Foundation for Local Government Reform
Участие на гражданите в обществените дела

Участие на гражданите в обществените дела


Шарън Кели

Общински съветник, окръг Мълтнома, щат Орегон, САЩ

Населението на окръг Мълтнома наброява 612 000 жители. Основните развити промишлени области са корабоплаване, търговия на дребно, туризъм. Главен град на окръга е Портланд.

Не ми е известно друго безопасно място за съхранение на върховната сила на обществото освен у самите хора; и ако ние ги считаме за недостатъчно просветени за да упражняват своя контрол чрез разумен избор, решението не е в отнемането на това право, а в предизвикването на техния избор чрез образование.

Томас Джефърсън

Горният цитат е често се споменава в Комитета за участие на гражданите (КУГ) в окръг Мълтнома, Орегон. Той е отпечатан върху почти всички от многобройните документи, създадени от организацията. Тези думи на Томас Джефърсън обхващат мисията на КУГ, която цели хората в окръг Мълтнома да участват, да им се дават знания и власт и да бъдат интегрирани във всички аспекти на вземане на решение и определяне на политиката в сферата на управление на окръга.

Изследванията на общественото мнение през последните няколко десетилетия показваха постоянен спад на доверието на американците в органите за управление. В същото време, в резултат на напредъка в технологиите, намаляването на ресурсите и повишеното търсене на услуги, определени въпроси, които засягат обществото, са станали по-сложни от всякога, отблъсквайки много хора от участие в обществените дела. Но силата на демокрацията зависи от участието на гражданите и това е вайжи най-вече на местно ниво, където те ежедневно се срещат лице в лице с органите на властта.

КУГ в окръг Мълтнома бе създаден чрез всеобщо гласуване през 1984 г. като опит за противопоставяне на апатията сред гражданите. Съгласно гласуваната тогава Харта бе създадена Служба за гражданско участие, която отговаря за разработването и провеждането на програми за участие на гражданите и процедури за насърчаване на директните връзки между гражданите и борда на окръжните съветници, както и за подпомагане на Комитета за участие на гражданите.

Комитета за участие на гражданите се състои от 25 доброволци, които са предложени от граждански организации, квартални асоциации, квартални и областни коалиции и общински групи. Пет от членовете на комитета са представители на четирите района в областта. Други пет члена са избрани на широка основа като представители на различни граждански съвети и местни групи с идеална цел.

Дейността на комитета е фокусирана върху следното:

 • Ефективност на разходите за управление - КУГ помага при разработване на дейности на органите за управление, които да са ефективни по отношение на разходите, участвайки като партньор в процесите на разглеждане и провеждане на консултации.
 • Насърчаване дейността на окръжната управа - членовете на КУГ знаят от собствен опит как функционира управлението на окръга и насърчават пълноценното участие на останалите граждани.
 • По-добро познаване на дейностите в окръга и на служителите от органите за управление - членовете на КУГ научават какви са стратегическите цели и намерения, съдържащи се в програмите и често се запознават лично с лица, заемащи отговорни длъжности.
 • Професионални умения и образование - членовете на КУГ с различно образование и жизнен опит помагат на проектите в окръга със своите експертни знания и усвояват нови умения.
 • Допълнителни ресурси - членовете на КУГ често стават застъпници на различни програми и помагат да бъдат намерени начини за реализиране на целите на конкретни програми и жители на окръга.
 • По-голямо участие на гражданите - членовете на КУГ с различна принадлежност и минало имат възможност да участват в местното управление и да оказват влияние върху развитието на общината.
  КУГ успя да привлече стотици доброволци практически във всички аспекти на управлението.
 • Понастоящем 300 доброволци участват в повече от 36 борда като съветници, в комисии и комитети, занимаващи се с различни въпроси - от гражданска защита до планиране на използването на земята.
 • Много граждани отделят време и талант и за други обществени агенции и организации в района, свързани в Мрежата за гражданско участие.

Сред най-известните подгрупи на КУГ са Гражданските консултативни комитети по бюджета (ГККБ), които са основани през 1986 г. Около 60 доброволци участват в осем действащи комитета по бюджета, давайки своето мнение по въпросите на стратегическото планиране, текущия бюджет и политика, икономиите, свързани с данъчните ограничения, ефективността на данъчните ограничения, прегледа на целевите фондове.

По време на всеки редовен бюджетен цикъл членовете на ГККБ работят директно с ръководителите на отдели и със служителите, заемащи изборни длъжности, извършвайки оценка на целия бюджет на окръга, като изпращат препоръки до КУГ, който от своя страна придвижва тези препоръки до окръжния съвет.

Целта на КУГ не е да взема отношение по спецификата на въпросите, а да участва в процеса на определяне на въпросите. КУГ разчита на това, че доброволците информират гражданите относно въпросите, свързват ги с лицата, които вземат съответните решения и им помагат да дадат своя принос в процеса на постигане на резултатите. КУГ се стреми да ангажира хората във възможно най-ранен етап, така че те да имат максимални възможности да влияят върху крайните решения.

С тази цел КУГ организира граждански срещи; спонсорира дебати между кандидати; публикува бюлетини, брошури и други материали, които се разпространяват с помощта на многобройните доброволци и местните организации-партньори. Във всички свои дейности КУГ фокусира своите усилия върху участието и обучението на гражданите по обществените въпроси. Например:

 • Наръчникът за гражданско участие дава описание на органите за управление на окръг Мълтнома и на дейностите им, на КУГ и на възможностите за участие. Този наръчник съдържа въведение в процеса на управление на окръга и дава напътствия как да се представят аргументи пред съвета.
 • Указателят на службите в окръг Мълтнома дава описание на всички отдели, бордове, комисии и обществени служби. Указателят включва също така организационна схема и карта на окръга.
 • Conduit е вестник, който се издава веднъж на 3 месеца и отразява актуалните проблеми на окръга, обществените служби и програмите на окръга, дейността на доброволните организации, както и начините за участие.


КУГ води програма по обществения телевизионен канал, наречена Граждани, които участват . Освен репортажи за заседанията на комитета тази програма излъчва на живо и дискусии по въпросите на окръга с прякото участие на граждани. Тази програма често включва въпроси, свързани с местни и междуведомствени въпроси, като предаванията се ръководят от представители на различни организации.

През изминалите години усилията на КУГ доведоха до много положителни резултати за управлението на окръг Мълтнома, постигнати чрез стимулиране на непрекъснат диалог с жителите.

Например, през 1989 г. КУГ проведе над 20 обществени събрания, с участието на стотици граждани, за да бъдат определени 10-те въпроса със стратегическо значение за окръга за периода на 90-те години. Докладът относно този процес, който бе приет от борда на окръжните съветници, набеляза концепцията за бъдещето на общината и предложи краткосрочни и дългосрочни стратегии, които да бъдат приложени както от гражданите, така и от органите за управление.

КУГ в окръг Мълтнома продължава да се изпълнява своята интензивна и настъпателна програма. В петгодишния си план, който бе приет миналото лято, КУГ си поставя редица стратегически цели, както и непосредствени цели и задачи, насочени към по-нататъшното обучение на обществеността по въпросите, свързани с функционирането на демократичните институции, както и към осигуряване на условия за участие на гражданите в периода до края на столетието. Сред многобройните планирани дейности можем да отбележим телевизионното отразяване на сесиите по планиране използването на земята, непрекъснатото привличане на доброволци и възпитаване на нови обществени лидери, разработването на програма за привличане на младите хора, стимулиране и развитие на услугите, свързани с отглеждането на децата, както и популяризиране на гражданските инициативи и техните резултати.

Със своето присъствие в управлението на окръга КУГ доказва, че гражданите се интересуват от своята община и вземат участие тогава, когато въпросите са подходящо организирани и представени по начин, който отразява техните интереси.

За повече информация:

Комитет за участие на гражданите в окръг Мълтнома,

2115 SE Morrison, Portland, OR 97214

Изпълнителен директор Джон Легри (503) 248-3450


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]