Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Схема BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Общата му цел бе установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика.
Проектът работи за повишаване на знанията на представители на НПО, малки и средни предприятия и местна власт да си сътрудничат и да повишават възможностите за социално предприемачество в България.
Проектът бе насочен към неправителствени организации, социални предприятия, малки и средни предприятия и общини на територията на Централна Стара планина. Партньори на сдружение „Знание” бяха IRECOOP Veneto, Падуа, и Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина”.
Практика
Дейностите включваха описание на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнеса и публичния сектор в областта на социалната икономика, описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия, както и практически насоки как италианският опит може да се приложи в българска среда. Проектът работи за повишаване на знанията на представители на НПО, малки и средни предприятия и местна власт да си сътрудничат и да повишават възможностите за социално предприемачество в България.
На координационна среща в България италианските експерти запознаха българските си колеги с методологията на реализация на своя проект OSMOSI „Нови възможности за социалните предприятия”, който въвежда иновативен и доказал ефективността си модел на сътрудничество и подпомагане на социалните предприятия в Италия. Бе споделен опитът как социалните предприятия да комбинират по-добре социалните си цели и икономическите принципи на работа чрез насърчаване на междусекторното сътрудничество.
Бе направен експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнеса и публичния сектор в областта на социалната икономика, както и кратък анализ на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия. Той ще послужи за бъдещи предложения за промени в законовата рамка, насърчаваща социалната икономика.
Бе разработено и практическо ръководство с описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия.
На работно посещение в Италия бе проведено обучение на място и наставничество. Бяха посетени кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, които сътрудничат на кооперативните и социалните предприятия на територията на Венето и Агенцията за устойчивост на социалните предприятия. По проекта бе изготвен и наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”, който дава съвети и препоръки на експерти как да се приложи италианският опит в България. Бяха информирани 200 фирми, 80 НПО и 20 социални предприятия.
Бяха проведени три обучения – за представителите на НПО – с акцент върху социалния ефект и възможностите за социална и професионална интеграция на групи в неравностойно положение и за мястото на НПО в социалната агенция, за бизнеса – социалната корпоративна отговорност, ползите и необходимостта от междусекторни партньорства и тенденциите за все по-социалния бизнес като печеливш, и за местната власт – ролята на общините в социалната икономика и възможностите им да аутсорсват дейности към социални предприятия.
Конференция на бъдещето в Габрово обобщи резултатите, изводите и препоръките, след дискусията на нея бяха предложени промени в нормативни документи, целящи подобряване на средата за развитие на социалната икономика в България.
Бе отпечатана и брошура на тема социално предприемачество, която представи основните понятия за това предприемачество сред потенциални новостартиращи социални предприятия или сред фирми, които биха партнирали на социални предприятия.
Резултати
Бяха повишени на знанията на представители на НПО, малки и средни предприятия и местна власт да си сътрудничат и да повишават възможностите за социално предприемачество в България.
Бе установено транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика.
Бяха създадени условия за прилагане на успешен италиански опит в социалната сфера и практики в български условия.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 18 ноември 2014
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]