Foundation for Local Government Reform
Устав на съюза на българските градове

У С Т А В

Н А С Ъ Ю З А Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е Г Р А Д О В Е

(приет от Учредителния конгрес, октомври 1925 г.)

чл.1. Съюзът има за цел, вън от всякакви политически и религиозни въпроси:

а) да даде на своите членове необходимата документация, която да улесни изпълнението на тяхната служба, като организира проучването на всички въпроси, свързани с общинската политика публикува проучените резултати;

б) да работи за усъвършенствуванието и разширението на общинското законодателство;

в) да проучи всички мероприятия, които ще подпомогнат благоустройството на градовете, народното здраве, народното образование, и социалните грижи;

г) да координира общите усилия на всички градове да се внесе единство в дейността им и се постигнат най-големи резултати при най-малки по възможност средства;

д) да осигури чрез Международния съюз на градовете една размяна на сведения и публикации относително управлението, развитието и благоустройството на градовете в България и в чужбина.

чл.2. Съюзът е член на Международния съюз на градовете със седалище в Брюксел.

чл.3. Членове на съюза могат да бъдат всички градски общини в България.

чл.4. Съюзът има свое седалище в София.

чл.5. Приходите на Съюза се състоят от:

а) дарения и завещания;

б) От годишната вноска на членовете, в размер 20 стотинки на жител според последното официално преброяване.

чл.6. Общото събрание на Съюза, което се събира най-малко веднъж в годината, се състои от представители на всички градски общини, членове на Съюза. Общините, които имат повече от 20 хиляди жители имат право на по един представител за всеки 20 хиляди или част от 20 хиляди жители. Общото събрание избира Централен комитет, одобрява бюджета и разглежда всички въпроси, поставени в дневния ред било от Централния комитет, било от 10 члена най-малко на Съюза.

чл.7. Съюзът се управлява от един Централен комитет, избран от Общото събрание и съставен от 12 члена. Централният комитет избира Бюро, съставено от един председател, трима подпредседатели и един секретар-касиер. Той изпълнява решенията на Общото събрание и прилага бюджета.

Бюрото ръководи службата по проучванията, печата и поддържа връзка с Международния съюз и назначава и уволнява персонала на секретариата.

Централният комитет се събира най-малко веднъж всеки три месеца, а Бюрото - според нуждата.

чл.8. Всяка община, член на съюза, натоварва едно лице за кореспондент, което има за задача да събира всички необходими сведения за службата на проучванията и да поддържа връзка между Съюза и общината.

чл.9. Председателят, а в негово отсъствие секретар-касиерът представлява Съюзът пред съдилищата и във всички други случаи.

чл.10. Съюзът може да бъде разтурен само от едно общо събрание, поканено специално за тая цел, и по решение на най-малко половината от всички членове на Съюза. В случай на разтуряне на Съюза всички негови имоти се предават на Министерството на вътрешните работи - отделение "Социални грижи", за поддържане служба за общински проучвания, като при случай на подновяване на Съюза със същите цели и задачи се взимат обратно от Министерството.



Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]