Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Последни новини
Тематичен конкурс за иновационни практики
11.07.2005 11:05

Фондацията за реформа в местното самоуправление обявява Тематичен конкурс за иновационни практики "Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства". До 16 септември 2005 г. ФРМС ще приема иновационни практики за конкурсa. В края на септември 2005 г. ФРМС на тематичен семинар ще обяви победителя в тематичния конкурс!

Възможността за общините да обединяват човешки и финансови ресурси под различни форми за ефективно и качествено предоставяне на публични услуги, съвместните дейности, предоставяне на услуги от една на съседни общини, учредяване на съвместни фондове, използване на общи специалисти, създаване на междуобщински съвети или сдружения, са същността на кооперирането на местните власти. Ако във вашата община съществуват взаимоотношения на подобно доверие и разбиране между местните власти, опишете ги под формата на конкретни съвместни инициативи и участвайте в конкурса на ФРМС!

Управлението на общинската собственост е ключов момент в дейността на всяка община. В стремежа си към по-висока ефективност на дейностите, насочени към удовлетворяване на широки обществени потребности, общинските управи се обръщат към нетрадиционни подходи, сред които е обществено-частното партньорство. Моделът на обществено-частните партньорства, където общественият и частният сектор добиват права на собственост и съвместна отговорност в предоставянето на качествени услуги, е друг тип сътрудничество, при което обществени, частни и нестопански организации повишават способностите си за постигане на обща цел чрез споделяне на риска, отговорностите, средствата и резултатите. Ако вашата община е реализирала успешно публично-частно партньорство, опишете го и участвайте в конкурса на ФРМС!

В конкурса могат да участват общини, както и техни граждански и бизнес партньори.

Практиките, представени в конкурса, ще станат част от Националния конкурс Община новатор 2005, в който ФРМС отличава общините в България, най-активно прилагали и споделяли иновационни практики в местното самоуправление.

Иновационна практика може да бъде както скромно подобрение в съществуващи процедури и политики на общината, така и систематични, фундаментални промени. Практиката може вече да съществува в други институции или общини, но да представлява новост за даденото населено място. Тя трябва да е допринесла за положителни промени: ефективността на работа да е увеличена или да е подобрен достъпът до информация или сътрудничеството с други сектори, да са спестени пари, материали и време, но това да не е за сметка на скъпи методи и технологии или голямо по размер финансиране.

Защо да участвам?

С всяка споделена иновационна практика вие:

    - ставате част от най-отворената мрежа за обмен на опит между новаторите в местното самоуправление
    - представяте вашата общност и получавате признанието на колегите си от цяла България
    - окуражавате другите, намирате последователи и надграждате общия успех
    - успешно се включвате в надпреварата за Годишната награда Община новатор 2005

Опишете и споделете Вашия опит!
Участвайте и спечелете!

Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до Фондацията за реформа в местното самоуправление в срок до 16 септември 2005 г. до Надежда Самсарова ([email protected]) и Ралица Вълкова ([email protected]).

Очакваме Вашите иновационни практики!

Резултати
02.04.2007, 21:46

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]