Foundation for Local Government Reform
Доброто старо време срещу концепцията за бъдещето

Доброто старо време срещу концепцията за бъдещето

Майкъл Кейн и Мерилин Лойд

Майкъл Кейн, консултант по въпросите на икономическото развитие с 12-годишна практика, е старши сътрудник в Маунт Обърн Асоушиътс , Масачусетс. Мерилин Суорц Лойд е консултант по въпросите на икономическото развитие и организационния мениджмънт към Браун, Ръдник & Гесмър в Бостън. Преди това тя е била директор на Бостънската корпорация за икономическо развитие и индустрия.

Стратегическо планиране за нашите общини

Как можете да възбудите интерес у гражданите от вашия район по отношение на необходимостта от създаване на концепция и разработване на стратегически план за икономическо развитие? Защо е необходимо общинското ръководство да се ангажира с този дълъг процес, който включва в себе си обществени дебати, дискусии и внимателно разглеждане на много аспекти на управлението и на неговите разходи, на икономиката на града и на качеството на живота? Отговорът е прост: ако не отделите време да направите това днес, ще ви се наложи да го правите утре. Ако още в началото отделите време за това, ще можете да планирате успешното постигане на стратегическите цели и очакваните резултати, а гражданите в по-голямата си част ще разберат политиката и насоките на развитие на техния район, както и основанията за тези насоки, а след това ще помогнат при планирането и целевото разпределение на съответните ресурси. Ако отделите време за това по-късно, т.е. след като една по-малка група от хора вече е взела решение как да бъдат разпределени все по-оскъдните ресурси, тогава дебатът навярно ще ви се стори по-болезнен и по-зле фокусиран, желаните резултати - силно променени или напълно неосъществени, а вашите стратегически цели ще бъдат реализирани само частично.

Тази статия е посветена на основните елементи и стъпки, представляващи неразделна част от стратегическото планиране на икономическото развитие - включването на основните компоненти в процеса, създаването на декларации за концепцията и мисията, изследването и анализа на нужните данни и информация, разработването на стратегии, които се основават на количествено измеримите силни и слаби страни на икономика, както и подготовката на изпълнението.

Нашият пример

Арлигтън, Масачусетс, е град, пристъпил към осъществяването на примерен процес на стратегическо планиране, който би дал резултат и в други малки и големи градове и райони. Преди няколко години градската управа в Арлингтън осъзна, че извършващите се демографски промени не са съвсем ясни за много от хората. Тази общност от хора принадлежащи към средната класа, прекарали средно 27 години в собствени жилища, бе претърпяла малко промени през последните десетилетия. Алкохол не е бил продаван може би от времето на сухия режим. В средата на седемдесетте години в града бе приет меморандум за разрастване. Броят както на младите, така и на възрастните жители, нарастваше, като новите жители, поискаха промени в стила на живот, които щяха да повлияят на икономическия живот на града и да засегнат използването на обществените фондове. Ръководството на Арлингтън, с градско събрание като форма на управление, бе заинтересовано жителите да вземат разумни решения, основаващи се на знанията на променящото се градско население, за да може разрастването на града да се базира на здрави принципи.

Градската управа предложи двугодишен общоградски процес на стратегическо планиране с цел формулиране на концепцията за бъдещето и определяне на мисията и стратегическите цели, свързани с постигането на тази концепция. През първата година представителна група от назначени и избрани градски служители разработиха различни варианти на формулиране на стратегическите цели, които бяха разпратени до 19 000 домакинства. Три хиляди граждани отговориха и показаха интерес към участие в процеса. През втората година жителите, които бяха обучени как да помагат на процеса, работиха с близо 1 500 граждани, които доразвиха концепцията, мисията и стратегическите цели, като последните бяха приети от градското събрание под името Концепция за 2020 .

През третата година, за да бъдат изпълнени стратегическите цели, посочени в процеса на формулиране на концепцията за икономическото развитие, Отделът за планиране и развитие на общината се зае с изследване на бизнеса в общината Арлингтън. В това изследване декларацията на концепцията за бизнеса и стратегическите цели отново станаха обект на внимание както на гражданите, които вече бяха участвали в процеса на дефиниране на първоначалните стратегически цели и концепция, така и на други жители на общината, проявяващи най-голям интерес към перспективите за икономическото развитие на града. Този процес на планиране на икономическото развитие, проведен през третата година, бе едновременно предизвикателство и стимул за творческите способности на гражданите, хората на бизнеса, градската управа и участващите консултанти. Арлингтън служи като пример за стратегическо планиране по отношение на разглежданите в настоящата статия етапи на формиране на концепцията.

Процес на стратегическо планиране

Успешното стратегическо планиране за общини като Арлингтън се основава на процеса, илюстриран на Фигура 1. Трите основни стъпки започват с формулиране на концепцията, след това се преминава през етапа на анализ, а третият етап включва привеждането в действие. В етапа на формулиране на концепцията участието е на широка основа, обсъждат се нуждите на общината, дефинират се концепцията и мисията и се съставя предварителен списък на стратегическите цели. В етапа на анализ се прави оценка на икономическата дейност и икономическата структура на общината, като освен това се извършва анализ на базата от икономически ресурси. Определят се бариерите за икономическия растеж и се формулират възможностите и алтернативните стратегии. В третия етап - изпълнението или привеждането в действие - се определят средствата, които ще се използват при реализацията, подробно се разработват планове за действие, посочва се организационната структура и се предлага процес за постоянно наблюдение и оценяване на резултатите.

ФИГУРА 1

Стъпки в процеса на стратегическо планиране

Етап на формулиране на концепцията

 • Участие на широка основа
 • Установяване и обсъждане на нуждите на общината, както и на концепцията
 • Създаване на списък от стратегически цели, който да отразява нуждите на общината

Етап на анализиране

 • Оценка на икономическата дейност
 • Детайлизиране на стратегическите цели въз основа на анализа на икономическата дейност
 • Провеждане на стратегически анализ на икономическата структура
 • Провеждане на стратегически анализ на базата от икономически ресурси
 • Определяне на плюсовете и минусите
 • Формулиране на стратегии
 • Установяване на отправните точки и стандарти за измерване на напредъка

Етап на привеждане в действие

 • Определяне на ресурсите, необходими за изпълнението
 • Разработване на подробен план за действие с определяне на задължения и на фиксирани срокове за конкретните стъпки
 • Разработване на организационната структура
 • Разработване на процес за постоянно наблюдение и оценяване на резултатите

Концепцията

Тъй като термините стратегическо планиране , декларация за мисията и концепция се използват много свободно, би било полезно да дадем работна дефиниция на тези терминини. Фигура 2 илюстрира връзката между концепцията, мисиите, стратегическите цели и непосредствените цели. На върха на пирамидата е посочена концепцията, разработена за период от 6 до 30 години напред. Графичната икона - изображение на облак в ясното небе, т.е. просветване - служи за обозначаване на неочакваните идеи. Поощрява се използването на мозъчна атака (брейнсторминг) - нито една идея не е неправилна. Упражнението се извършва с цел събиране на хората на едно място и намиране на сферите на сходство.

В Арлингтън ние разработихме мини-концептуален процес за изследване на бизнеса в общината въз основата на оригиналната Концепция за града през 2020 . Ние се нуждаехме от проверка на предположенията и доразвиване на нашите идеи. Пример за ефективността на процеса на формулиране на концепцията е резултатът от една дискусия около идеята за вход на града. При тази сесия за формулиране на концепция представителите на различните райони и на бизнеса в града бяха помолени да създадат вход на града в далечното бъдеще. Жителите предложиха една чудесна идея - разширяване на тротоарите и стесняване на главната пътна артерия, за да се постигне разграничаване от останалата част на града. И което е по-важно - да бъдат засадени дървета, които след 20-30 години ще оформят растителен навес, като този навес ще представлява входът на града. Ако проектантите и хората, планиращи обекта, бяха представили пред жителите на града най-напред схема, която да показва навеса от дървета, повечето хора биха си помислили, че дърветата са една фантазия. Наблюдателят щеше да остане само с впечатление от младите дръвчета и от промяната на вида на този бизнес район. Вглеждайки се в бъдещето, гражданите можаха да си представят този чудесен вход, появата на който ще могат да наблюдават в продължение на години.

Мисията

Декларацията за мисията ви дава възможност да следите целите, постижими в бъдещ период от две до пет години. Декларацията за мисията трябва да предложи насока на процеса на вземане на решения, да осигури обосновка на промяната и да изгради съответна представа и атмосфера. Стилът на декларацията за мисията може да бъде подчертано настойчив, леко настойчив или насочен към сътрудничество. Декларацията за мисията в случая на град Арлингтън бе в стил на сътрудничество: Да се съдейства за продължаване на разрастването на бизнеса в рамките на града и да се даде признание за приноса на хората на бизнеса в общината по отношение на града и неговите жители.

Тази декларация може да бъде насочена както към външната, така и към вътрешната публика. Вие можете, например, да включите декларация относно туризма, красивата природа на града или разрастващата се промишленост и ефективното осигуряване на услуги в града. Използването на такива формулировки в маркетинговата литература на града показва пред публиката, за която е предназначена тази литература, вашите силни страни. За град Арлингтън първоначалният вариант на Концепция 2020 - Декларация за общите цели включваше текстове относно природната красота на града, вълнуващите гледки и улици с дървета, както и наличието на достъпни търговски и други услуги. Декларацията, предназначена за жителите на града, може да засили позициите ви и да напомни на гражданите и на хората от бизнеса за характерните за вас утвърден стил на сътрудничество , подкрепа на бизнеса и хармонията и разнообразието сред населението .

Декларацията за мисията може също така да включва и фактори, които следва да бъдат взети под внимание при осъществяване на съответните цели. Например: Какви са промените, които желаете да реализирате? Може би ще искате да наблегнете на средствата, от които се нуждаете, за да поддържате съществуващите предимства на общината. Вашата декларация трябва да посочва това, което е не само желано, но и осъществимо в следващия 5-годишен период. За да продължите да стимулирате и поддържате нивото на подкрепа, постигнато по време на процеса на формулиране на концепцията, вие можете да посочите и ползите за различните групи от граждани: Гражданите имат основание да се гордеят със своя град, който представлява важен обществен партньор на местната промишленост, полага грижи за здравната система и е ревностен поддръжник на артистичната общност. Във вашата декларация могат да бъдат посочени и начините за разгласяване на декларацията: чрез открити срещи с обществеността, форуми с участието на представители, чрез медиите и т.н.

Декларацията за мисията се изготвя заедно с работни екипи, състоящи се от представители на обществения и частния сектор, представители на градските райони, на бизнеса и на организациите с идеална цел. Фигура 3 посочва факторите, които трябва да бъдат отчетени при съставянето на декларацията.

Декларацията в своя окончателен вид не бива да е много дълга или подробна - в противен случай ще бъде трудно запомнена; не бива да е прекалено глобална - за да не загуби своя фокус; не бива да засяга въпроси, които не са типични и не биха възбудили интерес. Важен е процесът. Ако започнете да навлизате в прекалено много подробности, преминете към следващото ниво на триъгълника: стратегическите цели.

Стратегически цели

Стратегическите цели формират вашия работен план за годината. Те се превръщат в годишен отчет и се отразяват в прегледите на избраните и назначени общински служители. Неизпълнението на стратегическите цели не означава неуспех - възможно е това да се дължи на прекалено амбициозни цели или на липса на средства. Неотложните неща (кризите) може да са изместили важните неща (стратегическите цели). Правете преглед на целите веднъж на всяко тримесечие, коригирайте сроковете и дефинициите за успех, отново систематизирайте средствата.

Стратегическите цели трасират насоките за осъществяване на мисията. Възможно е те да имат социален елемент, включващ нуждите, обслужването и разнообразието в общината; политически и управленски елемент, включващ регулиране и начин на управление; икономически елемент, включващ стратегически цели в сферата на бизнеса, промишлеността и трудовата заетост; материален елемент, включващ транспорт, жилищно строителство, паркове, улици и тротоари; елемент, свързан с културата и отдиха на хората; образователен елемент и финансов елемент, включващ фискалното планиране, данъчната политика, капиталните промени.

Непосредствени цели / Задачи / Списъци със задачи

Разнообразният състав на екипите, организирани за изпълнение на мисията и стратегическите цели, би трябвало да спомогне за сближаване на хората по същия начин, както процесът на формулиране на концепцията определя общите ценности за жителите на общината. Отделните хора работят заедно за постигане на стратегически цели, които не съответстват на институционалните направления. Екипите си поставят непосредствени задачи, на които се прави преглед веднъж в месеца или през месец. Всеки отделен член на екипа съставя свой индивидуален списък със задачи.

Накрая работните планове на екипите се доусъвършенстват въз основа на резултатите от проучването, анализа и процеса на разработване на стратегия, извършвани от служителите на общината и консултантите, както е описано по-долу.

Етап на проучване и анализ

Фазата на проучване и анализ е важен етап в процеса на планиране поради четири причини. Най-напред, тя позволява да се вникне в начина на функциониране на икономиката, в нейната структура и позволява да се определи доколко ефективно се използват съществуващите ресурси. На второ място, проучването и анализът помагат да се провери жизнеспособността на стратегическите цели и концепциите на жителите на общината - дали някои от стратегическите цели са нереалистични или прекалено скъпи за изпълнение, както и въпросът дали концепцията не пренебрегва основни икономически ограничения. На трето място, проучването и анализът позволяват на жителите на общината да разработят отправни точки и стандарти за оценка на ефективността на икономическите промени в течение на времето. Най-накрая, тази фаза полага основите за разработване на стратегии, които да отговарят на предимствата, недостатъците и благоприятните възможности за съществуващата икономика. Стратегиите, изградени на стабилна основа, са много по-подходящи от модерните стратегии, както и от стратегиите, разработени във вакуум . Следва дискусия относно проучването и анализа.

Анализ на икономическата дейност

Чрез анализа на икономическата дейност се проверява доколко съответната икономика отговаря на желанието на жителите на общината за постигане на икономическо благополучие.

Чрез анализ на икономическата дейност ние можем:

 • да определим най-съществените демографски характеристики на местното население и да определим кои жители имат най-остри нужди;
 • да направим оценка на икономическото сътояние на жителите на общината спрямо регионалните, щатските и национални стандарти;
 • да сравним икономическото стояние днес с миналото;
 • да направим диагностика на основните икономически проблеми като първа стъпка в намирането на решения.

ФИГУРА 2

6 30 години

Концепция

2-5 години

Мисия

1 година

Стратегически цели

1 месец

Непосредствени цели / задачи на екипа

Днес

Индивидуални списъци на текущите задачи

Декларация за мисията

1. Какви са демографските тенденции? Важно е да се познава расовия и етническия състав на общината, образователното ниво на жителите, възрастовия състав, както и промяната на тези характеристики във времето. Освен това е необходимо да знаем дали населението е постоянно или се мени.

2. Какво е икономическото състояние на жителите? Богатството и бедността представляват друг начин за характеризиране на състоянието на икономиката. Съществуват редица индикатори на икономическото благосъстояние: средните доходи на глава от населението и на домакинство, нивото на заплатите в района, както и официалните данни за броя на бедните в общината.

3. Съществуват ли проблеми, свързани с трудовата заетост? Изследването на трудовата заетост в района е също начин за характеризиране на състоянието на икономиката. Данните за безработицата, обаче, могат да прикрият други сериозни проблеми, свързани с трудовата заетост, като например обезсърчаването на работниците и непълната трудова заетост. Ето защо може да се направи опит да се определи броя на обезсърчените работници, които са загубили надежда да си намерят работа и не се считат за работна сила . Може и да се опитаме да разберем дали има работници на непълен работен ден или сезонни работници, които биха предпочели работа на пълен работен ден, ако могат да намерят такава (непълна трудова заетост).

Анализиране на структурата

Структурата на икономическата база включва икономическите единици, които създават работни места, стоки и услуги за местните жители. В повечето общини частният бизнес - напр. търговски обекти, банки и производствени предприятия - обикновено съставляват най-голямата част от икономическата база. В някои райони, обаче, правителствените организации и организациите с идеална цел могат да представляват основните двигатели на икономиката. Чрез анализ на икономическата структура ние можем:

 • да идентифицираме тези клонове и сектори на промишлеността, които представляват основен източник на работни места в района;
 • да оценим как се е променяла икономическата база с течение на времето;
 • да изследваме функционирането на отделните промишлености в общината спрямо щатските и национални стандарти;
 • да идентифицираме и анализираме промишленото концентриране и групиране;
 • да идентифицираме новите и развиващи се клонове на промишлеността.


Анализът на икономическата структура помага при създаването на подходящи стратегии по време на процеса на планиране. Възможно е, например, анализът на икономическата дейност да показва, че икономиката не е в състояние да осигури достатъчно работни места на цял работен ден, а структурният анализ да показва, че съществува голяма концентрация на работни места в сферата на туризма, като много от тези работни места са сезонни. Тези две констатации навеждат на мисълта, че е необходима стратегия за създаването на целогодишни работни места в сферите извън туризма или на извънсезонни атракции, които да поддържат работни места в туризма през цялата година.

Следват най-важните въпроси, на които трябва да се отговори при анализа на икономическата структура.

1. Къде работят местните жители? Структурният анализ засяга въпроса за местоработата. Информацията относно схемите на пътуване на жителите до работните им места показва какво е влиянието на икономиката в големия район върху живота на жителите. Освен това, ние трябва да проучим видовете организации, в които местните жители биват наемани на работа. Къде работят местните жители: в частния сектор, в държавния и общински сектор или имат свободни професии?

2. Какъв е продаваемият сектор в района? Структурният анализ прави съществено разграничение между продаваемите и непродаваемите (или подслонени ) дейности. Продаваемият сектор е този, който създава стоки и услуги за клиенти извън района и по този начин генерира приходи за района под формата на заплати и печалба. Подслонен бизнес е този, чиито стоки и услуги са предназначени предимно за местните клиенти, като по този начин се получава циркулация на парите в рамките на местната икономика. Например, производител, който продава продукцията си из целите Съединени щати е пример за компания, извършваща продаваема дейност. Една компания за химическо чистене, която зависи от приходите на местните жители, представлява пример за извършване на подслонена дейност.

Не трябва да приемаме, обаче, че всеки бизнес, който е свързан с услугите и търговията на дребно, е подслонен бизнес, а всеки производител извършва продаваема дейност. В някои общини, например, съществуват големи търговски центрове (съвкупност от магазини), които привличат клиенти от няколко щата. В тези случаи голяма част от търговията на дребно представлява продаваема дейност. Аналогично, за целите на статистиката, малките местни печатници често биват разглеждани като част от печатарската и издателската промишленост и като производствени компании. В действителност, обаче, много от малките печатници обслужват предимно местния подслонен пазар. Този вид анализ помага да фокусираме нашите стратегии върху най-важните работодатели и сектори, които представляват движещата сила за местната и регионална икономика.

3. Кои сектори на промишлеността са представени в регионалната икономика? Всеки район се характеризира с определена комбинация от промишлености. Производствената база в някои райони е много разнообразна. Тя може да включва фирми в, например, следните сектори на промишлеността: производство на пластмаси, металообработване, производство на мебели, електроника. В други райони производствената база може да е доста ограничена, съставена само от компании в един или два сектора на промишлеността. Информацията относно комбинацията от промишлености е важно условие за изучаване на компонентите на икономическата база.

4. Доколко разнообразна е икономиката? Използвайки събраните данни за промишлеността, можем да отговорим на един важен въпрос, отнасящ се до структурата на икономиката: доколко разнообразна е тя? Разнообразието е важно условие, защото осигурява защита.

5. Доколко фирмите зависят една от друга? Икономистите използват термина взаимна зависимост при описание на отношения на взаимна зависимост между различни сектори на индустрията или компании от един и същ сектор. Най-ясната и разпространена форма на взаимна зависимост е зависимостта между доставчици и купувачи (съответно, зависимост в права и обратна посока). В права посока местна компания доставя продукт, добавяйки стойност (напр. допълнителни компоненти) преди продажбата му на крайния клиент. В обратна посока компанията купува от местни доставчици компоненти за своите изделия и създава крайния продукт - например, една компания произвежда компютри, като купува печатни платки от местните производители. Изследването на тези отношения може да представлява важна стъпка към определяне на степента на взаимосвързаност между различните фирми.

6. Съществува ли специфично индустриално концентриране или групиране в района? Както разнообразието в икономическата структура, така и концентрацията и специализацията се считат за положителни характеристики. Индустриалното концентриране и групиране обикновено означават конкурентоспособност и сила. Проучванията показват колко е важно да бъде разпознато едно индустриално групиране - групиране на предприятия, които имат общи характеристики. Обикновено членовете на тези групи имат общи клиенти или използват едни и същи активи, принадлежащи на съответния район, като например високо специализираните знания, технология и изследователските възможности на местния университет. Между фирмите в тези групи може да съществува пряка конкуренция. В резултат на тази конкуренция, обаче, тези фирми често стават водещи на национално и международно ниво в съответния сектор.

7. Кои сектори на промишлеността в района се разрастват, кои отслабват и защо? Нивото на индустриална активност се променя с времето поради много причини, включително наличието на бизнес цикли, динамиката на международните и на вътрешните пазари, технологичните промени и т.н. Важно е да бъдат разбрани причините, определящи тези тенденции. Докато на национално, щатско и регионално ниво съществуват статистически данни за индустриалната активност, по-трудно е събирането на подробна информация на местно ниво. За да направите оценка на тенденциите сред местните работодатели, необходимо е да разширите обхвата на статистическите данни с информация, събрана директно чрез интервюта и проучвания.

8. Кои са новите развиващи се сектори на промишлеността в района? По дефиниция новите развиващи се сектори на промишлеността са малки и идентифицирането им може да се окаже трудно. Те обаче са важни, защото притежават потенциал за растеж и обогатяване на общината. Нарастването на броя на работните места е често белег на поява на нов сектор на промишлеността. Значителната предприемаческа и иновационна дейност също може да е белег за такъв процес. Много от новите развиващи се сектори на промишлеността се появяват във високотехнологични области, като например биотехнологията, новите материали, телекомуникациите. Обикновено тези технологични промишлени дейности възникват в близост до университетите или изследователските центрове, където съответните технологии са били приложени за първи път.

9. Какъв е размерът на местните предприятия и каква е формата на собственост в тях? Полезно е да се знае броят на работните места в големите компании (с над 500 работника), в средните по размер компании (100-500 работника) и в малките предприятия (под 100 работника). Много общини наблягат на тъй-наречения микробизнес (предприятия с по-малко от 5 работниика). Такива предприятия се срещат често в много от селските общини. Те представляват съществена алтернатива на традиционните форми на наемане на работници. Те се характеризират със специални потребности и трябва да преодоляват специфични трудности.

Формата на собственост е друга определяща характеристика, която помага да се вникне в структурата на икономиката. В някои общини много от най-важните предприятия са собственост на неприсъстващи лица , т.е., те са дъщерни компании, а собствениците им са базирани в друг район, щат или държава. Ние сме по-склонни да възприемаме положително бизнеса, собственост на местни лица, в сравнение с бизнеса, който е собственост на неприсъстващи лица . Предприятията, които са собственост на неприсъстващи лица , обаче, могат да бъдат добрите съседи , притежаващи повече средства за инвестиране в съответния район.

10. Съществува ли значителен неформален сектор? Неформалната икономика включва стопанските дейности, които остават неотчетени в официалната правителствена статистика, като например кешовите операции, които са характерни за търговската дейност, заплащането на домашните помощници и гледането на малки деца. По дефиниция съществуват много малко данни за неформалния сектор. Бизнесът, който участва в кешовата или бартерната икономика, не желае разгласяване на тази дейност. В някои общини, обаче, неформалният сектор е важна част от икономиката - например в районите, където съкратени работници, имигранти и хора, работещи надомно, се стремят да се устроят и да реализират приходи.

Анализ на базата от икономически ресурси

Анализът на базата от икономически ресурси обхваща градивните елементи на икономиката - човешките, физическите, природните, технологичните и институционалните ресурси, които са от съществено значение за поддържане на икономическото развитие на района (виж Фигура 4). Икономическото здраве и конкурентоспособност на един район, както и потенциалът на компаниите от сектора на продаваемите дейности са в пряка зависимост от характеристиките на базата от ресурси. Например, районите с добре развита технологична инфраструктура (наличие на университети, частни изследователски институции или федерални лаборатории) по-често имат технологично-ориентирана икономика и модерна производствена база.

ФИГУРА 4

Базата от икономически ресурси

Човешки ресурси

Финансови средства

Материална инфраструктура

Работници - местни жители

Квалифицирани

Неквалифицирани

Непълна трудова заетост

Банки

Транспорт

Пътища

Въздушен транспорт

Железопътен транспорт

Воден транспорт

Безработни

Обществени финансови програми

Обществени комунални услуги

Водоснабдяване

Канализация

Извън групата на работещите

Пенсионери

Младежи

Домакини

Неформални инвеститори

Частни комунални услуги

Газ

Електроснабдяване

Телефон

Фондове за осигуряване на заеми с идеална цел

Недвижими имоти

Рисков капитал

Други заемодатели

Институции

Природни ресурси

Образование / обучение

Въздух

Икономическо развитие

Подпочвена вода и реки

Социални услуги

Морски бряг и гори

Местни институции

Растения и животни

Религиозни

Възстановими ресурси

Културни

Невъзстановими ресурси

Екологични

Синдикални

Източници на технологии

Правителствена политика

Университети и колежи

Политика на регулиране

Райониране

Разрешителен режим

Екология

Федерални лаборатории

Данъци

Програми за следдипломна квалификация

Услуги

Полиция

Противопожарна защита

Твърди отпадъци

Частни изследователски институти

Фирмени изследователски центрове


В анализа на базата от икономически ресурси се разглеждат плюсовете и минусите на всеки ресурс, като се търсят причините за непълното му оползотворяване и възможностите за увеличаване на ефекта от ресурса. Не е необходимо, обаче, анализът да бъде напълно изчерпателен. Следват най-важните въпроси:

1. Какви са човешките ресурси на района? Един от най-важните елементи при изясняване на предимствата на регионалната икономика е определянето на характеристиките на трудоспособното население - квалификация и знания, творчески способности и възможности за решаване на проблемите, надеждност и ефективност.

2. Задоволяват ли се


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]