Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Казус-Развитие и маркетинг на индустриален парк Агротехника на територията на Община Карлово

Казус-Развитие и маркетинг на индустриален парк Агротехника на територията на Община Карлово

казус

Развитие и маркетинг на индустриален парк Агротехника на територията на Община Карлово

I. Кратко обобщение

Партньорството между Карлово и Уинчестър стартира през 2003 г. в рамките на IV фаза на Програмата за техническо побратимяване. Община Карлово участва и в компонента Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини . Фокусът на нашите дейности по икономическо развитие бе създаването на възможности за разкриване на нови работни места и за допълнителни доходи за гражданите и общината.

Един от важните проекти, които реализирахме съвместно с нашите партньори от Уинчестър, Вирджиния, бе разработване на система от действия, които да доведат до развитие на съществуващия на територията на общината индустриален парк Агротехника .

Целите на проекта са:

- Изработване план за развитие на индустриалния парк;

- Провеждане на маркетингова кампания за привличане на инвеститори.

Резултатите, които Община Карлово и ръководството на Агротехника АД се надяват да постигнат като следствие от изпълнението на поставените цели, са:

- Реализиране на сделки за поне 9 от предложените 13 терена и сгради.

- Създаване на 700 нови работни места

II. Оценка на съществуващия проблем

Агротехника АД е създадена през 1939 г., като предприятие за ремонт на военна техника. До 1989 г. предприятието се разраства бързо и става основен производител на селскостопанска техника. През този период Агротехника работи предимно за износ в страните от бившия социалистически блок . През 1990 г. предприятието претърпява обрат в своето развитие в следствие на настъпилите социално-икономически промени в страната.

Агротехника АД губи своите позиции на международните пазари. Предприятието намалява драстично производството и заетия числен персонал (работна сила). Голяма част от сградния фонд остава неизползваема, а работниците от 7000 намаляват на 330 през 2003 г.

След проведени разговори между представители на Община Карлово и ръководството на Агротехника АД е възприета идеята за разработване на проекта за развитие и маркетинг на индустриалния парк.

III. Описание на проекта

Изпълнението на проекта започна с подготовка на работен план за развитие на индустриалния парк Агротехника АД, който включи два основни компонента: 1. съвместно със собствениците определяне на терените и сградния фонд, които могат да бъдат предложени на инвеститори; и 2. разработка и осъществяване на маркетингова кампания за привличане на инвеститорския интерес.

Основните стъпки, които извървяхме при реализацията на проекта:

1. Провеждане на срещи със собствениците на Агротехника АД и установяване на партньорство за съвместна реализация на проекта;

2. Разпределение на отговорностите по реализацията на проекта между общината и Агротехника АД;

3. Изготвяне на схема на Агротехника АД с уточняване обхвата на индустриалния парк;

4. Определяне на отделните терени и уточняване на площите им с прилежащия им сграден фонд;

5. Изготвяне на пълен инвентаризационен списък с техническите характеристики на терените и сградния фонд;

6. Изготвяне на маркетингов профил на индустриалния парк;

7. Изработване на уеб-сайт за маркетинг на индустриалния парк;

8. Подготовка на презентационни материали на електронен и хартиен носител;

9. Представяне на индустриалния парк на инвестиционни форуми и пред чуждестранни инвеститори.

IV. Времетраене на изпълнението

Начало - август 2003 г.

Провеждане на среща със собствениците и установяване на партньорство - август 2003 г.

Изготвяне на работен план - август 2003 г.

Изготвяне на инвентарен списък на терените и сградите - ноември 2003 г.

Изготвяне на маркетингов профил на Индустриалния парк и бизнес профил на Община Карлово - февруари 2004 г.

Подготовка на презентационни материали - март 2004 г.

Изработване на уеб-сайт - април 2004 г.

Представяне на Индустриалния парк на изложението в гр. Хановер - април 2004 г. и пред чуждестранни инвеститори.

V. Преглед на решенията

1. Създаден е план за развитие на Индустриалния парк;

2. Изготвен е инвентаризационен списък на терени с уточнени площи на същите и технически характеристики на прилежащия им сграден фонд;

3. Изработен е маркетингов профил на Индустриалния парк и бизнес профил на общината;

4. Индустриалният парк е представен в специализирания маркетингов уеб-сайт на общините www.invest.bg;

5. Изработени рекламни и презентационни материали;

6. Индустриалният парк е презентиран на международни изложения и пред чужди инвеститори;

7. Извършени са сделки (продажба) на терени 6 и 7 от Индустриалния парк;

8. Очаква се създаване на трудова заетост (~ 30 ÷ 50 нови работни места);

9. След направени презентации на Индустриалния парк и Община Карлово има проявен интерес от чуждестранни инвеститори от Италия, Гърция и Германия.

VI. Принос

1. Наличие на готов план за развитие на Индустриалния парк;

2. Наличие на готов инвентаризационен списък на терени и сгради с пълни технически характеристики;

3. Наличие на готова маркетингова стратегия;

4. Изработени 500 бр. брошури за парка, рекламни материали (папки) и 100 бр. CD;

5. Създаден маркетингов уеб-сайт на Общината на английски и български език, в който са включени и свободните сгради и терени на индустриалния парк;

6. Представяне на възможностите на индустриалния парк на голям международен форум (технически панаир в Хановер) и две презентации в Европейски страни (Полша и Беларус);

7. Реализирани продажби на три терена на територията на индустриалния парк;

8. Първите 50 нови работни места ще бъдат разкрити 2004 г.;

очаквани 150 нови работни места 2005 г.;

и през следващите години - по 200 работни места.

VII. Заключение

Проектът за разработване на план за развитие на Индустриалния парк Агротехника и маркетингова стратегия за привличане на инвеститори на територията му бяха изпълнени. В резултат на провеждането на маркетинговата стратегия бе привлечен инвеститорски интерес и реализирани първите три продажби на терени. Общината си поставя за цел да продължи да провежда активна маркетинговата политика за реализиране на продажби на терени и сгради, установяване на нови производства и разкриване на нови работни места.

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]