Foundation for Local Government Reform
Превенция на корупцията на местно ниво
В рамките на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”, финансиран от Bulgaria Fund, ФРМС съвместно с Институт за икономическа политика (ИИП) ще проведе
 
Дистанционен курс на тема “Превенция на корупцията на местно ниво”,
 
базиран на методологията на Програмата на Обединените нации за човешките селища (UN-Habitat).
 
Курсът ще даде практически знания за провеждане и фасилитиране на 5-степенен процес на планирана промяна за лечение и превенция на корупцията на местно ниво. Ще представи и мерки за превенция на корупцията в областта на обществените поръчки.
 
Дистанционното обучение се състои от 6 урока и Заключителен тест.
 
Курсът е 7-седмичен и ще протече във времето от 24 октомври до 10 декември 2009 г.
 
Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, както и до практически насочени материали. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн.
Всеки урок завършва с тест с 4 въпроса по темата от урока. При правилни отговори на два от въпросите участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час.
 
Заключителният тест ще се държи в седмицата 4 – 10 декември 2009 г.
 
Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ИИП.
 
Разходите за Дистанционното обучение не се покриват изцяло от финансиращата организация. Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 30 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:
Факс: 02 976 89 30
Е-поща: [email protected]
както и попълнена Заявка за участие на [email protected]
не по-късно от 22 октомври 2009 г.
 
Данни за банкова сметка на ФРМС:
IBAN BG06RZBB91551060375640
BIC RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]