Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Казус-Изграждане на икономическа зона (индустриален парк) на Обшина Пазарджик

к а з у с

Изграждане на икономическа зона (индустриален парк) в Пазарджик

1. Кратко обобщение

Идеята за изграждане на Икономическа зона (индустриален парк) в град Пазарджик се роди в процеса на работа между Община Пазарджик и Град Уест Бенд по Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини на ФРМС/МАГУ. Този общински проект цели както създаване на условия за трайно решаване на проблемите на малкия и среден бизнес, така и постигането на няколко стратегически цели, намерили отражение в общинския план за развитие.

2. Оценка на съществуващия проблем

Поради изчерпване на възможностите на старата промишлена зона в гр. Пазарджик и нейната приватизация малките и средни фирми се изправят пред проблема за наемане или изграждане на собствени производствени бази. Растящият брой запитвания за свободни общински терени с цел покупка или наемане за осъществяване на бизнес дейности ясно показа необходимостта от създаване на възможности за удовлетворяване на интереса на частните предприемачи. Идеята за изграждане на нова Икономическа зона, която да отговори на нуждите от производствени, складови и търговски площи за малките и средни предприятия, е пряко внедряване на най-добрата европейска и световна практика в отношенията между общинска управа и бизнес.

3. Описание на проекта

В процеса по изграждане на Икономическа зона в гр. Пазарджик се включиха представители на общинската администрация начело с кмета на общината, партньорите ни от град Уест Бенд и представители на Регионалната агенция за икономическо развитие - гр. Пазарджик.

Община Пазарджик представи пред представителите на Уест Бенд целта, заложена в Общинския план за развитие, а именно, създаване на условия за трайно решаване на проблемите на малките и средни предприятия в града. Стигна се до извода, че успешен начин за постигане на тази цел е изграждането на модерна икономическа зона в града. Специалистите от Община Уест Бенд предоставиха богата информация за вече изградени подобни индустриални паркове в техния град и дадоха своето ноу-хау за начина на изграждането им. Изхождайки от богатия си опит, американските колеги препоръчаха прилагането на маркетинговия подход при изграждането на зоната.

Проведохме редица дискусии с партньорите от Уест Бенд, за да определим посоката на първоначалните ни усилия за разработване на икономическа зона. Изхождайки от собствения си опит, американските колеги настояваха да започнем с набиране на обща статистическа информация за съществуващите в региона фирми, които се занимават с малък и среден бизнес. Специалистите от Община Пазарджик погледнаха много скептично, смятайки, че това ще бъде загуба на време и ще коства напразни усилия. Нашите партньори от Уест Бенд успяха обаче да ни убедят, че само наличието на изключително подробна база данни за фирмите и тяхната дейност може да ни даде възможност да изградим качествен поглед върху бизнес-ситуацията в региона, което, от своя страна, ще доведе до ефективно определяне на целевите групи. Успешната комуникация с партньорите даде коренно нова насока на работата ни, която в последствие доведе до много по-бързо разработване на самата зона.

След като набрахме информацията за фирмите бе набрана, пристъпихме към задълбочен анализ. Този анализ съдържаше определянето на основните видове фирми по регистрация (което дава теоретичен поглед върху активността на фирмата), на типовете бизнес в региона, развитието на кои типове е необходимо да бъде стимулирано, т.е. бяха определени целевите групи и бяха идентифицирани нуждите им, които по-късно чрез изграждането на зоната да бъдат удовлетворени. Изходна точка за общината при провеждането на този анализ беше определянето на социалния и финансов ефект за общината, която чрез развитието на малкия и среден бизнес би намалила безработицата в региона и би увеличила постъпленията в своя бюджет.

Първата среща между представителите на малкия и среден бизнес и нашия екип по проекта, включително и представители от Община Уест Бенд, се проведе с цел представяне на идеята на общината за създаване на икономическата зона и получаване на обратна информация за нуждите на предприемачите. Оказа се, че предприемачите проявяват огромен интерес към закупуване на земя за осъществяване на дейностите си. Обсъдихме и големината на терените, които те биха закупили, което ни помогна ефективно да сегментираме зоната. Друг важен въпрос, който бе обсъден, бе по какъв начин биха желали да бъде изградена зоната дали цялата инвестиция да бъде за сметка на предприемача или първо да се изгради инфраструктурата и тогава да се продават терените. Представителите на частния бизнес категорично подкрепиха идеята за изграждане на инфраструктурата на зоната, преди да започне продажба на терените. Това е и обичайната практика в САЩ. Така чрез директния контакт със заинтересованите страни ние получихме необходимата информация както за техните нужди, така и за самия процес на изграждане на зоната.

След като бе получена и обработена входящата информация и се оформи виждането за зоната, се пристъпи към провеждане на промоционална кампания.

Като първа стъпка от промоционалната кампания бе предприето изготвянето и отпечатването на маркетингова брошура на зоната. Основни критерии при изготвянето на брошурата бяха съдържанието й да е лесно за четене и достъпно; посланията, които се отправят, да са тези, които целевата аудитория би искала да намери в нея. Съвместно с партньорите от Уест Бенд разработихме структурата на брошурата, нейното оформление, какви конкретни послания да съдържа тя. Използвахме модели на подобни инвестиционни брошури, издавани в Община Уест Бенд. В процеса на подготовка на брошурата бе използвана помощта на художник и архитект, които работиха главно по оформлението й. Особено важно беше да се определят най-ефективните пътища за достигане на целевите групи. Брошурата бе успешно разпространена по различни канали. Американските ни партньори препоръчаха тя да се изпрати по пощата лично до всички представители на целевите групи. Използвана бе и възможността банките да разпространят брошурата, тъй като те са в постоянен контакт с предприемачите и са добре запознати с техните проблеми. След издаването и разпространението на брошурата получихме голям обем обратна информация, което бе от голяма полза за стартиране на следващия цикъл, приближаващ ни максимално до финалното откриване на зоната. Този маркетингов инструмент наистина се оказа много успешен за популяризирането на проекта.

Продължихме активния диалог между екипа и заинтересованите страни. Проведохме среща с представители на банковата сфера, която ни позволи да проучим възможностите както за директно участие на банките, така и за намиране на източници за външно финансиране.

Самото изграждане на икономическата зона ще премине през няколко етапа, които ще се движат успоредно. За тази цел е абсолютно необходимо създаването на икономическа структура, която да поеме отговорността по цялостното изпълнение на програмата. Предвижда се създаването на Общинско акционерно дружество, което ще поеме изграждането на зоната и рехабилитацията на парк Свобода в частта му, предназначена за атракционни и търговски обекти.

В случая Общинското АД ще се яви като стратегически инвеститор, който ще извърши парцелиране и продажба на земята (170 дка) и успоредно с това - изграждане на инфраструктурата, свободния митнически склад в зоната, обща изложбена площ (Showroom) на всички малки и средни предприятия в зоната. По този начин ще се гарантира изпълнението на целите, заложени с разработката на този проект, така и на целите, заложени в общинския план за развитие.

Продажбата на земята ще се извърши чрез гъвкаво ползване на всички позволени от закона форми. По-атрактивните парцели ще се обявят на търг, парцелите в средната част на зоната ще се продадат чрез конкурс, а тези в крайните части могат да се продадат чрез директна продажба. Това ще бъде направено, за да се даде възможност на всички кандидати да получат шанс според възможностите си.

Изграждането на инфраструктурата, митническия склад и общата изложбена площ ще се ивърши чрез ползване на частта от облигационния заем. По този начин Общинското АД ще се яви като строителен предприемач, като ще отпадне необходимостта от ползване на външна строителна фирма за тази цел. Това ще гарантира срочното и качествено изпълнение на необходимите СМР, което е във връзка и със срока на погасяване на заема. Общинското АД ще предложи програма за лизинговане на машини, съоръжения и строителни обекти на предприемачите, закупили земя в зоната като използва акумулираните средства от продажбата на земята.

4. Времетраене на изпълнението

В момента тече процедура по промяна предназначението на земята, като преписката вече е внесена в Министерство на земеделието и се очаква решение до средата на месец юли. В този период ще бъде внесено и проектопредложение в Общински съвет Пазарджик за регистриране на общинско акционерно дружество.

Процесът на изграждане на инфраструктурата на икономическата зона ще отнеме 6 месеца и ще бъде осъществен след получаването на облигационния заем и създаването на акционерното дружество.

След изграждането на инфраструктурата Община Пазарджик ще се пристъпи към продажба на парцелите.

5. Преглед на решенията

При съвместната ни работа с американските партньори ние постигнахме наистина значими резултати. Ефектът от реализацията на проекта за изграждане на икономическа зона е многостранен. От една страна, чрез реализацията на проекта ще се подпомогне развитието на малкия и среден бизнес в региона, което ще доведе до създаването на нови работни места и до повече постъпления в общинския бюджет, което е основна цел на проекта. От друга страна, в самия процес на работа се създадоха възможности за конструктивен диалог с представителите на бизнеса.

Постигнат бе консенсус по процеса на изграждане на икономическата зона и се постави началото на създаване на стратегия за икономическо развитие на общината.

Създадени бяха контакти и се обмени опит между представителите на Община Пазарджик и град Уест Бенд, Уисконсин, САЩ; Българските експерти придобиха умения за прилагане на по-ефективни методи за работа, като работа в екип, стратегическо планиране, използване на маркетинговите инструменти за популяризиране на идеи, отвореност към нови и иновативни идеи.

В процеса на работата бяха създадени различни възможности за коопериране с представителите на частния бизнес, с правителствени и неправителствени организации на територията на общината. Това стимулира изграждането на обществено-частни партньорства в подкрепа на икономическото развитие на Общината Пазарджик.

6. Принос

Община Пазарджик усъвършенства организационната си структура по отношение икономическото развитие на общината. Създаде се и се утвърди отдел за икономическо развитие, чийто екип има значителен принос за изпълнение на задачите на общината в областта на икономическо развитие.

Разработи се бизнес план и концепция за изграждане на новата зона за икономическо развитие в Пазарджик. Проведе се активна маркетингова кампания, като се отпечатаха 1000 брошури, които бяха изпратени до целевите групи. В резултат на това в общината постъпиха общо 45 запитвания от страна на заинтересовани лица и фирми.

7. Заключение

Географското положение на гр. Пазарджик и неговото разположение между двата централни града в България - София и Пловдив - предопределят развитието на дребен и среден бизнес в областта на леката, хранително-вкусовата и преработвателната промишлености, мебелопроизводството и услугите.

На територията на общината няма работещи ярки представители на едрия бизнес и тежката индустрия. Изграждането на Икономическата зона ще създаде условия за устойчиво развитие на сектора на малките и средни предприятия. Стартирането на проекта ще насърчи частните предприемачи и от съседни общини и области за инвестиране в бизнес дейности на територията на Община Пазарджик.

Създаването на Икономическата зона чрез преференции за развитие на малкия и средния бизнес в стратегически план ще осигури по-големи постъпления за общинския бюджет от местни данъци и такси. Ще се създадат нови работни места, които ще носят приходи на бюджета и оборот в търговските обекти в общината. Това ще повиши общественото доверие и подкрепа при иницирането на други общински проекти за решаването на остри социални и икономически проблеми.

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]