Foundation for Local Government Reform
Характеристики на успешната община

Характеристики на успешнатa община

1. Стратегическо развитие - политика и ценности

а) утвърждава стратегия за местно и регионално развитие, действа активно за постигане на целите й, ориентирана е към развитие на широка основа (физическа, социална и икономическа);

б) играе многостранна роля: пряко осигурява някои услуги, действа като катализатор/координатор на други, стреми се да осигури необходимата среда за местното развитие (като осигурява услуги и инфраструктура, които стимулират развитието на базата на местните ресурси и премахва ненужното регламентиране), в състояние е да изгражда партньорства с неправителствени организации и други заинтересовани групи (бизнес кръговете, обществеността);

в) членовете на общинския съвет разбират ясно ролята си и местния нормотворчески процес;

г) изпълнителните ръководители са обърнати към клиентите/гражданите;

д) в състояние са да използват широка гама комуникативни инструменти за взаимодействие с гражданите и да развиват плодотворни връзки с местните средства за масова информация.

е) активно взаимодействие с централната власт;


2. Управление на финансите

а) изготвяне на бюджета:

 • утвърждава местна нормативна база за бюджетния процес; изготвя декларация за целите за всяка бюджетна година; подготвя разчетите за необходимите разходи за услуги на базата на анализ на изпълнението; балансира прогнозните приходи с потребностите от разходи; изготвя бюджета по график, който позволява съветът да го приеме преди началото на финансовата година; при определяне на приоритетите използва такава процедура, която позволява въвличането и на завеждащ отделите, общинските съветници, данъчните органи и граждански формации.
 • утвърждава процес, който позволява на общината да посреща потребностите си от капитални вложения в дългосрочен план; използва ясни методи на въвличане на гражданите, НПО и други групи при определяне на приоритетните инвестиции; балансира инвестиционните потребности с финансовите ресурси; в състояние е да анализира капацитета на общината да обслужва дълга си при изготвяне на предложения за инвестиции с външно финансиране. Утвърждава прозрачен процес на разпределение на правителствените субсидии за капитално строителство;

б) управление на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове

 • ръководителите следят финансовите отчети и бюджетния процес; изготвят се ежемесечни отчети; на ръководния състав се предоставят периодични отчети във формат, който ги прави използваеми; анализира се отношението между планираните в бюджета и реално осъществени разходи и приходи; прилагат се процедури за управление на паричните потоци, за да се балансират планираните разходи с възможностите за получаване на приходи и свободните средства да се насочват към краткотрайни инвестиции;

в) мобилизиране на приходите:

 • стабилен информационен поток и административни връзки между данъчните органи и общината;
 • местните такси, потребителските такси и наеми периодично се преразглеждат в рамките на съществуващата нормативна уредба;

г) разходите:

 • осчетоводяват се разходите и задълженията, поддържат се редовно актуализирани сметки според приетите счетоводни стандарти;
 • изградени са центрове на разходи и се използват процедури по осчетоводяване на разходите.
 • изработени са нормативните процедури за осъществяване на конкурентен процес на възлагане на общински поръчки; системата на снабдяване откликва своевременно на заявките на звената-потребители, материалните запаси се управляват ефективно.


д) финансова политика: утвърждава се активна финансова политика, способност да се обвърже финансовата политика с местното икономическо развитие, активно се разглеждат алтернативни приходоизточници.


е) публичност на обществените фондове;


3. Преки и регулаторни услуги

а) ръководителите знаят каква е в момента обезпечеността с услуги, познават включително и картите и системата, обслужваща мрежата от услуги, редовно следят качеството и обезпечеността с услуги;

б) в състояние са да правят (или пък могат имат достъп до) изчисления на разходите на единица услуга (осчетоводяване на разходите), което се използва като база за оценка ефективността на услугата; имат възможност за достъп до сравнителни данни за разходите в сходни общини като ориентир за изпълнението, за оценка на частните договори, и като база за формиране цените на таксите/билетите (за транспорт, събиране на смет, поддръжка на сгради).

в) познават алтернативите на предоставяните услуги и нововъведенията, които осигуряват ефективни по отношение на разходите услуги.

г) в състояние са да анализират техническото изпълнение и стойността на договорите за предоставяне на услуги от частни фирми, познават договорните условия, които насърчават оперативната ефективност, осъществяват непрестанен контрол над изпълнението на услугите.

д) правилна поддръжка, управление, операции и проектиране на основни съоръжения в сектора на услугите

е) консултира се с гражданите и групите за приоритетите в услугите, както в рамките на цялата община, така и по квартали;

ж) насърчават регионализма като предлагат услуги съвместно с други общини.

з) добре се познават нормативните изисквания и процедури по оказване на регулаторни услуги

и) в състояние са да предприемат прегледи на издаването на разрешителни и др. с оглед опростяване и ускоряване на процеса, за да се облекчат клиентите.


4. Управление на недвижимата собственост и инфраструктурата

а) Управление на недвижимата собственост

 • поддържа се инвентарна книга на цялата общинска собственост;
 • ясно се разбират приватизационните процедури, изисквани от Закона за приватизацията по отношение на земеделската земя, общинската земя, общинските предприятия; разбират се техниките на оценка на активите и вариантите на управлението им, налице е способност да се анализират различни варианти и да се поставят в контекста на общинската стратегия за развитие;
 • ефективно се управлява общинската собственост: прозрачни конкурсни процедури, добре сключени договори, контрол на процеса;
 • общината разполага със стратегия за общинската собственост;

б) Инфраструктура

 • поддържа се регистър на всички съоръжения и оборудване;
 • работи се по график за превантивна / периодична поддръжка на инфраструктурните съоръжения;
 • в състояние е да осъществява (или има достъп до) детайлен анализ на разходите за инженеринга на планирани инфраструктурни обекти;
 • в състояние е да управлява и упражнява инвеститорски надзор над строителни обекти, изграждани директно от общината, и да управлява строителни договори по отношение на срокове, качество и разходи;
 • въвлича съответните заинтересовани граждански формирования и други неправителствени организации в избора и определянето на приоритетите на инфраструктурните проекти;
 • осъществява координация с правителствените звена при планирането на строителство на инфраструктурни обекти и на предоставяне на услуги;
 • насърчава регионализма като участва в междуобщински споразумения за съвместно финансиране, изграждане и поддържане на обекти от регионално значение, осигурява инфраструктурата съвместно с други общини.


5. Организация и персонал

а) заместник кметовете разбират ясно нормативната уредба и изисквания, както и различните алтернативи на обслужване и управление в секторите, за които отговарят;

б) организационната структура е ясна и се разбира от персонала, тъй като се базира на отчетливо разграничаване на функциите и отговорностите;

в) налице са хоризонтални и вертикални комуникационни канали, ръководителят/администраторът провежда чести/периодични срещи с ръководния състав на администрацията, за да се обсъждат дейностите на общината;

г) низшите ръководители са в състояние да планират работата на персонала, да поставят задачите пред него, да оценяват изпълнението и да бъдат действат като лидери;

д) отговорностите на отделните длъжности, както и йерархичните връзки, са ясно формулирани пред служителите,;

е) прави се периодична оценка на работата на служителите, която служи като основа за повишения, понижения, уволнения и промени в заплатите, като работата се оценява на базата на техническите критерии за качество и за удовлетворяване на клиентите;

ж) анализира се щатния състав с оглед на отговорностите, достъп до сравнителна информация от сходни общини като база за решенията за щата на общината;

з) процесът на набиране на служители се базира на анализа на функционалните потребности, изискванията за длъжностите, като процесът е открит (дават се обяви и се търсят квалифицирани хора), и в него участват ръководителите на съответните отдели, а решенията за назначаване се вземат на базата на квалификацията на кандидатите;

и) установяват се потребностите и се осъществява обучение на персонала с оглед подобряване на работата му;

й) осигуряват се условия за приемственост в развитието на състава;

к) наличие на система за мотивация на персонала;


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]