Foundation for Local Government Reform
Европейска харта за демократични училища без насилие

Европейска харта за демократични училища без насилие

Страсбург, 16 юли 2004 г.

По инициатива на Съвета на Европа

Младежи от Европа изготвиха Европейска харта за демократични училища без насилие въз основа на фундаменталните ценности и принципи, споделяни от всички европейци, особено тези, изложени в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на човешките права и основни свободи.

Тази група младежи препоръчва училищата в цяла Европа да разгледат тази Харта като модел, чрез който те могат да работят за каузата на демократично обучение без насилие.

Отчитайки различията в европейските образователни системи, Хартата може да се приеме в този си вид, или може да бъде приспособена и доразработена от различните училищни общности, като запазва нейния дух и общи принципи.

Европейска харта за демократични училища без насилие

1. Всички членове на училищната общност имат право на сигурно и мирно училище. Всеки е длъжен да допринася за създаване на положителна и вдъхновяваща среда за обучение и личностно развитие.

2. Всеки има право на еднакво отношение и уважение, независимо от каквито и да е личностни различия. Всеки има право на свобода на словото без риск от дискриминация или репресии.

3. Училищната общност е длъжна да осигури всеки да познава своите права и отговорности.

4. Всяко училище има демократично избран орган за вземане на решения, който включва представители на учениците, учителите, родителите и други членове на училищната общност по необходимост. Всички членове на този орган имат право на глас.

5. В едно демократично училище конфликтите се решават по ненасилствен и градивен начин в сътрудничество с всички членове на училищната общност. Всяко училище има персонал и ученици, които се обучават да предотвратяват и решават конфликти чрез обсъждане и преговаряне.

6. Всеки случай на насилие се разследва и разглежда веднага и по него се взема решение, независимо от това дали в него участват ученици или други членове на училищната общност.

7. Училището е част от местната общност. Сътрудничеството и обменът на информация с местни партньори са съществени за предотвратяване и решаване на проблеми.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]