Foundation for Local Government Reform
Кварталът и хората

Може ли да се говори за устойчиво развитие на квартали като Столипиново? На квартала-гето, с неговите трудни проблеми - от чисто техническите до специфично човешките?

Чии са тези проблеми - само на неговите жители или и на онези, които са отвън?

Кой може да реши тези проблеми? Държавата и институциите отвън? Медиите? Обществото? Само хората от квартала? Или всички в динамичен диалог и сътрудничество?

Кварталът и хората

Столипиново - началото на една дълга промяна

Бюро за самопомощ - Столипиново е програма, която се реализира в пловдивския квартал Столипиново със съвместните усилия на три неправителствени организации - Фондация за регионално развитие Рома - Пловдив , фондация С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи и Холандската организация за международно развитие НОВИБ. Продължителността на програмата е четири години и половина. Първата фаза (октомври 1995 - октомври 1997) е финасирана от НОВИБ и Програма ФАР-ЛИЕН на Европейския съюз. Втората фаза (декември 1997 - май 2000) се финансира от НОВИБ.


Кварталът

Столипиново. Някои го наричат гетото . Други - квартала . В него живеят около 30 000 души. Две-трети от тях изповядват исляма и се определят като турци; втората по големина група са на ромите-християни; следват все по-намаляващите българи и арменци. Някои хора никога не са прекосявали границите на квартала - тук се женят, раждат децата си, пазаруват.


Оцеляване, подхвърлено отвън и отгоре

В почти всеки български град има квартали, населени с етнически малцинствени групи. Те образуват мрежа от т.нар. джобове на бедността , отличаващи се с всички характерни белези на структурната бедност: огромна безработица, неграмотност и ниска квалификация, системен глад, висока заболяемост и смъртност, липса на течаща вода, на канализация и отопление, социална изолация, престъпност, трудна комуникация с местната власт.


В досега използваните подходи към проблемите на градската бедност могат да се открият повтарящи се модели на мислене и организация, които обричат на частичен или пълен неуспех много, дори и добри, усилия. Традиционно решенията се вземат отгоре и се спускат за решаване долу . Външни експерти посещават квартала и правят проучвания на една ръка разстояние . Често дори механично пренасят модели за развитие от един регион в друг и спецификата и нуждите на съответния квартал остават неразбрани. Навярно просто защото не се познават. И защото самите хора остават пасивни обекти на изследване, добре описана целева група и ако проектът тръгне - потребители на дейности, които някой е измислил вместо тях.


Другият подход - Бюро за самопомощ - Столипиново

Проектът Бюро за самопомощ - Столипиново е един от първите опити в България за алтернативно търсене на решения на социални, икономически и човешки проблеми в т. нар. гета . Той се основава на убеждението, че преодоляването на бедността и социалната изолация не може да има успех, ако се спуска отгоре или отвън. Нито ако се разчита на еднократни действия за справяне с последствията, а не с причините за тях.


Проектът е опит за търсене на устойчиви форми на развитие, опит да се разчупи досегашният модел на изолация и разделение на ние и те - както вътре в рамките на квартала, така и между квартала и големия град. Защото устойчивостта на промяната зависи от преодоляването на взаимните предразсъдъци и от инвестирането в постоянен, открит диалог между гражданите от квартала и всички, от които зависят решенията: държавните институции и местната власт, възникващия бизнес, т.нар. трети сектор или неправителствените организации и съвсем не накрая от медиите.


Приоритет на проекта са хората от общността, а дългосрочната му цел е социалната еманципация на хората в квартал Столипиново и подобряване условията им на живот, чрез създаване на умения за гражданско участие и стимулиране на инициативи за самопомощ и развитие.


Стратегията на проекта по пътя към тази цел включва няколко елемента:

- Създаване на ефективна гражданска структура в самия квартал и с екип от квартала: с умения за работа с хората, за програмно развитие, застъпничество и лобиране.

- Подпомагане на общуването на жителите на квартала с институциите на държавната и местната власт. Всекидневно предоставяне на услуги и консултации на населението по проблеми, свързани със социалните грижи, заетостта, образованието и здравната просвета.

- Стимулиране на инициативността и предприемчивостта на жителите на квартала за намиране на възможности за преодоляване на проблемите и за развитие чрез: срещи и разговори с тях, подпомагане на създаването на групи за самопомощ, планиране и изпълнение на конкретни дейности по решаване на въпроси, предложени от самите хора и определени от тях като важни.

- Редовни срещи и диалог с местната власт и държавните институции за представяне на проблемите и възможностите за тяхното решаване, застъпничество за интересите на хората от квартала. Лобиране за осъществяването на ефективни стратегии, насочени към преодоляване на бедността и за устойчиво развитие на квартала.


Програмният подход при всички стъпки в развитието на проекта се основава на следните основни принципи:

- съвместна работа с хората от квартала и активизиране на гражданското им участие;

- помощ за самопомощ;

- инвестиране в последователни стъпки, формиращи процес на развитие, а не в еднократни резултати;

- търсене на устойчивост на промяната, а не краткосрочен ефект;

- оценка на изпробваното в практиката и гъвкавост на програмната стратегия спрямо възможностите и очакванията на хората;

- отвореност и партньорство на всички равнища - работа вътре в екипа, работа с квартала и с другите групи в него, взаимоотношения с институции на държавната и местната власт, с медиите и с обществеността извън квартала.


Този програмен подход е насочен към промяна на съществуващите (не само в кварталите ) нагласи:

- от зависимост от решенията отгоре - към активно участие в процеса на вземане на решения;

- от негативизъм и липса на гражданско самочувствие - към увереност и мобилизиране на собствените възможности;

- от предразсъдъци и нетолерантни стереотипи на поведение - към разбиране и приемане на различните културни модели и гледни точки, а от тук - към възможността за диалог и намиране на взаимен интерес за алтернативни решения.


Вход към програмата е създаването на самото Бюро - като гражданска структура вътре в самия квартал. До голяма степен успехът на програмната стратегия и подход зависеше от ефективността и устойчивостта на тази структура. Затова и усилията за институционалното й развитие продължи през всички етапи на програмата. То включваше:

- Формиране на екип, подбран от всички групи, представени в квартала - роми, турци, българи;

- Интензивно обучение и създаване на практически умения за ефективното действие на Бюрото като гражданска структура както вътре в квартала, така и във взаимодействието с други институции и организации;

- Постоянно наблюдение и редовна оценка на институционалното му развитие. Гарант за успеха на този елемент от програмата бе динамичното партньорство между организациите, участвуващи в проекта - Фондация за регионално развитие РОМА , С.Е.Г.А. и НОВИБ.


В програмен план дейностите се развиваха в две успоредни и последователни направления. Първото се фокусираше върху работата за улесняване на контактите между населението и държавните институции чрез предоставяне на услуги и консултативна помощ на хората по социални, битови и трудово-правни проблеми. То трябваше да създаде доверие на хората към Бюрото, да помогне за професионалната и институционална увереност на екипа и да подготви следващата стъпка, към второто направление - стимулиране на граждански инициативи и на групи за самопомощ, а оттук и устойчиви практики за гражданско участие.


Бюрото за Самопомощ - Столипиново

от 1 януари 1996 г. до 1 септември 1997 г.


Предоставени услуги и консултации на 3719 души, от които две трети са жени:

- консултации по социални проблеми за над 2520 души;

- юридически консултации за 330 души;

- консултации по трудово-правни проблеми за 680 души;

- консултации по други проблеми за 189 души.


Решени проблеми:

- социална защита - 2200 случая;

- трудово-правни - 520;

- други пробеми - 120.


Осигурена е работа за 428 души, от които постоянна работа - за 98 души, а по временната трудова заетост - за 330 души.


Във връзка с получаване на помощи по Програма за спешна социална помощ за България на Европейския съюз е оказана съдействие и техническа помощ на още 3320 души.


Оказани са съдействие и техническа помощ на 1750 души за получаване на целева социална помощ по Постановление 205 на Министерски съвет.


Партньорство с институциите на държавната и местната власт

Сътрудничеството с местната власт, с Бюрото по труда и със Социални грижи бе от изключително значение за успеха на Програмата. Първоначалното недоверие, основано на непознаването на този нов тип взаимоотношения, потепенно бе преодоляно и отношенията се развиха на основата на взаимната полза.

Екипът търсеше помощта на служителите за разясняване на нормативната уредба както чрез практическо обучение, така и чрез консултации при ежедневните запитвания на хората.

Редовните контакти и открития диалог доведоха до подписването на договори за сътрудничество между Бюрото за самопомощ - Столипиново и служба Социални грижи към район Източен , както и с филиала на Бюрото по труда. През февруари 1996 г. беше сключен договор за съвместна дейност между кмета на район Източен и директора на Бюрото.

Продължи се с ежеседмични консултации, които се даваха от общински служители и специалисти на хората от квартала в самото Бюро за самопомощ. За първи път представителите на местната власт и на държавните институции идваха в квартала не на проверка, а за да обслужват хората на място. Бюрото се превърна в място за среща между гражданите и институциите, създадени да ги обслужват.

Доброто взаимодействие и доверие между Бюрото за самопомощ и институциите на местно ниво помогна и за справянето с предизвикателствата на кризата през зимата на 1996-97 г. Бюрото пренасочи голяма част от усилията си, за да подпомогне реализацията на Европейската програма за социално подпомагане, известна като раздаването на екютата .


Помощ за самопомощ

Приоритетни области в работата на Бюрото бяха подхранване на стремежа към образование и мобилизиране на предприемчивостта, осигуряваща доходи.

Акцентът беше поставен върху създаване на групи с общ интерес, които да бъдат стимулирани заедно да търсят възможности за промяна.

Така възниканаха т.нар. групи за самопомощ: Дружества на ромските жени и деца, група на самотните майки, Младежки клуб Рома , група на занаятчиите, клуб Родител към детската градина, Детски футболен клуб Рома .

Стимулирани бяха и десетки малки инициативи и проекти на хора от квартала, свързани с децата, с инфраструктурата, с образованието, с малкия бизнес.


Равносметка в развитие

Проектът Бюро за самопомощ - Столипиново постави началото на една структурна промяна. Промяна на стереотипи, поведение, нагласи и взаимоотношения, а оттук и на начин на живот. Програмата бе анонс за това, че гражданските организации са институции на конструктивната промяна. Тя създаде ефективна гражданска структура в общността като мост между хората в беда и институциите, от които зависи решаването на проблемите им. Гаранция за нейния успех бе постоянната връзка с хората от квартала и открития диалог с държавните институции и местната власт: училището и детската градина в квартала, община Пловдив и отделите Образование към община Пловдив и към район Източен , Бюрото по труда, Социални грижи, Регионалната служба по заетостта, Полицията.


Този успех помогна и на други граждански организации в търсенето на стратегии за решаване на проблемите на бедността. През есента на 1996 г. Обединен Ромски съюз, който от 1992 г. работи за социалната еманципация на ромското население, започна програма Ромско бюро за взаимопомощ - Сливен . През пролетта на 1997 г. се създаде Ромско бюро и в Лом. Първи стъпки за създаването на такива бюра се правят в Пазарджик и Монтана.


Програмата продължава. Защото не може просто да спрем. Устойчивото развитие не става за един ден. То иска и устойчиви програмни интервенции и постоянна съпричастност.


Забележка: Текстът се базира на книгата Кварталът и хората , която представя първата фаза на проекта.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]