Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устройство на територията

От началото на мандата един от приоритетите в работата на общинското ръководство е подпомагане младежките дейности и инициативи. В тази насока е и изграждането на младежка база за отдих в местността "Боженишки Урвич".


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1

На проведено обществено обсъждане по проблемите на опазването на околната среда в с. Лозенец, пенсионери представиха идеята си да изградят чешми в планината над селото. Идеята им срещна одобрението на кмета на общината и той им предложи партньорство - да финансира начинанието. Така партньорството доведе до изграждане на 3 чешми и туристически заслон.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 август 2006
Номинации: 14
С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Oбщина Стралджа. Тя не се прилага за селскостопански, горски и частни пътища.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 май 2006
Номинации: 13

Община Монтана е известна с отлично поддържаните си паркове и градини. Централната част на града е пешеходна зона, в която се намират обширни зелени площи с множество фонтани, паметници и десетки многогодишни дървета. Реконструкцията на централната градина доведе до обновяване облика на гр. Монтана и подобряване на съществуващите възможности за достъп до обществени места на лица с физически увреждания. Чрез изграждането на подземна водопреносна мрежа за поливане с промишлена вода, от една страна, се намалиха разходите за поддръжката на централната градина, а от друга, се преустанови консумацията на питейна вода в един район със съществуващ проблем в тази област.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 28

Увеличаването на съществуващия капацитет на спортните съоръжения в гр. Монтана е най-важната стъпка за стимулиране на активно спортуване сред младежите. Това води до укрепване на физическото им здраве и представлява превенция на наркоманиите и другите противообществени прояви.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 12
В периода 2000 г. септември 2004 г. в община Мездра бяха открити 22 детски площадки 4 в селата: Крапец, Моравица, Ребърково и Лик, 17 в кварталите на град Мездра и 1 в градския парк, при Алеята на здравето. Площадките са направени със собствени средства от общинския бюджет/ над 18 х. лв./ от колектива на Общинско предприятие Чистота , с участието на работници по националната програмата От социални помощи към осигуряване на заетост . След откриването им са предоставени на жителите на кварталите и селата за стопанисване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2004
Номинации: 9

Община Силистра в сътрудничество с жителите на квартал Изток и нестопанските организации Български Женски съюз - Силистра и Клуб Екатерина Каравелова разработват и осъществяват проект за благоустрояване, който включва ремонт на детска площадка, изграждане на паркинг, спортно игрище и кътове за социален отдих.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 септември 2002
Номинации: 6

През 1999 г. и 2000 г. Международната агенция на Община Враца осъществява пилотен проект за изготвяне и осъществяване на общински план за развитие в областта на поддръжката и ремонта на общинските (бивши четвъртокласни) пътища, който може да стане основа на изготвяне на плановете на всички общини в България, като опитът е разпространен чрез издадения от ФРМС наръчник и компакт-диск, който съдържа система за определяне на приоритетите в сферата на общинската пътна мрежа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 юни 2002
Номинации: 3

По финансови причини Община Тутракан e в невъзможност да довърши отдавна започнатото строителство на блокове в ж.к. Възходи по предвидения застроителен план и благоустройството на целия комплекс. Благоустрояването се извършва по Програма Дунавска инициатива на ФРМС с финансовата подкрепа на ААМР, което води до партньорство между обществения и частния сектор и гражданското участие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2002
Номинации: 19

Обект Водоснабдяване с. Бъзовец е инфраструктурен проект от Общинската стратегия за развитие и програма за реализация 2000-2006 г., която е основен инструмент за управление и обновление на община Вълчедръм.

Реализирането на този социалнозначим проект е в съответствие с приоритетите за развитие и постигане визията на общината Обновена община, център на развито модерно селско стопанство, преработваща промишленост, подобрена инфраструктура и екология, привлечени инвестиции за устойчиво развитие, осигуряващи висока трудова заетост, социален напредък и добро качество на живот .
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 8
  назад... - 1 2 3 4 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]