Foundation for Local Government Reform
ФОНДАЦИЯ РОМА - ЛОМ

ФОНДАЦИЯ РОМА - ЛОМ

Николай Кирилов,

Председател на Фондация Рома - Лом


Градското население на Лом наброява 36 000 души. 12 000 - 12 500 от тях са роми. Ромското население живее в три основни квартала. Безработицата, която според официалната статистика е 50%, сред ромското население е 90-95 %. Според официалната статистика 384 души в Лом кандидатстват за едно работно място, но според неофициалната статистика кандидатстващите са 450. Инфраструктурата в ромските квартали е лошо изградена (в кварталите липсват телефони, няма превоз до кварталите, улиците не са асфалтирани, няма изградена канализация за фекалните води, електрическата мрежа е лошо изградена). Готовността на общинското ръководство да бъдат решени тези многобройни проблеми демонстрира и фактът, че в общината бе назначен специалист, който да работи изключително по тези специфични проблеми.

Фондация Рома - Лом е регистрирана през м. ноември 1996 година. Същинската дейност на организацията започна още през м. септември същата година, когато инициативна група спечелва проект за изграждане на канализация на улица в ромски квартал. Екипът на организацията успя да сключи споразумение с общинското ръководство на град Лом за съвместно изграждане на канализацията, като организацията се нае да достави материалите за изграждането, а общината се нае с изграждането и проектирането на обекта. При определяне приоритетите на организацията екипът организира допитване до ромското население за техните нужди. Резултатите от допитването поставиха на първо място безработицата сред ромското население, на второ място бе поставен въпросът за ширещата се ниска степен на образование сред ромското население и на трето място - проблемът с инфраструктурата в кварталите. Екипът започна да изгражда своята стратегия въз основа на тези три основни проблема, като приоритет за организацията бе подобряване образователното ниво сред ромското население.

Основен партньор на фондация Рома-Лом е фондация С.Е.Г.А - София. В сътрудничество с тази организация и с помощта на холандската фондация НОВИБ успяхме да реализираме няколко програми. По тях бяха осъществени следните дейности:

  1. Фондацията пое изхранването на деца в две обособени училища и като резултат 200 деца бяха върнати към училищните занятия. През новата учебна година 120 деца от тази група отново посещават училище. По време на учебната ваканция екипът на организацията отдели специално внимание на семействата на проблемните деца, проведоха се многобройни разговори за важността ромите да получават добро образование и да са конкурентно способни на пазара на работна сила. Все повече семейства от ромски произход търсят съдействието на организацията при възникнали проблеми с училищата и организацията се явява като посредник между семействата и училището при разрешаването на различни конфликти.
  2. Фондация "Рома - Лом" пое грижата за храненето в детските градини и 50 % от таксата, което улесни семействата на многодетните семейства и самотните майки. По време на програмата се увеличи посещаемостта в детските градини, което е важен фактор за получаването на добро образование и добра възможност за успешно стартиране на училище. Децата от ромски произход получават по-добра подготовка по официалния език и с това им се предоставя възможност за еднакъв старт и по-добра социализация.
  3. Благодарение на добрите отношения между фондацията и общинското ръководство на социално слаби семейства от ромски произход бяха предоставени безвъзмездно 1500 декара земя. Организацията помогна на тези семейства с първоначална обработка на земята (оране и брануване), а самите хора се наеха да засадят със свои средства и да приберат реколтата. Работата по този проект започна две години по рано, като се проведоха разговори и срещи с хората по кварталите и се посочи важността да се използва този ресурс. 200 семейства започнаха работа по тази програма, около 50% от тях успяха, което е добър показател, като се има в предвид, че тези семейства никога преди не са имали отношение към земята. Организацията подсигури на тези семейства безплатна консултантска помощ.

За успеха на това начинание говори това, че тази година около 35 семейства са готови и започват да обработват земята самостоятелно, без финансова помощ от страна на организацията (организацията се наема да подсигури единствено консултантска помощ). Имаме договореност с общинското ръководство след завършване на земеразделителните планове тези семейства да получат възможност да закупят на разсрочено плащане земята, на която работят.

4. Фондацията организира почистване на кварталите. Хората, които участваха в групите за почистване, бяха избирани от доброволци на организацията по кварталите, като в тези обществени съвети участваха и всички неформални лидери от кварталите. Списъкът на хората, които участваха в групите, се закачваше на видно място, за да се види от целия квартал. На срещи в кварталите се реши, че хората, които участват в почистването, трябва да се сменят всеки месец, за да могат да се включат по-голям брой семейства.

В последния месец хората, които участваха в почистването, решиха да отделят от своите средства за хора в тежко социално положение, които не участваха в схемите. За Великден бе организирано празнично представление, на което бяха поканени всички деца от кварталите. За някои от тях това бе първото прекрачване на прага на театъра. Тези две представления бяха гледани от около 500 деца от ромски произход.

По програма, подпомогната от холандската организация НОВИБ, бе събрана база данни за броя на безработните от ромски произход, на самотните родители, на инвалидите, на учащите се и на тези, които не посещават училище, както и причините за това. Идентифицираха се различни проблеми в кварталите.

След контактите с Общинското ръководство на общинска сесия се прие едногодишна програма за работа с малцинствата, като всички точки, които бяха приети, бяха изпълнени. На втора Общинска сесия се прие дългосрочна програма до 1999 година относно най-наболелите ромски проблеми, по тази програма общинската управа работи съвместно с фондация Рома-Лом .

Общинското ръководство предостави на организацията безплатен офис в сградата на "Социални грижи" и Бюрото по труда, за да можем да оказваме директна помощ на клиентите на тези две служби. Доброволци на организацията помагат при попълването на различни формуляри, а председателят на организацията присъства на приемния ден на директора на "Социални грижи", за да се помогне на гражданите от ромски произход при контактите им с държавните институции. Председателят на фондацията присъства и на приемния ден на Кмета, за да помогне на ромите при контактите им с Общината.

Благодарение на добрите контакти с общината бяха сменени електропроводниците в два от ромските квартали, също така бе построен трафопост в едни от крайните квартали.

След преговори с Общинско ръководство и ВиК се стигна до съгласие в квартал Хумата след шест месечно прекъсване да бъде пусната водата.

Организира се курс за шивачки, в който се обучават 16 момичета. Организацията има предварителни договорености с местни шивашки предприятия хората, преминаващи през тези курсове, да бъдат приети на работа за постоянно.

Ежедневно работим с 100 деца, събрани във футболен клуб. По време на заниманията с тях говорим на български език, за да им помогнем да овладеят официалния език по-добре. Условието за участие във футболния клуб е добрият успех в училище. Чрез тази програма успяхме да върнем 5 деца на училище, а останалите си подобриха успеха.

Изградихме музикална школа, в която участват 50 деца. По време на заниманията се говори на български език, за да овладеят децата по-добре официалния език. Условието за участие е високият успех в училище.

С разрешение на общинският съвет на град Лом бяха разкрити две подготвителни групи за деца на 6 години. В тези групи са обхванати деца, които са извън други детски градини и са от социално слаби семейства. В групата от квартал "Момин брод" са избрани деца, в чиито семейства децата са повече от 5, повечето от тях посягат към различни видове наркотици и техните семейства са контингент на криминална полиция. За да се организират тези деца в група, екипът на организацията трябваше да проведе многобройни разговори със семействата на тези деца, за да ги убедим, че децата им трябва да посещават детска градина, а да не бъдат безпризорни.

Организацията постигна споразумение с директорката на Бюрото по труда квотата за временна заетост да се използва право пропорционално на безработицата сред ромското и българското население. Имаме неофициално споразумение с останалите на територията на град Лом работодатели да получаваме информация за вакантните работни места в ръководените от тях предприятия. По временна трудова заетост успяхме да осигурим на 5 момичета от ромски произход работа като анкетьорки в "Социални грижи", имаме споразумение с директора на "Социални грижи" две от най-добре представилите се момичета да останат на постоянна работа. За период на една година помогнахме на около 70 бременни жени да започнат работа, за да могат да получават полагащите им се майчински обезщетения.

С доброволци на организацията и други млади хора от квартала се организират и празнуват всички традиционни ромски празници и това спомага за запазване на ромската култура и традиции.

Във връзка както с традиционни празници, така и с някои законови изменения организацията подготвя брошури, които, с помощта на доброволците на организацията, стават достояние на хората от ромските квартали.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]