Foundation for Local Government Reform
КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВЗАИМНО ОТБЯГВАНЕ?

КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВЗАИМНО ОТБЯГВАНЕ?

Неправителствените организации и местните власти

Ан Греъм,

Център за руски, централно- и източноевропейски проучвания

Рътгърс, Щатски университет на Ню Джърси

В най-ефективния си вид демокрацията изисква конструктивно взаимодействие между властите и гражданите. Държавните служители трябва да управляват, като се вслушват в мненията на гражданите и се стремят да задоволяват нуждите им, а гражданите, от своя страна, трябва да действат отговорно и да им казват какво искат. Организацията на това взаимодействие често дава надеждни показатели за това доколко демокрацията работи за гражданите и за властите в дадена община или държава.

Но как могат властите и гражданите да работят заедно? В демократичните конституции и в местните наредби не са записани правила за сътрудничество, които да конкретизират начина на взаимодействие или липсата на такова в отношенията между гражданите и държавните служители. Гражданите и държавните служители се отнасят едни към други със страх, гняв, манипулиране или пълно отбягване. От гледна точна на властите дейността на гражданските групи може да създаде възможности представителите на местната власт да манипулират членовете на НПО за целите на властта, да разпространяват подбрана информация, удобна за властите, да успокояват тревогите на гражданите, да делегират правомощия посредством действително партньорство, а понякога и да осигурят истински граждански контрол. Поради факта, че дейността на гражданските групи и неправителствените организации в страните от Източна и Централна Европа се увеличи многократно през последните десет години, понякога представителите на местната власт реагираха на този непознат досега феномен с репресивни действия или с пълно пренебрежение към молбите и инициативите на гражданите.

За ръководителите, служителите и членовете на НПО концепцията и практиката на съвместна работа с представителите на местната власт с цел упражняване на влияние върху местната политика е също нещо ново. Въпреки че и в миналото на местно ниво съществуваха граждански организации, сега възникват нови проблеми и нужди на гражданите, както и ново разпределение на властта, което изисква по-твърд подход от страна на организациите, които са запознати с проблемите на местно ниво и знаят как да ги решат.

Работата ни в Центъра за руски, централно- и източноевропейски проучвания при Университета Рътгърс се състои в обучаване на НПО и най-вече новосформирани женски НПО в Полша, Латвия, Литва, Естония и Украйна, като се цели те да придобият знанията и уменията, необходими на индивидуалните и груповите ръководители за постигане на промяна в обществото. Като се концентрират върху придобиването на знания и умения за груповите процеси и общественото развитие, групите научават как да изясняват собствените си нужди и проблеми и тези на съответната община, да определят възможностите за решаването им, да съставят приложими планове за тяхното решаване и да извършват действия, водещи до успешни резултати. Придобиването не тези знания и умения се поставя в контекста на взаимодействието между местните власти и гражданите.

Следователно, една неразделна част от работата ни с НПО включва дискусии, упражнения и техники за продуктивно сътрудничество между НПО и местните власти. По време на семинарите засягаме следните точки за обсъждане:

ЗА НПО:

 • НПО трябва да са наясно защо съществуват, кого и как обслужват. Доверието във вас засилва способността ви да определяте на ясен и точен език мисията и целите на вашата организацията.
 • Събирайте данни. Местните власти очакват да знаят кого обслужвате и какви проблеми имат вашите членове. Трябва да можете да комуникирате с тях както устно, така и писмено. На базата на тази информация местните власти разбират коя част от населението обслужвате, какъв е броят на членовете ви, защо нуждите им са важни за благоденствието на общината.
 • В по-малките общини НПО имат определени предимства. Те познават проблемите, познават хората и знаят как да достигнат до тях.
 • НПО трябва сами да предават посланията си на местните власти и обществеността. Не забравяйте, че местните власти не винаги са убедени, че има нужда от външни организации, и често проявяват желание да упражняват контрол върху всички проблеми в рамките на общината. Не се дръжте арогантно по отношение на каузата си. Бъдете откровени, настоятелни и използвайте фактите в своя полза.
 • От решаването на местните проблеми трябва да бъдат заинтересовани и двете страни. Решаването на даден проблем трябва да бъде взаимно изгодно.
 • Представителите на местната власт обикновено предпочитат да не се срещат с големи групи. Определете красноречиви оратори, които да ви представляват на такива срещи, а след срещата изпратете благодарствено писмо, за да потвърдите постигнатите споразумения.
 • Провеждайте редовни срещи с местните власти, за да ги държите в течение на събитията. Представителите на местните власти не обичат изненадите. Казвайте им какво правите, в какво ви е необходима тяхната помощ и как това ще бъде от полза за тях.
 • Повишавайте знанията и уменията си. Бързият растеж на НПО в Източна Европа се трансформира в повишена нужда от опитни, професионални водачи.

ЗА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ:

 • Търсете опита на гражданските групи. Организациите във вашата община могат да предложат отлична информация за населението. Училищните групи, обслужващите организации, културните асоциации и спортните клубове имат идеи и опит в областта, в която работят. Търсенето на тяхното мнение спестява на местните власти време и пари и създава добри отношения.
 • Създайте процедури за улеснено и редовно търсене мнението на гражданите по отношение на обществената политика на местно ниво. Организирайте срещи на достъпни места по време, удобно за всички от заинтересованата група. Организирайте срещи за обсъждане на градоустройствените планове и/или плановете за развитие на общината.
 • Определяйте потенциалните пречки, които могат да възпрепятстват гражданите да изложат мнението си. Така например жените могат да имат нужда от грижи за децата, възрастните може да имат нужда от достъпни помещения за срещи, а бизнесмените могат да присъстват на срещи само след работно време.
 • Анализирайте политиката си. По какъв начин тя би могла да засегне различните слоеве на населението? Дали политика, подкрепяна от представителите на деловите среди, няма да се отрази отрицателно на работещите жени? Провеждайте срещи с гражданите, за да изгладите различията.
 • Помощта за НПО може да бъде под различни форми. Ако осигуряването на финансиране е трудно, помислете дали не можете да осигурите персонал, офиси или място за срещи, покриване разходите по публикации, консултации и обучение за НПО по въпросите, свързани с местната власт.

Въпреки че наскоро един представител на местната власт в Централна Европа заяви, че демокрацията би трябвало да бъде подредена , това не е така. Демокрацията е хаотична , но това е едно от нейните предимства, защото позволява включването на хората в процеса на управление и в обсъждането на проблемите, а проблемите рядко могат да бъдат решени само въз основа на мнението на няколко души. Конструктивното взаимодействие между граждани и държавни служители може да направи хаоса по-управляем.

Библиография:

Arnstein, Sherry. 1969. A ladder of citizen participation. Journal of American Institute of Planners 35 (July): 216-224.

Regulska, Joanna. 1999. NGOs and their Vulnerabilities During the Time of Transition: The Case of Poland. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 10. No. 1, 1999.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]