Foundation for Local Government Reform
СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОМБЕН МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОМБЕН МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Стиляна Савова,

Асоциация на родопските общини

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Асоциацията на родопските общини е първото регионално сдружение на общини, учредено в България през месец май 1992 г. от шест общини от Родопите. В момента в Асоциацията членуват 16 общини от три административни области Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка. Асоциацията работи, за да допринася за:

 • Усъвършенстване на местното самоуправление и подобряване на правната среда, в която работят общините;
 • Повишаване на ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните индивидуални и колективни отговорности и създаване на възможности за разширено участие на гражданите в местното самоуправление;
 • Развиване на икономическия капацитет на Родопския регион.

След периода на институционално изграждане и укрепване през последните две години Асоциацията работи по конкретни програми, целящи стимулирането на информационния обмен между местните власти и гражданите и създаването на възможности за участие на гражданите в обществения живот и местното самоуправление в частност.

ІІ. ПРОГРАМИ/ОБЛАСТИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Възникване на идеята: Повечето от общините членки на АРО са с

малка численост на населението и на общинската администрация, съответно. Администрацията не разполага с тесни специалисти в различни области, като например юристи, архитекти и др. За решаването на ежедневни конкретни проблеми трудно се намира отговор на място, чрез обсъждане с колеги от самата община. Дори обсъждането на проблема с колеги от съседни общини не дава резултат, тъй като положението в тях е сходно.

Причини за започване на програмата: Реализирането на тази програма бе необходимо поради две основни причини:

 • Всяка община да получи компетентна помощ по отношение на проблем, с който служителите от общинската администрация се сблъскват ежедневно и не могат да разрешат на място със собствени усилия;
 • Да се отговори на изискването на гражданите на общината за своевременно и компетентно обслужване по конкретен проблем.

Тези две причини се оформиха и като цели на програмата за техническо обслужване. С нейното прилагане се постигна и трета цел, а именно, стимулира се участието и се ангажират уменията и знанията на български експерти, които оказват техническа помощ на нуждаещите се общини.

Пряко техническото обслужване е насочено към общината, заявила нужда от това да получи отговор на конкретен въпрос, който възниква в ежедневната дейност и не мога да бъде разрешен със съвместни усилия на работещите в съответната община.

Непряко техническото обслужване оказва влияние върху обслужването на гражданите.

Механизъм за предоставяне на техническа помощ: Въведен е унифициран формуляр, който съдържа данни за служителя, търсещ техническа помощ, описание на конкретния въпрос или казус, както и времето и периода за оказване на техническа помощ. Този формуляр дава възможност специалистът, който ще оказва помощ да бъде точно информиран за проблема и това, което се очаква от него като практик с по-голям опит.

Най-често самото обслужване протича под формата на свободен, неформален разговор, като обикновено се започва от правната рамка и регламентация на въпроса и се стигне до конкретни варианти за решаване на проблема. Част от техническото обслужване е и получаването на пакет материали, където в писмен вид са представени правната база и практическите решения на общината, оказваща техническа помощ.

Асоциацията поема 67% от разходите за размножаване на пакетите печатни материали, за хонорар на специалиста, предоставил техническа помощ, командировъчни и пощенски разходи и др. Останалите 33% се поемат от общината, търсеща техническа помощ. Най-често тези разходи са във вид на предоставяне на помещения за оказване на техническа помощ, пътни разходи, ползване на офис-техника.

Резултати:

Използва се положителният опит на български специалисти.

 • Установени са отлично работещи взаимоотношения между специалистите от Столична община, Столична общинска агенция по приватизация, Община Пловдив и др. както и с общинските служители от общините членки на АРО.
 • Утвърждава се ролята на Асоциацията за добро функциониране на общинските администрации. По този начин се популяризира дейността, целите и задачите на Асоциацията сред работещите в общините, което й осигурява по-широка подкрепа от тяхна страна.
 • Повишава се нивото на услугите, предоставяни от общините, отговаря се по-адекватно на нуждите на гражданите.
 • Посредством техническото обслужване Асоциацията набира богата библиотека от информация и материали, които могат да бъдат ползвани от служителите на общините членки на АРО.

През 1998 година Асоциацията е организирала предоставянето на техническа помощ в рамките на повече от 48 дни в области като общинска собственост, концесии, приватизация, общински финанси и бюджет, работа в екип, решаване на конфликти, обслужване на граждани и други.

МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА:

През есента на 1998 г. екип от Асоциацията на родопските общини предприе осъществяването на Младежка програма.

Цел на програмата:

 • Да предостави първоначални знания на младите хора за местното самоуправление, гражданското общество, неправителствените организации, участието на младите хора в обществения живот и др.
 • Да посочи възможните начини за участие на младите хора в обществения живот;
 • Да предостави възможност за обществена реализация на учениците от горните класове;
 • Да стимулира приемането от общинските съвети на общините членки на АРО Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.
 • През месец януари беше извършено анкетно проучване сред учениците от девети и десети клас в седем училища от общините членки на АРО. Учениците и учителите посрещнаха ентусиазирано тази инициатива на Асоциацията.

Изводите от проведената анкета сочат, че малко се знае за областите, с които АРО иска да запознае младите хора; че съществува необходимост от познаване на тези проблеми; че младите хора имат желание и биха поели отговорността да участват в обществения живот чрез начините, позволени и посочени в различни нормативни документи.

Програмата ще стартира по същество през месец септември 1999 г., като ще бъдат представени темите за Гражданско общество и неправителствени организации , Местно самоуправление , Участие на младите хора в местното самоуправление , по която ще бъдат проведени дискусии сред учениците на принципа на организирането им в ученически клубове Дебати . Учениците ще имат възможност също така да посетят общинските администрации, както и да присъстват на сесия на общинския съвет.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]