Foundation for Local Government Reform
Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво
В рамките на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”, финансиран от Bulgaria Fund, ФРМС ще проведе
 
Дистанционен курс на тема “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”,
 
базиран на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).
 
Курсът определя 12-те принципа на добро управление, разглежда законовата база в България на национално и местно ниво за прилагането на принципите на добро управление и посочва добри практики на местните власти от България, Европа и САЩ в тематичната област.
 
 
Дистанционното обучение се състои от 5 урока и Заключителен тест.
 
Курсът е 6-седмичен и ще протече във времето от 24 октомври до 4 декември 2009 г.
 
Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, както и до практически насочени материали. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн.
Всеки урок завършва с тест с 5 въпроса по темата от урока. При правилни отговори на два от въпросите участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час.
 
Заключителният тест ще се държи в седмицата 28 ноември – 4 декември 2009 г.
 
Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификата си по пощата.
 
Разходите за Дистанционното обучение не се покриват изцяло от финансиращата организация. Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 30 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:
Факс: 02 976 89 30
Е-поща: [email protected]
както и попълнена Заявка за участие на [email protected]
не по-късно от 22 октомври 2009 г.
 
Данни за банкова сметка на ФРМС:
IBAN BG06RZBB91551060375640
BIC RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]