Foundation for Local Government Reform
Регионални срещи '2006
прегледана: 7062

Ф ондацията за реформа в местното самоуправление ще проведе 6 регионални срещи, по една във всеки район за планиране, посветени на използване възможностите на ИКТ в подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. За участие в срещите са поканени представители на общини с изградени общински центрове за услуги на гражданите и бизнеса (ОЦУИГ), представители на големи общини в района за планиране, за които няма информация да са предприели действия по изграждане на центрове; представители на областни администрации, представители на НПО.

На срещите ще бъдат дискутирани степента на развитие на ОЦУИГ; състоянието на ползваните от отделните администрации информационни системи; възможностите и необходимите промени с цел създаване на условия за реализация на комплексни административни услуги и On-line (web базирани) услуги; ЗЕДЕП - възможности за реализиране на електронен документооборот.

ФРМС ще проведе срещите както следва:

За Югозападен район - в Горна Малина на 9 февруари 2006 г.
За Северозападен район - във Видин на14 февруари 2006 г.
За Северен централен район - в Ловеч на 15 февруари 2006 г.
За Южен централен район - в Пазарджик на 16 февруари 2006 г.
За Североизточен район - в Разград на 28 февруари 2006 г.
За Югоизточен район - в Тунджа на 27 февруари 2006 г.


В страната към момента има изградени и функциониращи 97 звена за изнесено административно обслужване в общините, наричани в повечето случаи Център за услуги и информация на гражданите, Център за информация и услуги на граждани, Едно гише, Фронт офис и др., реализирани по различна технология, но на принципа Едно гише . Над 50% от тях са изградени с финансовата или техническа и консултантска помощ на ФРМС.

През периода 2003 - 2004 година ФРМС съвместно с ТУ - София, Областна управа - Габрово и общините от областта реализира проект е-Област Габрово , резултатите от който позволиха успешното приключване на пилотна фаза по проект Интегрирано административно обслужване на местно ниво в две общини - Габрово и Тетевен.

Един от приоритетите на ФРМС за 2006 година е на базата на придобития опит и умения от двата проекта реализиране на проект Комплексни административни услуги в е-Област Благоевград .

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]