Foundation for Local Government Reform
Национален информационен център по проблемите на безнадзорните деца към фондация Свободна и демократична България

Национален информационен център по проблемите на безнадзорните деца към фондация Свободна и демократична България

Милена Харизанова

За децата на улицата в България започва да се говори и работи от началото на 90-те години. Оттогава са първите изследвания на феномена и стартирането на програми за помощ.

Фондация Свободна и демократична България (ФСДБ) започва дейността си по програма Деца на улицата през 1993 г. в София. Първите две години са на улична работа - раздаване на храна, дрехи и обувки, първа медицинска помощ, но главно - запознаване с децата, с техните проблеми, създаване на отношения на доверие между възпитателите и децата. Мисли се за адекватни средства за решаване на проблемите.

През 1995 г. е открит Център за работа с безнадзорни деца Вяра, Надежда и Любов . Той работи като денонощен приют за децата от улицата. Престоят в него е доброволен. В приюта децата получават освен легло, храна и медицинско обслужване много внимание от страна на възпитателите. Целта на техния престой там е, от една страна, детето да пребивава на сигурно място, но и, от друга страна, да се търсят начини за по-трайно устройване. На всяко дете, дошло в приюта, се търсят родителите или настойниците, роднини, ако е избягало от детско заведение, се установява откъде и защо, в много случаи се издават несъществуващи до момента документи за самоличност. С идеята за най-добрия интерес на детето му се предлагат варианти за бъдещето, които детето в повечето случаи е свободно да отхвърли или приеме[1].

Работи се в тясно сътрудничество с домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, органите на МВР, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, заведенията за деца, многото граждански организации, работещи по сходни проблеми. На пребиваващите в приюта деца се предлагат занимания по музика, шев и кройка, дърводелство, начална училищна грамотност. Организират се временни ателиета на различни теми - балет, театър и др. За времето на съществуването на Детския център през него са преминали над 350 деца.

Предстои създаването на Дневен център за бездомни деца и младежи от 16 до 25 години, който ще започне да действа от есента на 1999 г. Акцентът в него ще бъде обучението в умения за работа - за търсене, явяване на интервю, както и отделни занаяти.

През 1995 г. започват дейността си още три приюта в страната - Дом за временно настаняване на социално слаби лица и семейства в Хасково, Дом Ронкали - Бургас, Приют за безнадзорни деца - Русе. В момента заведенията, които са ориентирани основно към децата на улицата, са 10 - две в София, в Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Стара Загора. Част от тях са приюти, други са дневни центрове, трети са по-скоро фамилни домове. Създадени са от различни институции - ФСДБ, БЧК (4), Фондация Самаряни , Католическа организация Каритас , Сдружение Гаврош , Общинска служба за социално подпомагане - Пловдив и Социални грижи - Хасково.

Събирането на информация за тези форми на грижа за децата на улицата, контактите с тях, посредничеството между различни организации и институции, методическа помощ, запознаване с чуждия опит, изследвания и анализ върху феномена деца на улицата - това е част от работата на Националния информационен център по проблемите на безнадзорните деца. Той е създаден от ФСДБ през април 1997 г. по проект, финансиран от Програма Демократична мрежа .

Основен акцент в дейността ни е издаването на месечен бюлетин. (От месец февруари 1999 г. за период от една година той, както и цялостната дейност на Информационния център се подпомага финансово от Програма Малки проекти на Посолството на Кралство Холандия в България.) На неговите страници разказаха за себе си почти всички домове за деца на улицата в страната. Освен тях присъстват и множество организации, работещи по друг начин - с други хора, по други проблеми. Излизат множество преводни материали - методически, журналистически, които показват какво се прави в страните с традиция в работата с улични деца, откъси от практически наръчници по конкретни въпроси. Дава се информация за законовата уредба в страната, отнасяща се до децата на улицата, системата за социални грижи, съществува възможност за юридически консултации по зададени от практиката казуси. Разбира се, голямо внимание се отделя и на обсъждане на самия феномен деца на улицата , на отделни аспекти от него. Мненията си дават както работещите в приютите, в различни други институции, изследователи и много студенти (основно по педагогика).

За времето на своето съществуване Бюлетинът, по мнението на неговите читатели, се превърна в необходимост за работата им. Благодарение на него те са информирани за това, което се случва на други места, имат възможност да сравняват работата и идеите си с опита на колеги, да представят успехите си и да попитат защо нещо не върви.

Освен за специалистите Бюлетинът се оказа полезен и за много по-широка публика, които научиха за децата на улицата у нас и за тези, които им помагат. От тяхната оценка сме особено доволни, тъй като главна цел на нашата работа е повишаването на чувствителността на обществото към този проблем и развиване на толерантно отношение към тези деца.

През месец март 1998 г. ФСДБ чрез Информационния център със съдействието на Администрацията на Президента на Република България проведе Трета национална кръгла маса по проблемите на безнадзорните деца на тема Безнадзорните деца и институциите . Общо мнение на участниците (представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Дирекция на националната полиция, Главна прокуратура, народни представители, кметове и общински служители, множество граждански организации и др.) беше, че отношението към безнадзорните деца трябва да се разглежда в рамките на общата политика към децата в България. Кръглата маса показа, че са много хората и организациите, ангажирани с деца. Търсеха се различни подходящи форми на отношение и грижа към тях. Споделяше се опит, проблеми и успехи, бъдещи намерения. Ясно декларирано беше желанието за съвместни действия, което би гарантирало устойчивостта на проектите.

Информационният център поддържа връзка с повечето организации и институции, работещи с улични деца. В ход на изграждане е информационна система, която да отчита развитието на проблема в цялата страна. Тя ще включва данни от приютите и домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица за децата, преминали през тях, както и доклади от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в големите градове. Предвиждаме в началото на следващата година да издадем доклад за състоянието на децата на улицата в България.

През месец март 1999 г. Информационният център проведе изследване за нуждите от обучение на възпитателите и социалните работници в домовете за безнадзорни деца, резултатите от което ще се използват за определяне на темите на обучителен семинар за тях през есента на тази година.

През 1998 г. ФСДБ издаде книгите Деца на улицата. Помощни материали за ръководство на проект , издание на Child Hope UK, и Бездомни и работещи деца: наръчник по планиране от Джудит Енню (фонд Спасете децата ). Те се разпространяват безплатно и до този момент са достигнали до абонатите на Бюлетина и до всички интересуващи се от проблемите на безпризорните деца, сред които мнозинство са студентите. Предстои излизането на три брошури - практически наръчници, насочени отново към работещите с деца.

Обединените усилия на неправителствени организации, местна власт, държавни институции и специалисти, работещи с деца, допринасят не само за изследване на феномена улични деца , но все по-често се намират и адекватни начини за решаване, макар и частично, на техните проблеми. Пример за това са усилията на Фондация Свободна и демократична България за обществен диалог и сътрудничество с различни структури - общински, държавни, медии и НПО. При нужда от информация или желание за сътрудничество, можете да ни откриете на тел. 891784, 9888273, адрес - София 1000, ул. Ю. Венелин 24, вх. 2, e-mail: [email protected].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Свободата на избора зависи от възрастта на детето и от евентуалните му криминални прояви.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]