Foundation for Local Government Reform
Харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

ХАРТА ЗА УЧАСТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЖИВОТА НА ОБЩИНИТЕ И РЕГИОНИТЕ

Увод

Ангажираността на младите хора в общинските дела им позволява да участват пълноценно в живота на тяхната община или регион, а не да съществуват в неговата периферия. Тази ангажираност е израз на желанието им да живеят заедно на своята улица, квартал, община или регион и да имат активна роля в социалните промени.

Социалната интеграция на младите хора ще им помогне да се справят с противоречивите тенденции в съвременното общество: от една страна анонимност и затваряне в себе си, а от друга - липса на обществен дух и желание да се променят нещата.

Хартата не изчерпва всички мерки, позволяващи на младите хора да живеят заедно в по-добра хармония. Тя представя само определени насоки в улесняването на младите хора за участието им във вземането на засягащи ги решения.

Така, чрез обсъждане на проблемите и предприемане на действия съвместно с младите хора, а не просто за тях, представителите на местните и регионални власти ще им помогнат не само да се изправят на крака и да помислят по-трезво за всекидневието си, но и да станат пълноценни граждани на своята община или регион.

Резюме

на принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Част I (член 1 - 33)

За да насърчат участието на младите хора в живота на общината/региона, общините и регионите приемат да осъ ществяват следните видове политика:

Политика за свободното време и социално-култур ната дейност (член 3 - 7);

Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора (член 12 - 15);

Жилищна политика (член 12 - 15);

Образователна политика за насърчаване на участието на младите хора в живота на общините и регионите (член 6 - 18);

Политика за мобилността на младите хора като средство за постигане на по-добър регионален и икономически баланс в Европа (член 19);

Политика за социална и здравна защита (член 20 - 23);

Програма за изграждане на информационни центрове и бази данни, обслужващи младите хора (член 24);

Политика за създаване на равнопоставеност на двата пола сред младите хора (член 25 - 28);

Специфична политика за селските райони (член 29);

Специфична политика в областта на културата (член 30);

Екологична политика (член 31 - 33).

Част II (член 34 - 42)

Общините и регионите приемат да оптимизират институ ционалните условия, касаещи участието на младите хора в процесите на вземане на решения и дебатите, които ги засягат:

Младежки представители в органите на местната/регионалната власт (член 37);

Създаване на структура за съвместно управление на проекти (член 38 - 41);

Създаване на структура за консултации (член 42).

Европейска харта

за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Част I

Видове политика

1. Убедени, че участието на младите хора в живота на общината/региона е част от общата рамка на една цялостна политика, местните и регионални власти прие мат, съгласно принципите на тази харта, да внедряват различни форми на участие, след консул тации с младите хора и техни представители.

2. Принципите на тази харта и различните форми на участие се прилагат към всички млади хора без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

Политика за свободното време

и социално-културната дейност

3. Общините и регионите приемат да установяват политика в полза на организираните социално-културни дейности - младежки асоциации и организации, младежки групи и центрове - които наред със семейството, училището или работата, са:

а. един от стълбовете на социалната сплотеност и единство в общината или региона;

б. оптимална възможност за младежко участие и прокарване на младежка политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикал ното и изобразително изкуство, театъра и другите изкуства, а също така и в областта на социалните промени.

4. С оглед на стремежите на младите хора и техните възможности в разработването на микро-проекти и внедряването на местни схеми, общините и регионите се ангажират да насърчават развитието на различни структури на сдружаване, каквито са младежките центрове и групи, организирани от самите млади хора.

5. Местните и регионалните власти приемат да насърчават развитието на онези младежки организации, които в резултат на своята нестабилност са далеч от живота на обществото.

6. За да бъде развита мрежа от местни и регионални младежки организации, местните и регионални власти приемат чрез подходящи мерки да подкрепят младеж ките организации и особено тези, които се занимават с обучението на лидери на младежки клубове и организации, както и на млади социални работници, които играят съществена роля на местно и регионално ниво.

7. Местните и регионални власти приемат, ако действа щото в момента местно и регионално законодателство им позволява, да осигурят възможност на младите хора над 16 години да вземат активно участие в органите на легалните младежки организации.

Политика за насърчаване на

трудовата заетост и намаляване

на безработицата сред младите хора

8. Местните и регионални власти приемат да внедряват или способстват за внедряването на програми за трудова заетост на икономическо и социално ниво с всички подходящи средства, с които разполагат, и по този начин да се борят с един от факторите, допри насящ за социалната пасивност на младите хора.

9. С оглед на въвеждането на конкретна договорна политика в областта на младежката трудова заетост, общините и регионите приемат да установяват или подобряват комуникационните структури между бизнес общността, образователните институции и представителните на местните и регионални младежки асоциации.

10.Те също така приемат за свое задължение предприе мането на последващи стъпки за насърчаване на трудовата заетост на младите хора най-вече в следните области:

а. близко сътрудничество с училищата и профе сионалните образователни институции в борбата срещу слабите резултати в образованието;

б. изграждане на местни центрове за оказване на специална помощ на млади хора, които срещат сериозни проблеми при намирането на работа поради липса на необходима квалификация или поради затруднения от социално или семейно естество;

в. насърчаване на млади хора, които планират да започнат малък бизнес или кооперация, чрез осигуряване на помещения, оборудване, финан сови и търговски консултации;

г. подкрепяне дейността на младежките органи зации и асоциации и клубове, които са важен елемент от социалната обстановка на местно ниво, и особено тези, които се занимават с проблемите на младите хора в неравностойно положение, посредством договорно установена помощ и данъчни облекчения, както и чрез обучение и оборудване;

д. подкрепяне на проекти, които имат за цел насър чаването на доброволния труд като алтернативно средство за социална интеграция на безработните, обогатяване на образователните програми за безработни и активните форми за участие на младите хора в заобикалящата ги местна и регионална среда.

11.Във връзка с изграждането на Обединена Европа общините и регионите декларират своята подкрепа за онези асоциации или групи, които работят за мобил ността на младите хора чрез разработване на проекти за обмен на млади работници или студенти и изграж дане на мрежи за обмен, които да са им в помощ.

Политика за опазване

на околната среда и строителството

12.Съвместно с представители на младежките организа ции общините и регионите приемат да създадат условия за развиването на политика за опазване на градската околна среда, основана на интегриран и по-малко фрагментарен подход, благодарение на който жилищата, местата за отдих, магазините, спирките, училищата, площадките за игра и дори работните места да са близко едни до други.

13.При организиране на градските системи за транспорт общините и другите нива на местна власт трябва да изработват механизми, които да позволяват на младите хора да участват в този процес. Такъв един механизъм трябва да създава условия на равнопоставеност на гореспоменатото комуникационно ниво.

14.Местните и регионални власти приемат да изпълняват такава строителна и жилищна политика, която да изисква ангажираността на младите хора към диску сиите на местни и регионални служители на изборна длъжност, специалисти от екипа за икономическо развитие, лидери на асоциации и архитекти.

15.В близко сътрудничество с младежките организации, асоциациите на собствениците и наемателите, агенциите за социално-жилищно настаняване и социалните работници, местните власти приемат да насърчават развитието на нови или в рамките на вече съществуващите структури:

а. местни информационни центрове за жилищно настаняване на младите хора. Целта на тези центрове е:

Ц да осигуряват цялостна информация за възможностите за такова настаняване в зависимост от индивидуалните ресурси и изисквания;

Ц да осигуряват цялата необходима информация по отношение на новото законодателство и правата и отговорностите, произтичащи от него;

Ц да помагат за жилищното настаняване на млади хора със социални и семейни проблеми;

б. местни гаранционни фондове в подкрепа на младите хора, които искат да се сдобият с жилище.

Образователна политика за

насърчаване участието на младите хора

в живота на общините и регионите

16.Местните и регионални власти се задължават в рамките на своята компетентност да приемат училищни про грами, които да насърчават образованието в областта на човешките права и да окуражават младите хора да вземат пълноценно участие в училищния живот и в свързаните с него дейности, като извънучилищните форми и обмена на ученици (студенти).

17.Общините и регионите тържествено обещават да насърчават и да подкрепят финансово училищни проекти, целящи интегрирането на младите хора в живота на общините чрез:

а. оказване на подкрепа в областта на средствата за масова информация за развиване способ ностите на младите хора да се изразяват и общуват;

б. насърчаване на младежкото участие в училищ ните структури за приобщаването им към демокра тичните практики;

в. подпомагане на обмена на млади хора и много националните контакти между тях и училищата в евро пейските общини, за да могат да бъдат подготвени за живот в едно общество на разнородни култури.

18. Местните и регионални власти, от чиято компетентност е формирането на учебните и образователни програ ми, приемат за членове на консултативните органи в областта на учебните програми и образователните дейности да бъдат привлечени млади хора, като ги окуражават да изказват своето мнение.

Политика за използване мобилността

на младите хора като инструмент за

постигане на по-добър регионален и

икономически баланс в Европа

19.Местните и регионални власти са убедени, че политика та им по отношение на младежта, и особено тази, свързана с международния младежки обмен, може да играе важна роля за насърчаването на балансирано икономическо развитие в Европа:

а. Местните и регионални власти в региони с нисък ръст на приходите, висока степен на безработица или други признаци на структурни проблеми, са убедени в необходимостта от активни усилия за насърчаване на училищата и младите хора в тези региони да участват в международните междуучи лищ ни побратимявания, междуучилищния културен обмен и различни европейски мрежи като мрежата NEJ. Местните и регионални власти са също така готови да подкрепят финансово тази форма на обмен, защото считат, че от стратегическо значение за регионалното развитие и бъдещото интегриране на Европа е да бъде дадена на младите хора отрано възможност да придобият международен опит. При наличието на такава политика местните и регионални власти ще се стремят да създадат максимална възможност за младите хора да работят в компании с достъп до международни пазари;

б. Местните и регионални власти в успешно раз виващите се икономически региони също активно подкрепят техните училища и младежи да участват в международното побратимяване, култур ния обмен и европейските мрежи. Тези власти са готови да окажат финансова помощ на тази форма на обмен, особено на райони с по-нисък икономи чески стандарт, на отдалечени райони и на региони, които се различават в езиково и културно отношение от техните.

Политика за социална и здравна защита

20.С цел да насърчат подготовката и прилагането на проекти, инициирани от млади хора, съобразени както с развитието на здравната доктрина, така и с динами ката на съвременния живот, местните и регионални власти се ангажират да създават и развиват система от инсти туции за консултации между младежките органи зации, техни избрани представители и всички социални и професионални групи, загрижени за подобряване на здравеопазването.

21.Изправени пред проблема със злоупотребата с наркотици и алкохол сред младежите, местните и регионални власти, заедно с представители на младежките организации, въвеждат, развиват и попу ляризират местни информационни и консултант ски центрове в помощ на засегнатите от този проблем млади хора, а също и специализирани програми за обуча ване на млади социални работници, доброволци и лидери на организации, занимаващи се с разработ ването на профилактични и рехабилитационни стратегии в тази област.

22.Младите хора са изправени пред поредица икономи чески, професионални и културни трудности, свързани със сексуалния и семейния живот. Тези два жизнени компонента са особено важни за тях. Местните и регионални власти подкрепят създаването на центрове за семейно планиране и сексуално образование. Също така властите насърчават участието на младите хора в проектите и дейността на подобни центрове.

23.С оглед нарастването на броя на заболяванията, предавани по полов път, местните и регионални власти приемат да засилят информационните кампании и предпазните мерки, насочени към младите хора, като по този начин създават дух на солидарност в социалните връзки в общността, където няма място за морални оценки и разделение. Младите хора и представителите на местните младежки организации трябва тясно да си сътрудничат при изработването и прилагането на подобни информационни и активни програми.

Програма за създаване

на информационни центрове и

бази данни за младите хора

24.В отговор на исканията на младите хора, общините поемат задължението да подпомагат и развиват информационни и консултантски центрове, предла гащи услугите си на всички млади хора и даващи им пряка информация по редица въпроси, свързани със спорта, културните и забавни прояви, жилищното осигуряване, младежките асоциации, намирането на временна работа, професионалните ангажименти и обучението.

Политика на равнопоставеност
на двата пола сред младите хора

25.Общините и регионите твърдо стоят зад своя ангажи мент за подобряване условията за равностойно участие на мъжете и жените в местния и регионален живот и по-конкретно за решителна политика за осигуряване достъп на младите жени до отговорни позиции в полити ката, асоциациите и местното управление.

26.В рамките на своите правомощия местните и регио нални власти подкрепят образователна политика за равенство между двата пола още от ранна детска възраст, като на преподавателите се предоставят необходимите образователни средства за борба срещу социалните и културни стереотипи.

27.В подкрепа на политиката за равенство между жените и мъжете, местните и регионални власти предприемат следното:

а. създават конкретни бюджетни условия така, че при назначаването на работа на квалифицирани кадри да се спазва правилото за равнопоставеност между мъже и жени;

б. изготвят план за елиминирането на неравно поставеността на двата пола сред младите хора;

в. публикуват годишен отчет, съдържащ статистика (според пол и възрастова група) на предприетите мерки за постигане на равенство, а също така и годиш на оценка на политиката за еднакво отно шение към двата пола;

г. стремят се към конкретни стъпки от името на момичетата и младите жени, чрез активната си подкрепа при учредяването на комитети за координиране на политиката за равенство между мъжете и жените.

Тази политика:

а. позволява на момичетата и младите жени да получат конкретна информация относно курсове за обучение и получаване на професионална квалификация;

б. насърчава ги да придобиват професионални умения като им предлага безвъзмездна финансова помощ и конкретни курсове на обучение;

в. обучава ги в ръководство на обществените дела като им поверява високи отговорности на базата на квота работни места, запазени за жени;

г. въвежда финансови мерки в сферата на социал ните услуги, в помощ на момичетата и младите жени.

Конкретна политика,
насочена към селските райони

29.Регионалните власти и селските общини се стремят към по-специфична политика за селските райони като:

а. дават подкрепата си приоритетно на средно-голям бизнес и кооперации, сформирани от млади хора;

б. провеждат жилищна политика, която позволява на младите хора да живеят в тези райони нормално;

в. развиват образователна политика, подкрепяща училищната мрежа в селските райони, за да гарантират условия за образование, позволяващи на младите хора да участват пълноценно в живота на своето село и район;

г. създават или разширяват възможностите за професионално обучение, което да гарантира на младите хора правото да се обучават в собствения си регион;

д. насърчават младежки клубове и асоциации, като създават или подкрепят общински центрове, отворени за всички и най-вече за младежките организации, които стимулират социалния и културен живот, спасяват младите хора от изолация и им дават шанса да определят сами живота си и да се концентрират върху най-актуалните за самите тях теми;

е. помагат на младите хора да играят важна роля в организирането и изпълнението на местни дейности.

Специфична политика
в областта на културата

30.Местните и регионални власти ще се стремят да осигурят на младите хора база и условия, в които те да могат да изразят своите творчески умения, примерно чрез:

p подкрепа на творческото обучение в областта на музиката, изобразителните изкуства и средствата за масова информация;

p съдействие в облекчаването на достъпа на младите хора до съвременните технологии и средства за комуникация;

p осигуряването база за младите хора (поме щения, информационни канали и организа ционна инфраструктура), съществена за разви тието на тяхната културна и творческа дейност;

p организиране на комуникационни центрове (местни и регионални радио станции и телеви зион ни канали) с активното участие на младите хора.

Екологична политика

31.Убедени в изключителната важност на екологичните проблеми за младите хора, които в бъдеще ще се изправят пред последствията от грешките на миналото, местните и регионални власти учредяват младежки фонд за околната среда, съставен от икономически отговорни лица и избрани представители и лидери на младежките асоциации с цел установяване на еколо гичните приоритети в съответните райони.

32.Изправени пред очевидно нарастващото замърсяване на околната среда като резултат от съвременния безот говорен спрямо бъдещето начин на живот, местните и регионални власти предоставят финансова подкрепа на проекти, било то традиционни или експери ментални, целящи да увеличат грижите за околната среда.

33.Местните и регионални власти подкрепят програми за международен обмен в името на подобряване на глобалното разбирателство по екологичните проблеми и стимулиране появата на структури, надхвърлящи рамките на националните интереси.

Част II

Институционално участие на младите хора в местния и регионален живот

34.За да изпълнят политиката си в тази област, местните и регионални власти поемат задължението да оптими зират институционалните условия, определящи участието на младите хора в провеждането на дебати и вземането на решения по засягащи ги въпроси.

35.Институционалните условия, определящи участието на младите хора, се съдържат в различни по форма структури съответно в градските и селските райони, като тези структури трябва да позволяват на младите хора и техните представители да бъдат пълноправни партньори в провеждането на политиката, която ги засяга.

36.Партньорството, като един от начините младите хора да бъдат чути и да подобрят своята роля и обществено положение, е съществен ключ към практическото прилагане на тази харта за участието на младите хора в живота на обществото.

Младежки делегати

37.Когато младите хора са представени в общинските и регионални органи, то в рамките на местната и регионална власт се въвежда длъжността младежки делегат .

Там, където тази практика не съществува, местните и регионални власти поемат задължението в рамките на действащото в момента законодателство да обмислят създаването на подобна длъжност, която да се заема от млад човек, назначен по предложение на дадена асоциация.

По време на определения мандат, той/тя ще помага в работата на общинския отдел, отговарящ за младежта, ще съблюдава целенасоченото провеждане на политиката по отношение на младежта и ще координира решенията, засягащи младите хора.

Структура
за съвместно управление на проекти

38.С оглед социалните и културни промени в общността, квартала или селото, младите хора трябва да поемат пряка отговорност за проектите и да вземат активно участие в свързаната с тях политика.

За тази цел местните и регионални власти се ангажират да създават или подкрепят младежки съвети, функцио ниращи като структури за активно участие, където:

Ц младите хора се избират от връстниците си;

Ц онзи от тях, избран за председател на събранието, ръководи процедурите съвместно с кмета или с общински съветник, отговорен за младежта;

Ц с изключение на кмета и общинския съветник отговорен за младежта, младежкият съвет е съставен изцяло от млади хора.

39.Младите хора се избират за участие в тези съвети на базата на социалните реалности в съответната община, включващи младежки групи, организации, асоциации, съвети, младежки и обществени центрове, училища.

40.На базата на определения от местните власти бюджет тези местни младежки съвети функционират в четири основни области:

Ц следят нуждите и стремежите на младите хора и анализират повдигнатите въпроси, свързани с жилищното осигуряване, градското планиране, базата за културни прояви и прекарване на свободното време;

Ц проучват проектите заедно с експерти, местни представители и общественици;

Ц изготвят бюджет и прилагат взетите решения, следят и отчитат резултатите.

41.Освен за реализирането на проекти, тези младежки съвети могат да бъдат свиквани за обсъждане на въпроси, засягащи младите хора от конкретен район, град или село.

Като дават на младите хора възможността да говорят за своите проблеми, тези съвети ги обучават в демократичност и управление на обществените отношения.

Структура за консултации

42. Това е форум за непрестанен диалог между местните власти и младите хора, представени от младежки делегати, избрани сред представителите на младежките органи зации и асоциации, младежки клубове, обществени, социални и информационни центрове, центрове за услуги и семейно планиране или лидерите на младежките съвети, които координират връзките между младежките органи зации и асоциации в дадена община или регион.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]