Foundation for Local Government Reform
СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ

СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ

Анджей Беднаж,

Програма Диалог , Полша

За реализирането на всеки местен проект изключително голямо значение има сътрудничеството с общината, а може да се случи и така, че идеята да е значима и от гледна точка на регионалната политика на областта. Трябва да се отчита по-широката перспектива, без да се изпада в мегаломания, тъй като тогава съществува опасност от увличане в собствената аргументация и поемане на неизпълними ангажименти.

Органите на самоуправление са общи и са за всички. Затова всеки, който се обърне към местната власт с предложение за инициатива, трябва да се стреми към позицията на партньор, а не на просител. За извоюването на такава позиция би допринесло по-детайлното отчитане на три фактора:

- С какво може да помогне местната власт на вашия проект?

- Какво предлага вашият проект на местната власт?

- Как да се заинтересува местната власт от съпоставяне на двете предложения, за да установи ползата от сътрудничество?

Отговорът на първия въпрос, който ни хрумва веднага, е: пари . Въпреки че без средства е трудно да се работи, този отговор следва да се остави най-накрая. Какви са отговорите на въпроса: защо местната власт е важен фактор при реализирането на локални инициативи? - Разбира се, те са няколко и зависят от конкретните условия.

МЕСТНА ВЛАСТ - ПРОЕКТ

1. Определяне на обществените нужди

Обикновено, предприемайки някаква инициатива, всеки е убеден, че тя отговаря на важна обществена потребност. Не би трябвало обаче да се страхуваме да проверим това и чрез осъществяване на контакт с местната администрация. Възползвайте се от шанса да поставите тази инициатива в светлината на по-широките потребности на общината, консултирайки се с общинските съветници и служители. Именно те, особено общинските съветници, са длъжни непрекъснато да следят за нуждите на гражданите и тяхното задоволяване чрез средствата от бюджета.

2. Легитимиране на общественополезни действия

Решавайки се на сътрудничество и с подписа си под вашия проект, местната власт легитимира неговата обществена значимост. Това би трябвало да разсее съмненията за други мотиви и да улесни работата ви с медиите. Във взаимоотношенията с бизнеса и с другите нестопански организации акцентирането върху сътрудничеството с местата власт засилва вашата привлекателност като бъдещ партньор.


3. Авторитетът на властта
Дори и за осъществяването на вашата инициатива да не е нужно конкретното съдействие на местната власт, не се отказвайте от авторитета й нейния и този на служителите. Работата в полза на местната общност означава да се насърчават контактите между местната власт и гражданите, за да може да се увеличи тяхното влияние върху хода на обществения живот.


4. Организационно-правен опит
Тук е важно да се отчетат конкретните местни условия. Различен е натрупаният опит, различни са служителите и юристите в отделните ведомства. Различията тук са толкова големи, че понякога подобна консултация може да убие вашата идея, а понякога да спечели привърженик на проекта и много полезен водач из дебрите на правото и организационните структури на общината.

Такива опити винаги си струва да се правят, тъй като обикновено на вашата инициатива й липсват специалисти (или средства за такива) и привличането на компетентен служител на доброволни начала е голям успех.


5. Средства
Това е най-трудният въпрос не само защото средствата в общината в сравнение с потребностите са обикновено недостатъчно.
Основната трудност е в това, че вашият проект обикновено не е предвиден в бюджета, защото или се е появил след утвърждаването му, или не сте успели да го включите в планираните средства. Остава тогава изясняването на въпроса дали вашата инициатива се вписва в задачите на местната власт или се доближава до тях? Тя би могла да получи подкрепа от бюджетните средства, ако успеете да докажете тази връзка на проекта със задачите на общината.

ПРОЕКТ МЕСТНА ВЛАСТ

1. Разясняване на даден проблем
Представяйки по прозрачен и систематичен начин потребностите и проблемите, на които вашата инициатива отговаря, вие освобождавате властта и администрацията от ангажимента да набира информация за някакъв аспект или фрагмент от живота на местната общност. Ако направите това акуратно и добросъвестно, ще докажете, че сте полезни.

2. Помощ при реализиране на задачите

Погледнете вашата инициатива и от позицията на общината, която при реализирането на собствените си задачи може да се възползва от идеята ви. Разговаряйки за нея с общинските съветници и служители, постарайте се не само да говорите, но и да мислите като за наша , а не за моя инициатива и да търсите начин за съчетаване на доброто, което искате да направите, с благоденствието на общината/областта.

3. Консултация за общината

Като застъпник и представител на местната общност вие ставате специалист, който може да дава експертно мнение на местната власт. То би могло да се оформи като систематично събирана информация от общността, като сондажи, социологически изследвания, експертизи, бази данни, но също и като конференции, семинари, дебати. Важното е те да имат практическа насоченост и видимо да подобряват оперативността при решаването на проблемите от страна на общината.

4. Положителен имидж в медиите

Успехът на вашите действия зависи много от това колко хора са разбрали за тях. Най-значимият ви съюзник в това отношение са медиите. Информирайки за сътрудничеството с местната власт, с конкретни общински съветници и служители, показвайки тяхната ангажираност с вашата инициатива, вие предоставяте не само по-голяма популярност на съответните личности, но и градите позитивния имидж на управата, която демонстрира заинтересованост от проблемите на града/общината/областта.

5. Икономичност

Тук е важно да се аргументира по най-икономичен начин вашето участие като допълващо и подкрепящо задачите, стоящи пред общината. Това може да стане по два начина:

- чрез посочване на целия ваш личен принос в средства, натура и човешки ресурси, както и на потенциалните донори;

- чрез икономическа мотивация, т. е. чрез доказване на перспективата, че вложените в проекта средства се очаква да се увеличат за разлика от други форми на дейност. Аргументи за това дава самият начин на функциониране на третия сектор, който ангажира хора, предполага познаване на местните проблеми и чувство за отговорност към околните, ниски административни разходи или липса на такива, иновационни подходи и готовност за групова дейност и подизпълнителски функции.

ДЕСЕТ СЪВЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

1.Съответният събеседник, време и място

Като инициатор на някакъв вид сътрудничество вие имате известни възможности за избор. Постарайте се да го направите на базата на предварително събрана и проверена информация, като същевременно помислите и за осигуряване комфорта на партньора си, тъй като и най-добрата идея ще се провали, ако се представи набързо и пред раздразнена от вашето присъствие личност.

2. Собствени очаквания и съотнасянето им с възможностите на партньора

Един резултат може да се очаква при разговор с местен политик и съвсем друг ефект - от контакта с местната администрация. Политическата воля на управителя/кмета или на общинския съветник е огромна подкрепа за вашия проект, но няма да замести цялата административна процедура, която ще доведе в крайна сметка до отпускане на средства за вашата инициатива. Трябва да си давате сметка за това и да се постараете да документирате всички споразумения с писма за намерения, подкрепителни писма или договори в случай на обещано финансиране.

3. Представяне на вашата инициатива

Високопоставените личности разполагат с малко време. Предвид тяхната заетост подгответе освен пълно описание на проекта и резюме от една страница с ясно представена идея и логичен бюджет. Винаги се прикрепят и допълнителни данни за вашата организация (отчети, брошури), но при тях по-съществена е формата, а не съдържанието, с което събеседникът може да не се запознае поради липса на време. Това означава, че трябва да се погрижите информационните ви материали да имат атрактивна форма по-добре един, но ефектен, отколкото много, но непривлекателни и с ниско качество.

4.Изследователска основа

Научните изследвания на обществени проблеми са твърде скъпи и

обикновено непосилни за нестопанските организации. Можете обаче да използвате сондажи, които да бъдат осъществени от доброволци - те са значително по-евтини и достатъчни за въвеждане и представяне на вашата инициатива в медиите. Ако на партньора в лицето на местната власт предоставите резултатите от един сондаж с кратки изводи, то това ви гарантира много стабилна подкрепа на предлаганата инициатива, тъй като й придава качеството на обективна потребност.

5. Положителен и помощен имидж на вашата дейност

На практика да бъдеш в позицията на партньор, а не на просител, означава да успееш да докажеш, че ще можеш да отмениш в работата им не само органите за местно самоуправление, но и конкретни местни политици и служители, запазвайки същевременно своята помощна роля. Затова най-голямата грешка от ваша страна тук би било да затрудните с вашия проект партньора си с допълнителни бюрократични усложнения или друга работа, с каквито той и без това е претрупан. Положителният имидж на вашата инициатива зависи също от това дали ще успеете да се въздържите от критикуване на другите, както и от това да накарате партньора си да мисли и оповестява проекта като нашия проект , за нашите граждани , в нашия град .

6. Провеждане на разговор

Трудно е да се препоръча сценарий за провеждане на разговор. Следва обаче да се имат предвид два основни елемента. Първо, осведомете се предварително колко време е отделил за вас събеседникът и планирайте вашето изложение в зависимост от това . Второ, давайте думата и на партньора си, за да установите неговата позиция, дори и това да ви струва съкращаване на собственото представяне (за целта подгответе синтезиран писмен материал, по който можете в хода на разговора да посочвате на събеседника най-важните моменти от проекта). Помнете, че изкуството да изслушваш при преговори е не по-малко важно от изкуството да говориш.

7. Познаване на същността

Това включва преди всичко познаване на проблема, който искаме да решим. Овен това е необходимо да сте наясно с вашия проект в детайли. Третият необходим елемент е познаването на правните изисквания, които се налага да се вземат под внимание в процеса на реализация на проекта. Нужно е също да имате представа от бюджета на общината.

Най-важното условие е да познавате хората, с които ще си сътрудничите и чието благоразположение е необходимо да спечелите. Редно е да се ориентирате точно кои личности, на каква длъжност могат да ви съдействат. Това са ръководителите на направления, секретарят, директорите, завеждащият връзки с обществеността, но също и секретарката, чиято роля за осигуряване на достъп до твърде заетия управител или кмет не следва да се подценява.

8.Информация за дейността

Един от най-търсените ефекти при реализирането на сътрудничество с местната власт би трябвало да е събуждането на истински и траен интерес към вашия проект. Следователно, през цялото време вие трябва да поддържате този интерес. Това не означава да занимавате непрекъснато със себе си общинските съветници и служители, но е редно да им предоставяте кратка писмена информация за напредъка на вашата работа с молба за отправяне на въпроси или забележки към нея. Естествено, всяко предложение за непосредствен контакт трябва да се приема без излишно отлагане.

9. Съвместно отпразнуване на успехите

В гражданската работа наистина не си струва да се борим за авторство, защото това не й е присъщо. Ако държим на изключителните си авторски права, ние влизаме неминуемо в противоречие с мисията си, която е свързана с обща дейност. Допълнителен ефект от подобно поведение ще бъде фактът на отблъскване на околните. Ако веднъж сме признали, че местното самоуправление сме всички ние - гражданите, местната власт и нейната администрация, то редно е да признаем и успеха за общ и да организираме по този повод общо празненство.

10. Грижа за себе си

При цялата си ангажираност спазвайте дистанцията между себе си, своите идеи и действия и обкръжението. Тъй като не всичко, не винаги и не от първия опит се отдава, по този начин ще избегнете излишни разочарования и огорчения, които ще се отразят негативно върху вашата работа и взаимодействието ви с другите.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]