Foundation for Local Government Reform
Втора покана за проектопредложения
прегледана: 8722

Публикувана е Втора покана за подаване на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО 2008-2010 г. по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Краен срок: 19 юни 2009 г.

По приоритетни области подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие- от 10 000 до 75 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредложения възлиза на 334 447 евро.

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца - от 10 000 до 50 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 316 171 евро.

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права - от 10 000 до 50 000 евро; бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 218 275 евро.

Допустими кандидати

Съгласно изискванията на ФМ на ЕИП страните-донори определят НПО като:

а) доброволни, самоуправляващи се организации, извън контрола на публични власти и политически партии, които са регистрирани съгласно законодателството в страната-бенефициент (напр. фондации, асоциации, благотворителни организации, дружества, тръстове и др.);

б) социални партньори (работодателски организации и синдикати); и

в) отделни независими организации със специален правен статут (напр. БЧК и др.).

Дефиницията не включва политически партии или църкви. Неправителствените организации следва да са нестопански организации.

В рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България тази дефиниция включва:
  • Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
  • Български червен кръст

Всички проекти трябва да са в обществена полза.

Кандидатстващата организация следва да осигури минимум 10,00 % и максимум 50,00 % съ-финансиране (финансов и нефинансов принос) от общите допустими разходи по проекта. Нефинансовият принос може да бъде максимум 50,00 % от съ-финансирането, но не повече от 20,00 % от общите допустими разходи по проекта. 

Краен срок за кандидатстване и подаване на проектопредложенията

Проекти за Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г., на адрес:
Фондация „ЕкоОбщност”
София 1612
ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1

Проекти за Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца и Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г. на адрес:

Фондация за реформа в местното самоуправление
София 1784
ж.к. „Младост 1”, ул.”Йерусалим”
бл.51, бизнес сграда, офис 2

Повече информация и документи за кандидатстване ще намерите ТУК

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]