Foundation for Local Government Reform
Обществено-частни партньорства - американският опит

Обществено-частни партньорства - американският опит

(план на изказване)

проф. д-р Шери Гармиз,

Национален съвет за градско икономическо развитие, Вашингтон, САЩ

В много населени места в САЩ нито общественият, нито частният сектор разполагат с достатъчно ресурси, за да поемат водеща роля по отношение на местното икономическо развитие. В такива случаи една организация, която систематично и официално обединява ресурсите и силата на обществения и частния сектор, може да бъде много по-ефективна при формулирането и/или прилагането на политиката и програмите за икономическо развитие.

Обществено-частните партньорства представляват дългосрочни общи ангажименти между обществения и частния сектор, създадени за постигането на общи цели, които акцентират върху социалната, политическата и икономическата среда в дадено населено място.

Обществено-частните партньорства в областта на местното икономическо развитие в САЩ имат все по- нарастващото значение:

  • основни участници;
  • организационни форми;
  • организационен опит: финансиране, управление, кадрова политика и силни страни;
  • роля в икономическото развитие;
  • предимства и недостатъци;
  • критерии, обуславящи успеха на обществено-частните партньорства.

Два казуса, които дават по-пълна представа за ролята на обществено-частните партньорства.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]