Foundation for Local Government Reform
Регионалните асоциации - реална предпоставка и възможност за реализиране на ефективна регионална политика

Регионалните асоциации - реална предпоставка и възможност за реализиране на ефективна регионална политика


(резюме)


Гинка Капитанова,

Изпълнителен директор на ФРМС

Регионалните асоциации на общините са доброволни сдружения с нестопанска цел, регистрирани по Закона за лицата и семействата.

Чрез тях общините осъществяват съвместна териториално-устройствена, социално - икономическа, екологична и инвестиционна политика, като съвместяват националните приоритети, регионалните програми и местните интереси.

Първите регионални асоциации в България са създадени през 1992 година и до сега успешно реализират своята дейност.

Основен техен приоритет е регионалното икономическо развитие. Въпреки ограничените правни възможности на общините, асоциациите работят върху разработването на стратегия за развитие на съответните региони в условията на преход към пазарна икономика. Изградените със съдействието на асоциациите регионални агенции за развитие в Смолян и Бургас са пример за успешна регионална политика, най-вече в областта на туризма.

Чрез асоциациите е улеснено участието на общините в съвместни регионални, национални и международни програми за социално-икономическо развитие. Като организации с нестопанска цел те имат по-голяма възможност да подготвят проекти и кандидатстват за средства пред международни програми и донори. Възможността да бъдат обединени материалните ресурси и човешкия потенциал на група общини е реална предпоставка за успешна регионална социално-икономическа и инвестиционна политика.

(Пример за това може да бъде работата в мрежа на туристическите информационни центрове и следването на обща политика за развитието на туризма в региона.)

Чрез асоциацията може да се координира разумна инвестиционна дейност при изграждането на елементи и обекти на социалната и техническа инфраструктура. Привличането на целеви средства се улеснява, когато се защитават регионални, а не само местни интереси.

Регионалният подход ще бъде особено актуален при реализацията на структурната реформа в социалната сфера и ограничаване на разходите в условията на бюджетен дефицит. Добрите взаимоотношения между общините и постигането на консенсус при определянето на регионалните приоритети ще улесни вземането на оптимални решения.

От особено значение за асоциираните общини е установяването на практика на обмен на информация и успешен опит. Различните общини разполагат със специалисти с различно ниво на познания и опит и системният обмен на идеи и рационални решения ще допринесе за ефективната работа на всички общини. Добрите контакти между специалисти на всички нива са много полезни в условията на динамично променяща се нормативна база. Организирането на семинари и работни срещи по актуални проблеми, привличането на лектори и специалисти, както и на експерти от национално ниво е улеснено, ако се прави от името на асоциация, а не за нуждите само на една община.

Оформяне на общо становище и критерии за работата на регионалните структури (деконцентрирани структури на централни ведомства) спомага за по-доброто взаимодействие с тях и насочване на тяхната дейност към решаване на регионалните проблеми, съобразно приоритетите на общините.

Значителна е ролята на регионалните асоциации в процеса на промяна на правната рамка на местното самоуправление. Чрез тях могат да бъдат обобщени мненията и предложенията на отделните общини, които да бъдат представени на вниманието на Националното сдружение на общините, което се явява официален партньор на Правителство и Парламент. Едва ли НСОБ ще има възможност да разпространи проекти на закони или предложения за промяна на действащи закони до всички общини, за да вземе впоследствие под внимание мнението на всичките си членове. Това далеч по-лесно би станало чрез регионалните асоциации, които ще отчетат спецификите на района и ще обобщят мненията на общините - членки. Регионалните асоциации служат за естествена връзка между Националното сдружение и отделните общини. Подобна практика, която дава чудесни резултати, е установена в Дания.

От особено значение е регионалното взаимодействие между общините при определянето на целеви средства от републиканския бюджет и при бъдещи дискусии относно критериите за разпределение на субсидиите.

Регионалните асоциации биха могли да играят особено важна роля в процеса на развитие на гражданското общество в страната, в повишаване на общественото разбиране за ролята и значението на местното самоуправление, в стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и активната позиция на гражданите при определяне на местните и регионални приоритети. Регионалната асоциация може да се превърне в говорител на местните власти в региона и да отстоява пред обществеността определени позиции, което по-трудно би постигнала отделната община. Това ще бъде особено актуално в процеса на структурните реформи, когато ще се наложи прилагането на непопулярни мерки и свиване на някои дейности от общината. Мотивировката на регионалната асоциация на общините може да придаде по-голяма тежест пред обществеността и на тази на отделния кмет или общински съвет.

За да оптимизират своята работа и включат в нея максимален брой компетентни лица, регионалните асоциации осъществяват своята дейност чрез постоянни комисии в различни направления. По този начин регионалните асоциации не се възприемат като регионален профсъюз на кметовете , а като действени сдружения на общините.

Практика е вече регионалните асоциации да имат свое печатно издание, което е още една добра възможност - особено за по-малките общини, които не могат да си позволят да издават самостоятелен печатен орган, който да информира обществеността за дейностите, успехите и проблемите на общината.

Разбира се, всяка регионална асоциация би могла да развие своята дейност в различни направления, съобразно регионалните потребности и финансовите възможности. Веднъж започнала да функционира, тя непрекъснато обогатява инициативите си и услугите, които предлага на своите членове. И ползата от тази активност ще допринесе за добруването вече не на отделния човек или община, а на целия регион като цяло. u


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]