Foundation for Local Government Reform
2009/04: Втора покана за проектопредложения

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПАРТНЬОРСТВО С

ФОНДАЦИЯ “ЕКООБЩНОСТ”

 

 

ОБЯВЯВАТ ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯ

 В РАМКИТЕ НА ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО 2008-2010 г.
ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

1. Обхват и цел

Фондът за подкрепа на НПО в България е част от изпълнението на ФМ на ЕИП. Целта на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП е да подпомогне развитието на гражданското общество в България чрез подкрепа на проекти в приоритетните области, изброени по-долу. Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическото и социално неравенство между страните от ЕИП в съответствие с националните им приоритети и споразумения с ЕС.

 

2. Размер на финансирането 

Посредством ФМ на ЕИП трите страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро. Програмата ще се изпълнява в периода 2008 – 2010 г. Общата сума по настоящата покана за набиране на проектни предложения е 868 893 евро.

 

По приоритетни области подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на:

Приоритетна област 1: от 10 000 до 75 000 евро;

Приоритетна област 2: от 10 000 до 50 000 евро;

Приоритетна област 3: от 10 000 до 50 000 евро;

 

3. Продължителност на проектите

Максималната продължителност на проектите по тази покана може да бъде 15 месеца

 

4. Приоритетни области

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти в долуописаните приоритетни области.

 

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие

Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопред-ложения възлиза на 334 447 евро.

Тематични направления:

1.1 Опазване на биологичното разнообразие от видове и техните хабитати

Намаляване загубата на биоразнообразието и опазване и управление на хабитати и защитени територии. Подобряване състоянието на местообитанията чрез съставяне и/или прилагане на планове за управление на териториите, вкл. подобряване на координацията между неправителствените организации, държавна администрация и представители на бизнеса. Устойчиво управление на водни тела или техни елементи (особено ако са защитени територии или зони), мониторинг, оповестяване и/или превенция на риска от природни бедствия.

1.2 Използване на алтернативни източници на енергия  и транспорт

Популяризиране на практики за устойчива енергия (ефективност) и прилагане на мерки стимулиращи използването на ВЕИ и енергийна ефективност в обществени сгради и други обекти, ползващи ел. енергия. Устойчиво използване на енергийните ресурси и популяризиране на алтернативни източници на енергия. Популяризиране на устойчив транспорт и транспортни системи (напр. споделено пътуване, създаване на устойчиви транспортни планове на местно ниво и прилагането им), и други;

1.3 Биологично земеделие, животновъдство и рибовъдство

Промотиране на практики за биологично земеделие, животновъдство (вкл. рибовъдство и аквакултури), чрез сертифициране и насърчаване оглеждането на местни традиционни сортове и автохтонни породи, прилагане на биологични методи на производство, популяризиране на агроекологични мерки сред фермери и животновъди. Възстановяване и промотиране на местни сортове.

 

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца

Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 316 171 евро.

Тематични направления:

2.1 Развитие на социални и здравни услуги, които да прилагат мултидисциплинарен и мултиинституционален подход при вземане на решения за предоставяне на социални услуги на уязвими групи;

2.2 Развитие на комплексни социални услуги като медицинска, професионална и социална рехабилитация на хора с увреждания в това число и деца (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето за дейности, предвиждащи работа с деца до 18 г.);

2.3 Създаване на възможности за устойчиво общуване на деца с увреждания и деца без увреждания (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето);

2.4 Дейности, свързани с превенция на изоставянето на деца в специализирани институции;

2.5 Дейности, насочени към превенция на болести, свързани с нездравословен начин на живот;

2.6 Развитие и предоставяне на услуги за деца и млади хора с асоциално и рисково поведение с цел намаляване на агресията в общността и справяне с трудностите в юношеството;

2.7 Дейности, водещи до подобряване на психичното здраве (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето за дейности, предвиждащи работа с деца до 18 г.).

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права

Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 218 275 евро.

Тематични направления:

3.1 Механизми за гражданско влияние и контрол върху дейността на публичната администрация;

3.2 Включване на гражданите в процеса на изработване и прилагане на публични политики и вземане на решения по конкретни и значими обществени проблеми;

3.3 Мерки за защита и насърчаване спазването на човешките права и свободи;

3.4 Превенция на трафика на жени и деца;

3.5 Осигуряване и гарантиране достъп на жертвите на нарушени човешки права до информационни и комуникационни ресурси, правна помощ и справедлив процес;

3.6 Разработване и прилагане на техники и методи за ефективно разрешаване на конфликти в противодействието на всички форми на дискриминация.

Едно проектно предложение може да се отнася само до една приоритетна област и следва задължително да е обвързано с поне едно тематично направление от съответната област. Един кандидат може да представи само едно проектопредложение в рамките на една покана за предложения. Кандидатстващата организация може да бъде партньор на повече от един проект. Същото е валидно и за партньорите, ако има такива. Организации, чиито проекти са финансирани по първата покана за набиране на предложения, включително техните партньори, нямат право да участват по настоящата покана – нито като кандидати, нито като партньори.

5. Допустими кандидати

Съгласно изискванията на ФМ на ЕИП страните-донори определят НПО като:

а) доброволни, самоуправляващи се организации, извън контрола на публични власти и политически партии, които са регистрирани съгласно законодателството в страната-бенефициент (напр. фондации, асоциации, благотворителни организации, дружества, тръстове и др.);

б) социални партньори (работодателски организации и синдикати); и

в) отделни независими организации със специален правен статут (напр. БЧК и др.).

Дефиницията не включва политически партии или църкви. Неправителствените организации следва да са нестопански организации.

В рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България тази дефиниция включва:

  • Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
  • Български червен кръст

Всички проекти трябва да са в обществена полза.

6. Съ-финансиране

Кандидатстващата организация следва да осигури минимум 10,00 % и максимум 50,00 % съ-финансиране (финансов и нефинансов принос) от общите допустими разходи по проекта. Нефинансовият принос може да бъде максимум 50,00 % от съ-финансирането, но не повече от 20,00 % от общите допустими разходи по проекта. 

7. Процедура на кандидатстване

1. Кандидатите следва да попълнят Формуляр за кандидатстване и Бюджет в съответствие с Насоките за кандидатстване по тази покана. Пълният пакет документи за кандидатстване може да бъде намерен на адрес: http://ngofund.flgr.bg

2. Към Формуляра за кандидатстване следва да се приложат и съответните съпътстващи документи в зависимост от приоритетната област и типа проект.

3. Документите за кандидатстване се попълват на български език и се подават в 3 екземпляра на хартиен носител (1 оригинал и 2 копия) и 1 екземпляр на електронен носител (CD). 

4. Проектопредложенията се подават в запечатан плик със следния надпис: Фонд за подкрепа на НПО – Покана за набиране на проектопредложения 2009 г.

8. Представяне на бюджета

Бюджетът на проекта следва да бъде попълнен в евро.

9. Краен срок за кандидатстване и подаване на проектопредложенията

Проекти за Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г., на адрес:
Фондация „ЕкоОбщност”
София 1612
ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1

Проекти за
Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца и Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г. на адрес:
Фондация за реформа в местното самоуправление
София 1784
ж.к. „Младост 1”, ул.”Йерусалим”
бл.51, бизнес сграда, офис 2 
ПРОЕКТИ, ИЗПРАТЕНИ ПО ПОЩАТА, ТРЯБВА ДА ПРИСТИГНАТ В РАМКИТЕ НА КРАЙНИЯ СРОК. ВАЖИ МОМЕНТЪТ НА ПОЛУЧАВАНЕ, А НЕ ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

 Проектопредложения, получени по факс или електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

 

10. Референтни документи във връзка с поканата за набиране на проектопредложения

 

>> Насоки за кандидатстване по Фонда за подкрепа на НПО 2008 – 2010 г.;
Основни ръководства на ФМ на ЕИП:
>> Насоки за прилагане на принципите на добро управление и антикорупция;
>> Насоки за прилагане на принципа за равенство на половете;
>> Насоки за устойчиво развитие;
>> Насоки за прилагане на мерки за публичност на финансовата помощ;

Гореизброените документи може да намерите на адрес: http://ngofund.flgr.bg и www.eeagrants.org. Допълнителна информация относно ФМ на ЕИП може да намерите на адрес: www.eeagrants.org

 11. Контактна информация

За допълнителна информация може да се свържете с ФРМС и Фондация ЕкоОбщност”.

Фондация за реформа в местното самоуправление
Ирена Бонева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;
Десислава Тенчева – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;
Факс: +359 (2) 976 89 30 
Ел.поща: [email protected], [email protected]

Фондация “ЕкоОбщност”
Любомира Колчева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1;
Радостина Маринова – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1
Факс: +359 (2) 951 54 79
Ел. поща: [email protected], radost[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]