Фондация за реформа в местното самоуправление
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

След създаването на Общинския Център за услуги и информация на гражданите, като логично следствие се появи необходимостта от изграждането на съвременна ИТ инфраструктура, която позволява общуване в реално време чрез мрежата на граждани и администрация. Социално икономическите характеристики на общината, демографския й профил и перспективите за европейско членство определят необходимостта електронна страница на общината, която да отговаря на изискванията на правителството на Р България, описани в Стратегията за е правителство, както и на европейските критерии за равен и свободен достъп до информация, прозрачност и отчетност. През януари започна създаването на новата уеб страница на общината, като паралелно с това се търсеха решения за изграждането на информационна среда, която да осъществява е-връзката администрация граждани и администрация бизнес , като в същото време да бъде достатъчно гъвкава, за да позволява лесно надграждане. За нуждите на информационния портал, предоставящ възможности за е-услуги, софтуерът с отворен код притежава редица предимства като многозадачност, динамичност, гъвкавост и не на последно място повишено ниво на сигурност и защита на данните.

Практика

Ръководството на общината осъществи контакт с Интернет общество България, автори на проект Support to e-Government initiatives based on Free/Open source Software (FOSS) at the local (municipal) level in the South Eastern Europe. Основният продукт на проекта е-портал за административни услуги е тестван и доказан като качество и реализация в редица общини в България. Порталът притежава приятен и лесен за навигация интерфейс, които позволява гражданите и администрацията да работят с изключително лесно със сайта. Възможността за надграждане и подобряване на сорса - важно технологично решение при отворения код позволява порталът да бъде пригоден към специфичните нужди на общината, както и да се въвеждат нови характеристики, отговарящи на новите информационни потребности на различните групи потребители администрация, граждани, бизнес и др. Съгласно наредба 38 /27.08.2003, обнародвана в ДВ 77/01.09.2003 г. Община Бойчиновци се води изостанал селски район". Осъществената практика е важна крачка напред в развитието на информационната среда в общината и е доказателство, че чрез подходящи ИТ решения малките общини могат да предостаят на своите граждани съвременни, функционални и сигурни е-услуги.

Резултати
  • Чрез въвеждането на двустранна връзка администрация граждани се осигурява прозрачност при работата на общинската администрация, разширяват се възможностите за обратна връзка като предпоставки за обществен контрол върху дейността й.
  • Осигурени са условия за широк обществен достъп до информация по електронен път, както и се съкращава времето за технологично и административно обслужване;
  • създадено е партньорство между Община Бойчиновци и Интернет общество България като са изведени редица приоритетни области за бъдещо сътрудничество;
  • Направена е първата стъпка към съдаването на е- община Бойчиновци -предстои разширяването на портала чрез въвеждане на услуги с универсален електронен подпис, въвеждането на електронен документооборот и създаването на изнесени гишета на Общинския ЦУИГ в двете най- големи населени места на общината Владимирово и Лехчево, както и създаването на интранет и интернет връзка между тях. В това отношение ИТ платформите, базирани на Open Source са подходящи от гледна точка на техническа и икономическа обезпеченост.
  • виж резултата: http://foss.bg/bc/html/index.php
Иноватор: Галя Здравкова
Дата на публикация: 21 февруари 2006
Номинации: 96
Галя Здравкова

Бойчиновци -

Tel:
Fax:
http://www.ffb-ngo.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]