Foundation for Local Government Reform
ПроектП Р О Е К Т

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ КОМПЕТЕНТНИ УЧАСТНИЦИ В УСВОЯВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС II

1. Кратко резюме на проекта

Проектът цели да подобри абсорбционния капацитет на общините за усвояване на предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, като повиши професионалните умения и познания на общинските служители, репликирайки опита от реализирания вече едноименен проект в 30 общини от североизточния район за планиране. В рамките на п роекта ще се проведе дългосрочно модулно обучение, ще се окаже консултантска помощ на общините и ще се изготви една публикация. Чрез дейностите в проекта се насърчава ползването на положителния опит на българските общини, реализиращи проекти в рамките на предприсъединителните финансови инструменти на ЕС и се укрепва потенциалът на регионални асоциации на общини и местни асоциации и сдружения и НПО да подпомагат експертно своите общините-членки. Основни бенефициенти в рамките на проекта са о бщински и областни специалисти, представители на регионални асоциации на общини и НПО. Проектът се финансира от Институт "Отворено общество".

2. Цели:

1. Да се повишат познанията на представители на 30 общини и техните социални партньори на местно ниво за различните финансови инструменти на ЕС и условията за тяхното ползване.

2. Да се увеличи експертният потенциал на общинските и областните администрации по отношение на основните компоненти от цикъла на проекта като изготвяне, управление, наблюдение и контрол на общински проекти, финансирани от ЕС.

3. Да се насърчи сътрудничество между общините, областните администрации и НПО с цел създаването на местни и регионални партньорства, които имат принос за разработването на междуобщински проекти от общ интерес.

4. Да се стимулира интересът към ползване на положителния опит на българските общини, които вече са реализирали проекти по различните предприсъединителни фондове на ЕС.

5. Да се увеличи потенциалът на регионалните асоциации на общини, неправителствени организации и сдружения на местно ниво да подпомагат общините в процеса на усвояване на фондовете на ЕС.

6. Да се задълбочат знанията на участниците в първия реализиран проект чрез провеждане на серия от практически занимания и надграждане на техните способности и познания (общо 85 представители на общини, областни администрации и регионални асоциации на общини от североизточния район за планиране).

Описание:

С помощта на професионални и опитни експерти ще бъде създадена дългосрочната обучителна програма. В рамките на тази програма ще бъдат разработени 3 модула, които ще бъдат съобразени с резултатите от проведеното проучване на потребностите от обучение и ще предоставят познания в областите Финансови инструменти на ЕС (Структурни фондове на ЕС, общи политики на ЕС , европейска интеграция ), Предприсъединителни европейски фондове (Програмите ФАР и САПАРД, възможностите за бенефициентите, мерки, които се подкрепят в рамките на програмите) и Разработване на проекти (практически обучителен модул, който включва работа по всеки отделен компонент на проектопредложението: полагане на цели, задачи, обосновка, логическа рамка, бюджет).

Групите от обучаващи се ще включват по 25 души всяка - представители на местните и областни администрации, регионални асоциации на общини и местни асоциации и сдружения и НПО.

Всеки обучителен модул ще бъде с продължителност два дни и половина и ще се провежда в извънработна среда в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив и София. В рамките на проекта ще бъдат сформирани три обучителни целеви групи. Обучителният цикъл за всяка група е с продължителност 3 месеца , по един модул месечно . В резултат на реализирания проект ще бъде предоставено обучение и практическа техническа помощ на 160 души, представители на местните и областните администрации, НПО и регионални асоциации на общини от четирите области и североизточния район за планиране.

След успешно приключване на дългосрочното обучение, участниците от новите целеви групи ще получат сертификат от Фондацията за реформа в местното самоуправление, който удостоверява знанията и уменията на всеки един от тях.

Първата целева група от обучаващи се ще бъде съставена от представители на общини, областна администрация и НПО от областите Кърджали и Пловдив:

ОБЩИНИ: Ардино, Джебел, Крумовград, Черноочене, Кирково, Момчилград, Перущица, Раковски, Куклен, Садово, Кричим,

ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: Кърджали и Пловдив.

НПО: Неправителствени организации от Джебел, Момчилград, Асеновград, Кърджали, Кирково, Крумовград.

Втората целева група ще включва представители на целевите групи от областите Пазарджик, Пловдив и София:

ОБЩИНИ: Сопот, Хисаря, Панагюрище, Стрелча, Антон, Божурище, Годеч, Златица, Копривщица, Пирдоп, Челопеч, Правец, Своге.

Третата група ще включва общини от област Пловдив, Пазарджик и София: Белово, Брацигово, Пещера, Батак, Септември, Самоков. Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина.

ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: София и Пазарджик.

Представителите на регионалните асоциации на общини, местните неправителствени организации, сдружения и асоциации, които ще участват в дългосрочните обучителни модули ще повишат своята експертна квалификация и след приключване на проекта на тях ще се разчита да подпомагат и работят в партньорство с местните власти. Основната идея е след приключване на проекта да бъде подобрен и изграден по-силен капацитет сред партньорите на местните власти за разработване на проекти и работа в екип.

За контакти:
Марина Димова, координатор проект
тел. (02) 976 89 31
e-mail: [email protected]Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]