Foundation for Local Government Reform
Програма Партньори за местно развитие - Девин

Програма Партньори за местно развитие - Девин

Юлие Шехова,

Координатор по Програмата ПМР - Девин

Седем години след началото на демократичните процеси през 1989 г. инертността на пасивното очакване, че проблемите на гражданите ще бъдат разрешени централно и че нищо не може да бъде променено чрез граждански инициативи, продължава да съществува.

Хората в държавата като цяло и в отделните общности - териториални, професионални, възрастови или с общ интерес - очакват властта отгоре да реши техните проблеми. Веднъж избрана, властта се превръща в господар , а след изборния ден гражданинът става поданик . Липсата на връзка води до непознаване на нуждите на общността, а оттам - до взаимно недоверие, отчужденост и в крайна сметка - до застой в развитието.

Институциите на местната власт и общините не работят оптимално. Причина за това са бавната законодателна реформа, която им дава ограничени правомощия, и силната им зависимост от централната власт както във връзка с бюджета им, така и по отношение на решенията, които взема. Друга сериозна причина е липсата на опит в провеждането на ефективен диалог с местните граждани. В най-добрия случай гражданите биват уведомявани за вече взето решение. Някои практики, като превръщането на информацията в публично достояние и отчитането на извършената дейност пред гражданите, са съвсем нови в местното управление. На гражданите се гледа като на клиенти или пасивни консуматори на крайния продукт от процеса на вземане на решения, извършван отгоре .

Как властта и гражданите могат да си сътрудничат, какво означава гражданско участие в процеса на вземането на решения?

Програмата Партньори за месно развитие има за цел да покаже на практика как всеки може да бъде съпричастен към проблемите на общността, да бъде ангажиран с възможните решения и тяхното изпълнение. Друга важна цел на програмата е да създаде условия за партньорство между местната власт и обществеността чрез прозрачност на управлението, консултации с гражданите по важни за общността проблеми, съвместно търсене на възможни решения.

Програмата подкрепя инициативи, насочени към местно развитие, чрез обучение, консултации, техническа помощ и набиране на средства за тяхното осъществяване. Тя стартира през м. април 1997 г. и ще се осъществява в рамките на две години на територията на общините Девин и Мадан съвместно от българските фондации С.Е.Г.А - Старт за ефективни граждански алтернативи и ФРМС - Фондация за реформа в местното самоуправление и холандската асоциация за международно развитие НОВИБ. Финансирана е от програма ФАР - ДЕМОКРАЦИЯ на Европейския съюз и от НОВИБ.

Вече няколко месеца за изпълнение на Програмата в Девин работи инициативна група, която се оформи от хора с различни професии - служители, учители, инженери, лекари, агрономи, студенти, бизнесмени. Хора, които работят, и хора безработни. Хора различни по образование, интереси, социално положение, но обединени от убеждението, че нашето днес и утре зависят от нас, и то сега. Определихме приоритетните области, в които да насочим вниманието и интереса си, като по този начин се оформиха и няколко работни групи - "Образование и младежки дейности", "Здравеопазване и социална защита", "Екология и екологично образование", "Аграрно развитие", "Гражданите и Институцията", "Туристическото развитие на общината". Определихме като основни следните задачи:

1). Да се проучат и формулират приоритетните проблеми за съответната област и се подготвят идейни проекти за тяхното решаване;

2). Да се популяризират идеите на проекта и дейността на инициативната група с цел да бъдат привлечени нови съмишленици.

Със съдействието на Кмета на общината и помощта на Фондация С.Е.Г.А през месец ноември бе открит и технически оборудван офис, като по този начин се осигури по-добра възможност за работа. В тези начални месеци насочихме своята дейност към популяризиране на идеите на гражданското общество, към събуждане на интереса на гражданите към проблемите на общината с цел да се провокира тяхното участие в процеса на вземане на решения. За кратко време успяхме да запалим пламъчето на интереса към партньорството, към свободата на изразяване на мнение, към участието в обществени изяви. Вече имаме и конкретни резултати: факт е петият пореден брой на месечен информационен бюлетин; създаде се ученически клуб Чудото с вече оформени отделни секции Доверие ; Природата, спортът и аз , Чудаци в акция и Граждани на света ; създаде се Сдружение за социална защита , Сдружение за Диабет , в сферата на възраждането на местните обичаи и традиции - Коледуване, Бабин ден, Адерне и др.

Издаването на месечния информационен бюлетин Лъч ни помогна много за популяризиране на нашата дейност. След всяка от организираните срещи с обществеността ние се сдобивахме с нови приятели и привърженици. Вече се оформиха няколко идеи за конкретни проекти: Възстановяване на градския парк Острова , Социална помощ чрез взаимопомощ , Стратегия за развитието на еко-селски и пешеходен туризъм в регион Девин ; ТВ Лъч - предаване по местния канал на кабелна телевизия с цел да се подобрят условията на диалог и комуникативност както между различните общности, така и между местната власт и гражданите; изготвяне на Статистическа снимка на Общината , Краеведска програма , която включва проучване в областта на автентичните реч и песенно творчество, етнография, занаяти, проучване на родословия, обичаи и др.; Социална адаптация на инвалидите ; програма за Екологично обучение на учащите се от общината , Създаване на Център за устойчиво аграрно развитие .

Все по-често гражданите чукат с интерес на нашата врата и очакват да предприемем нови инициативи. Ние самите сме убедени, че е необходимо да се търсят нови контакти и други методи и форми, които биха създали условия за диалог, активно гражданско поведение и съпричастност, насочени към проблемите на образованието, здравеопазването, безработицата, околната среда и други общински дейности. За постигане на успех ние се нуждаем от широка обществена подкрепа, която ще получим само ако успеем да влезем в конструктивен диалог с възможно най-голям брой представители на различни обществени групи. В тази посока има още много, много работа.

Правим първите си стъпки, все още имаме много да се учим, затова и програмата Партньори за местно развитие е изключително полезна с техническата, но и методическата и консултантска помощ, както за нас - работещия екип, така и за разгръщането на съществуващия позитивен потенциал сред гражданите.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]