Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория III. Социални иновации и партньорства

Практиката е насочена към възрастните хора от община Велико Търново и е изградена въз основа на комплексни методи за превенция на престъпността и намаляване риска от социална изолация.

Практика

Дейностите по изпълнение на практиката включват:

- Постоянен контакт на представителите на различни институции с възрастните и самотноживеещи хора в сферата на техните правомощия и области на компетентност;

- Изготвяне на "рискови карти", които включват конкретни проблеми, които биха могли да станат хранителна среда за престъпления срещу възрастни хора, и мерки за недопускането им (като напр. подобряване на осветеността на тъмни зони в населените места и др. под.);

- Изработване планове за сътрудничество на полицията с частни охранителни компании и привличане на частни охранителни мобилни групи към охраната на възрастните хора;

- Създаване на информационни регистри/картотеки на самотноживеещи и възрастни без близки, както и на трудноподвижни; организиране на посещения при тях от страна на полицейски инспектори, доброволци;

- Създаване на регистри/картотеки на имотите на самотноживеещи хора; на къщи/апартаменти, необитавани повече от година, с цел осъществяване на наблюдение и превенция на кражби;

- Изграждане на системи за видеонаблюдение;

- Създаване на доброволчески отряди, които обгрижват възрастните и самотноживеещите, бърза реакция при получаване на сигнали за помощ по телефона, придружаване при получаване на пенсия, доставка на продукти и др. под.;

- Сътрудничество с Български пощи ЕАД за организиране изплащането на пенсии по най-удобния за възрастните хора начин;

- Срещи в пенсионерските клубове с представители на общинска администрация, полиция и пожарна. Повишаване ролята на пенсионерските клубове чрез предоставяне на социални и доброволчески услуги на възрастните хора;

- Кампания "Внуче назаем", в която деца доброволно посещават възрастни хора и се грижат за тях;

- Безплатна доставка на дърва за огрев, дрехи и храна на възрастните хора с подкрепата на местния бизнес;

- Гореща линия между общинските центрове/кметства за спешни случаи;

- Редовни заседания на Общинската комисия по обществен ред и сигурност, която мониторира изпълнението на дейностите от всички партньори.

Основни партньори в реализация на практиката са Община Велико Търново, Полицейско управление – Велико Търново, Сдружение на кметовете и кметските наместници "Янтра 2001", Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски".

Други важни партньори са: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"; Местни доброволчески отряди, местни обществени съвети; Деца и младежи от 19-те Центъра за работа с деца и младежи на територията на общината, участващи в инициативата "Внуче назаем"; Училища за възрастни в 8 малки населени места; Пенсионерски клубове; Медии; Частни охранителни компании; Представители на частния бизнес.

Изграденото широко и ползотворно партньорство между основните институции, гражданското общество, неправителствения сектор, частния сектор и доброволците, основаващо се на прозрачност и отговорност, съблюдавайки човешките права и достойнство, води до постигане на по-защитена среда и нарастване на усещането за сигурност сред възрастните хора и увеличаване на общественото доверие към отговорните институции. Обгрижват се над 250 възрастни и/или самотноживеещи възрастни хора. Нивото на престъпления срещу възрастни хора в общината намалява, а разкриваемостта на тези престъпления се увеличава.

Резултати

Практиката е иновативна, тъй като засяга различни аспекти на грижата за възрастните хора, особено актуална за малките населени места в България. Добрата комуникация и коордниация между големия брой партньори, доброто разпределение на задачи и отговорността при изпълнението им гарантира добрите резултати. Практиката е устойчива, няма кампаниен характер и финансово е подкрепена от бюджета на общината и на други институции, организации и частни бизнеси.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]