, които могат да прилагат и да разпространяват по една много по-широка мрежа (публична или частна).


Развитие на социалните грижи и услуги в Букурещ, Румъния


А. Услуги, свързани със здравеопазването в Румъния

 • централизирана организация
 • централизирано финансиране
 • централизирана кадрова политика


Б. Социални услуги

 • Организация: липса на социални грижи и услуги, осигурявани от държавата
 • Финансиране: в бюджета на националното правителство и местната власт няма предвидени средства за социални грижи и услуги
 • Кадрова политика: обучението на кадри за социални работници беше преустановено през 70-те години


В. Цели на демонстрационния проект Надомни грижи за възрастните

 • популяризиране на нов модел на румънските системи за здравеопазване и социални грижи
 • създаване на положителен имидж на този модел пред населението, медиите и политиците
 • осигуряване на избор от различни услуги за населението вместо само институционални грижи
 • създаване на условия за придобиване на опит, при които новият модел се изпитва и споделя от все по-голям брой неправителствени организации
 • създаване на работни места (безработните жени търсят особено много такъв вид работа)


Г. Описание на демонстрационния проект Надомни грижи за възрастните

 • Създаване на работна група

- подбор и обучение на членовете на групата (по умения за управление на проекти, обучение на обучаващи, управление на социални грижи и услуги)

- всички членове на работната група са доброволци през първата година от осъществяването на проекта

 • Обявяване на работните места, подбор и наемане на домашни помощници

- рекламиране на проекта, курса на обучение и свободните работни места в основните вестници

- предварителен подбор преди курса на обучение

- вторичен подбор след теоретичния и практичния курс на обучение

- наемане на домашните помощници, които са показали най- добри резултати

 • Обучение на екипи за надомни грижи

- участниците обикновено са лекари, медицински сестри, социални работници, както и безработни, които ще работят като домашни помощници

- теоретичен курс на обучение за всички участници

- постепенно разработване на учебната програма за екипа за надомни грижи

- допълнително четириседмично практическо обучение на домашните помощници в гериатрична болница, последвано от обучение по време на работата

- продължителен образователен компонент: на всеки 6 месеца домашните помощници преминават двуседмично обучение; то предоставя и възможност за сформиране на екипи

 • Съставяне на практически насоки

- за първи път в Румъния се съставят длъжностни характеристики за различни професионалисти в рамките на един екип за надомни грижи

- отношенията между екипа и клиента се анализират и формализират в документи, като например препоръка, анализ на нуждите на клиента, план за предоставяне на грижи, разглеждане на плана за предоставяне на грижи, процедури за подаване на жалби, анкети за ползата от грижите за клиента

 • Ефективно осигуряване на услугите

- услугите, осигурявани от домашните помощници са лични услуги

- основният критерий при определянето на клиентите е степента на зависимост на клиента

- от 1995 година се наблюдава постепенно нарастване на броя на домашните помощници и клиентите; в момента Фондацията за социални услуги и грижи има специализиран екип от 15 домашни помощници, 2 медицински сестри, 4 лекари и 1 социален работник, които се грижат за 70 възрастни хора

- услугите се осигуряват безплатно на клиентите и се субсидират от проектите на Фондацията

 • Оценка на целесъобразността на разходите и качеството на услугите

- финансовите данни се анализират от Фондацията и Болницата за хронични заболявания в Букурещ

- разходите по предоставянето на услугите на клиенти с еднаква степен на зависимост са три пъти по-високи в болниците, при по-слаба интензивност на грижите (по-малко контактни часове)

- клиентите на Фондацията са по-доволни от предоставяните им услуги

 • Продължително популяризиране на проекта и лобиране за развитие на социалните услуги и грижи пред националното правителство и местната власт, парламента, медиите

- всички обучения завършват с коктейли; покани се изпращат до представителите на медиите

- представители на националното правителство и местната власт се канят на коктейлите след обученията, както и на специализирани работни срещи за повишаване на популярността на социалните грижи и услуги

- представители на медиите се канят за участници в работните срещи


Д. Резултати от проекта

 • грижи за 70 възрастни хора в продължение на 1 година
 • създаване на интегриран модел на социални грижи
 • създаване на нова категория професионалисти
 • създаване на революционен тип организация в пост-комунистическите държави: насочена към клиента, с хоризонтални връзки между служителите
 • разработване на специфична методика и умения по програма за обучение по осигуряването и управлението на социални грижи и услуги.


Е. Поуки от осъществяването на проекта

 • търсенето на социални грижи и услуги е огромно
 • познанията и уменията, необходими за развитието на социални услуги и грижи по домовете съществуват в зародиш и е налице огромен потенциал за придобиване на знания
 • една неправителствена организация е в състояние да докаже, че един принципно нов проект може да бъде реализиран и устойчив
 • усилията, необходими за извършване на промяна са огромни: инвестицията във време и усилия, необходима за постиганата на желаната цел е невероятно висока, разходите са големи
 • неправителствените организации могат да действат като водачи на промяната, да определят нови услуги, които могат да прилагат и да разпространяват по една много по-широка мрежа (публична или частна).

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]