Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
Целта на проекта бе създаване на предпоставки за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на е-услуги от общинска администрация - Смолян и кметствата на нейна територия. За тази цел е разработена и внедрена интегрирана информационна система в община Смолян с портал за електронни услуги. Извършен бе анализ на състоянието за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги в Община Смолян. Въведен бе модел за самооценка - Общата рамка за оценка (CAF). Сформирана бе група за самооценка на работата и състоянието на общината от служители на общината и кметове на населени места. Подготвен е План за подобрение, който е представен на ръководството. Създадени бяха възможности за осъществяване на обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. Монтирани са 12 устройства, чрез които да се осъществява събиране на обратна информация за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване намиращи се в приемните за граждани на Община Смолян. Внедрен бе нов софтуерен продукт, чрез който бе създадена единна информационна система, която обхваща „Местни данъци и такси”, „Деловодство” „Финансово-счетоводна дейност”; „Управление на човешките ресурси”, „Управление на проекти”; „Управление на туристическата дейност” и интернет портал на Община Смолян за предоставяне на е – услуги”. Преди стартиране на проекта община Смолян разполагаше единствено с деловоден софтуерен продукт и програмен продукт за отдел „Местни данъци и такси”. Системата дава възможност за въвеждане, съхраняване, обработване на данни, създаване на документи и мониторинг на дейностите. Веднъж въведена информация, в който и да е от модулите или подсистемите може да бъде използвана от всички други модули и подсистеми. В рамките на проекта бе разработен интернет портал към сайта на общината за предоставяне на електронни услуги. Създадени са възможности за гражданите и бизнеса да правят справки за движение на документи по входящ номер, справки за размер на данъци и да виждат през интернет своето електронно досие с цялостната кореспонденция, която имат заведена в общината. Всеки желаещ да се възползва, след като се идентифицира с лична карта и подаде заявление в деловодството в общината, получава парола за достъп до системата. На интернет портала е публикувана цялостна информация за всички административни услуги, които се предоставят на гражданите със съответните образци на заявления, както и информация за сроковете и цените на услугите. Създаден е сайт на мрежата от туристическите информационни центрове с възможност за публикуване на регионални новини, забележителности, културни прояви, както и оферти за настаняване на хотелиери и къщи за гости, ресторанти. Сайтът дава възможност за работа в мрежа в реално време на служителите на Туристическите информационни центрове в различните населени места, а за туристите – актуална информация за събития, забележителности, туристически маршрути, проверка в реално време на възможността за ползване на услуги за настаняване, атракции, допълнителни услуги. Всички кметства и туристически информационни центрове са обезпечени с интернет връзка. За първи път бе осъществена свързаност на кметствата на територията на Община Смолян с деловоден продукт, част от единната информационна система на Община Смолян. По-такъв начин всеки жител на населеното място чрез съответното кметство може да заяви услуга и да получи входящ номер без да е необходимо да пътува до общинския център. Доставени бяха компютри и принтера за кметските наместничества. Кметовете на кметските наместничества са обезпечени с техника за модернизиране на работата им. Изградена бе безжична мрежа за достъп на интернет в Центъра за информация и услуги на гражданите на Общинска администрация – Смолян. Мрежата е със свободен достъп и е отделена от мрежата на общинска администрация с цел сигурност. Изграждането на безжична мрежа улеснява достъпа на гражданите до административни услуги.
Резултати
Проектът е иновативен за община Смолян и обхваща широк кръг целеви групи, в качеството им на потребители и предоставящи административни услуги. Представлява цялостна концепция за управление на общинска администрация и включва връзка с кметствата на нейната територия. В допълнение е включен и сайт популяризиращ туризма в региона по локализации, чрез мрежата от туристически информационни центрове. За първи път община Смолян предоставя електронни услуги на гражданите чрез интернет портал, част от единната информационна система на общината. Интернет порталът за е-услуги е достъпен през официалния сайт на общината, където всеки потребител търсещ информация за услугите, които се предоставят може да се запознае с необходимите документи и образци на заявления, както и да се възползва от тези от тях, които се предлагат в електронен формат.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]