Foundation for Local Government Reform
Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация

 

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация
Наръчник за местна администрация

Съдържание:
 
І. Кой е задължен да предоставя информация
1.   Задължени субекти по чл.3. от
ЗДОИ
А) Първа група субекти
·      държавни органи
·      органи на местно самоуправление
Б) Втора група субекти
·      публичноправни субекти
·      физически и юридически лица
·      средства за масова информация
2.   Задължени субекти по чл.15. от ЗДОИ
3.   Задължен субект по чл.16 от ЗДОИ
 
ІІ. Каква информация се дължи по ЗДОИ
1.   Обществена информация
2.   Лична информация
3.   Видове обществена информация, която дължат субектите по чл.3(1)
А) Официална и служебна обществена информация
Б) Начини за предоставяне на обществена информация
·      Пасивен достъп до информация
·      Активен достъп до информация
·      съобщаване
·      публикуване
4.   Видове обществена информация, която дължат субектите по чл.3(2)
 
ІІІ. Ограничения на правото на достъп до информация
1.    Постановка на въпроса
2.    Ограничения по ЗДОИ
3.    Държавна тайна
4.    Служебна тайна
5.    Информация по чл.13 ал.2
6.    Достъпът засяга интересите на трето лице
 
 
ІV. Как да предоставяте достъп до информация?
1. Къде да предоставяте достъп до информация
2. Как може да ви бъде поискан достъп до информация
·      Устно искане на информация
·      Писмено искане на информация
3. В каква форма следва да предоставяте достъп до информация
4. Какво следва да предприемете след подаване на заявлението
·  Решение за предоставяне на достъп до исканата информация
· Уведомление за уточняване на искането
·Уведомление за удължаване на срока
А) Когато ви е необходимо повече технологично време
Б)Когато трябва да уведомите трето лице
-     В какви случаи следва да уведомите трето лице
-     Кога може да не уведомите третото лице
-     В какъв срок следва да уведомите третото лице
-     Колко дълго да чакате отговор от третото лице
-     Какво да правите ако не получите отговор от третото лице
-     Какво да правите, ако получите отказ от третото лице
·        Уведомление за препращане на искането
·        Уведомление за липса на търсената информация
 
Решение за отказ на достъп до информацията
 
V. На какви основания може да се откаже информация?
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Закон за достъп до обществената информация
2. Примерен списък на задължените по ЗДОИ субекти
3. Регистър на административните структури
4. Извлечение от списък на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Народна република България
5. Примерен списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за тайна
6. Примерно решение за предоставяне на информация
7. Примерно решение за предоставяне на частичен достъп до информация
8. Примерно решение за отказ за предоставяне на информация
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]