Foundation for Local Government Reform
Пътека до минералния извор

Пътека до минералния извор


Липтовски Храдок

Местоположение: окръг Липтовски Микулаш, регион Жилина

А-проект е неправителствена организация с идеална цел, която има за цел запазването на природните забележителности и развитието на селските общини в северната част на Словакия. Нейните програми за обществено развитие и екологично образование са насочени специално към хората, които живеят в селата. Поради факта, че седалището на фондацията се намира в града Липтовски Храдок (население 10 927 души), нейните служители решиха да популяризират своята дейност сред жителите на града. Единият от начините беше посредством реализирането на проекта Пътека до минералния извор .

Освен това те подготвят откриването на местен информационен център, в който ще се предоставят информация и литература по екологични въпроси и ще има малка художествена галерия, в която ще се излагат творби на местни автори.

Новото

В проекта Пътека до минералния извор се вписват всички цели на фондацията. Проектът се основава на желанието на местното население да участва в подобряването на пътеката в близката гора. Тази пътека води до минерален извор. Градът, към който води пътеката, е известно място, на което местните жители ходят често. Пътеката е част от резерват - националния парк Низке Татри.

Проектът, който има продължителност година и половина (работата започна през януари 1997 год. и трябва да завърши в края на 1998 г.), преследва следните цели:

  • подобряване и стабилизиране на пътеката по цялата й дължина до извора;
  • разработване на алтернативна пътека до минералния извор (настоящата минава през промишлената зона на града);
  • осигуряване на условия за придвижване на инвалиди по пътеката.

Като част от изложените модификации е планирано поставянето на образователни табла с информация по екологични въпроси.

В началото на проекта фондацията организира две срещи, на които бяха поканени всички заинтересовани страни:

- собствениците на имоти, през които минава пътеката (както частни лица, така и представители на лесничейски асоциации);

- предприемачи със заведения за хранене в околността;

- представители на местните власти от две села и град Липтовски Храдок;

- представители на държавната администрация, в частност на Националния парк, през който минава пътеката, и на Службата по опазване на околната среда към Окръжната управа;

- представители на местното лесничейско училище като бъдещи потенциални администратори на пътеката.

Целта на тези срещи бе да се представи изработеният от фондацията проект и да се обсъдят интересите на отделните страни, както и тяхното участие в проекта. В предоставеното на заинтересованите страни предложение бяха разяснени всички аспекти на проекта: източниците на финансиране, набавянето на работни инструменти и машини, осигуряването на строителни материали, безплатното предоставяне на административни помещения за срещите и човешки ресурси под формата на експерти. Общинското управа на Липтовски Храдок пое задължението да осигури материална помощ (работни инструменти, помещения за воденето на преговорите), консултантски услуги (от специалистите в отдел Строителство и опазване на околната среда ), организационна помощ (помощ от организациите, работещи в гората) и рекламно време в местната радиостанция, както и рекламно място в местния печат. Фондацията изпълняваше ролята на организатор и водещ на срещите на заинтересованите страни.

Местното население получи информация за проекта чрез съобщения, поставени на информационни табла в съответните квартали (информационни табла на местната власт и сдружението на собствениците на гори), както и чрез регионалния седмичник Липтов . Този начин за комуникиране с местните жители се поддържа и досега (предоставя се информация за напредъка на работата по проекта и условията за доброволно участие). След като първите доброволци започнаха работа, беше организирана приятелска вечер, на която бяха поканени всички участници в проекта.

Резултати

Изпълнението на проекта се осъществява посредством доброволния труд на населението. Работата е организирана в два дни всяка седмица през лятото, като работата се ръководи от експерти. Досега по проекта са отработени 392 часа. Участие са взели 54 доброволци, от които 34 са жители на Липтовски Храдок. Намерението на организаторите е за в бъдеще да привлекат и местни организации и фирми, както и работнически бригади.

Финансовите разходи, свързани с изпълнението на проекта, се покриват както от дарения на заинтересованите страни, така и със средства, осигурени от фондацията ($ 5000 от фондовете на Корпуса на мира в Словакия и фонд Братя Рокфелер ).

Фондацията не само организира реконструкцията на пътеката, но мисли и за нейното бъдеще. След завършването на проекта учениците от местното лесничейско училище ще се заемат с дейността по поддръжката и опазването на пътеката.

Пречки и проблеми

В процеса на работа в непосредствена близост до минералния извор беше прекъснат оттокът на минерална вода. Този инцидент, макар и за кратко, настрои отрицателно местните жители към проекта (което показва и силната връзка между местните жители и техния извор). Благодарение на проведената от фондацията пряка информационна кампания, която имаше за цел да бъдат разяснени обстоятелствата около инцидента и предложенията за отстраняването на последиците от него, страховете на местното население бяха разпръснати.

Също така имаше - и все още има - и определени комуникативни проблеми, в частност с някои от собствениците на имоти. В такива случаи се подхожда търпеливо, като се провеждат множество разяснителни срещи и се търси прякото участие на тези хора в доброволната работа.

Обобщение

Този изработен от местна неправителствена организация проект е пример за успешно сътрудничество между хетерогенна група от личности и организации. Той притежава всички качества да се превърне в модел за подражание и в други области на местния живот, в които е необходимо хората заедно да решават проблемите си.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]