Foundation for Local Government Reform
Група за граждански диалог между неправителствените организации и институциите на местната и държавна власт - Сливен

Група за граждански диалог между неправителствените организации и институциите на местната и държавна власт - Сливен


Фондация Партньорство

Фондация Партньорство е българска неправителствена организация, регистрирана по Закона за лицата и семействата през април 1994 г. Тя работи в сферата на човешките взаимоотношения и има за цел утвърждаване дух на партньорство и сътрудничество във взаимодействията на хората и техните организации. Дейността º е насочена към формиране и развитие на нова позитивна култура на диалог и взаиморазбирателство в обществото, като акцентите падат върху усъвършенстване и внедряване на методи за ефективно разрешаване на конфликти и спорове и технологии за бързо постигане на съгласие и споразумения по значими проблеми.

След успешно реализиран проект за подобряване взаимодействието на полицията и гражданството от районите със смесено и преобладаващо ромско население през 1995 г., екипът на фондацията доразви идеята си за създаване на гражданско обединение за диалог и решаване на наболели проблеми в конкретна община. Проектът с продължителност 4 месеца бе подкрепен от Програма Демократична мрежа . Изборът на Сливен бе продиктуван от следните причини:

  • В града вече съществуваше комисия за социално партньорство като клон на Фондация Партньорство ;
  • Бяха създадени добри отношения с РДВР - Сливен.
  • Съществуваха възможности за разпространение на натрупания опит.

Участието в Групата за граждански диалог е доброволно и е основано на принципите на взаимното зачитане и толерантност. Поканени бяха представители на местните неправителствени общинската администрация и на някои държавни институции (Служба Полиция към СДВР - Сливен, детска педагогическа стая, Женски затвор - Сливен и др.)

След формиране на групата екипът на фондацията проведе серия от семинари за развиване капацитета на групата за делово общуване, за екипно взаимодействие при работа по проблеми и за провеждане на ефективни работни срещи. Проведена бе и градска конференция, целяща популяризиране идеите и мисията на Групата за граждански диалог. След конференцията официално се учреди Групата за граждански диалог - Сливен, като участниците в нея подписаха декларация за сътрудничество. последният семинар завърши с приемане правила за съвместна дейност и разработване на конкретни проблеми от практиката. Бяха направени конкретни препоръки към кмета и общинската администрация. Бе дадена възможност Групата да популяризира идеите си сред обществеността на брифинг на общината. Организирайки дейността си, Групата се ориентира към клубна организация на членовете си. Бе предложен и проект за институционално укрепване като последваща помощ от страна на Програма Демократична мрежа .

Групата за граждански диалог е уникално явление в практиката на съвременните ни обществени взаимоотношения и досега успешно противостои на предизвикателствата на политизираното ни ежедневие.

Фондация Партньорство от месец септември 1996 г. развива и един нов проект с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. По този проект бе създаден първият в страната Български център за извънсъдебно решаване на делови спорове. Той има за цел да утвърди практиката на частно, поверително споразумяване между страните, като помага да се избегнат високите съдебни такси и тромавостта на съдебната процедура. Проектът е едногодишен.

За повече информация:

Фондация Партньорство

София 1142

бул. В.Левски 64

тел/факс: 802 397

тел.: 805 354

e-mail: [email protected]

Антоанета Шишманова, изпълнителен директор

Митко Маринов, координатор образователни програмиValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]